Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Jak bezpečně demontovat azbestové trubky?

Nemáte náhodou nějaký návod, jak bezpečně demontovat a nakládat s asbestocementovým potrubím kanalizačních svodů při rekonstrukci stoupaček bytového panelového domu?

Tento dotaz byl vyřešen dne 28. 6. 2009

Odpověď poradny

Jak bezpečně demontovat azbestové potrubí

Předmětem činnosti naší poradny není rozbor technických otázek, zabýváme se právní stránkou věci, proto Vám můžeme poskytnout jen několik zprostředkovaných informací.

Několik doporučení, jak pracovat s azbestem

  • v rámci možností zabránit poškozování materiálů (otěr apod.) obsahujících azbest (např. obklady, nátěry atd.)
  • pokud možno neprovádět renovace těchto materiálů (obrušování, kartáčování, vrtání, lámání apod.).
  • velmi nebezpečné je v uzavřené místnosti bourat např. azbestové či eternitové příčky. Stejně tak je nebezpečné do azbestu vrtat vrtačkou.
  • vyvarujte se smíchání azbestocementových desek s jiným stavebním materiálem. Recyklace tohoto materiálu spolu s jiným stavebním odpadem znamená zvýšenou manipulaci a tudíž i značně zvýšené riziko kontaminace ovzduší azbestovým prachem.

Stavební dělníci musejí mít instrukce, že v budovách, kde se objeví azbest nebo eternit, je odstraňování obrušováním či jinými bouracími pracemi, při kterých dochází k uvolňování vláken azbestu, nutné zajistit speciálními pracovníky ve skafandrech za současného odsávání vzduchu v sanovaném prostoru. Jakýkoliv odpad, který obsahuje azbest, je řazen mezi nebezpečné odpady.

Je proto nezbytné, aby k manipulaci s těmito materiály byla pověřena firma, která má oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady. Firma odborně odstraní azbestocementové desky tak, aby neunikal azbestový prach do ovzduší za současného odsávání vzduchu a kontinuálního měření obsahu azbestu v ovzduší, naloží odpad do těsných kontejnerů a zlikviduje na skládce. [1]

Možnosti obrany

Před: Můžete se zeptat majitele na způsob provádění stavební úpravy a opatření, která budou uplatněna k odvracení hrozících škod (tj. zejména na zdraví) a pokud vám je nesdělí nebo vám nebudou tato opatření připadat dostatečná, můžete odepřít souhlas s touto stavební úpravou [2]. Doporučuji vyžadovat tuto informaci písemně, v případě, že bude stavba podmíněna povinností ohlášení je vhodné opatřit si jeho ohlášení stavební úpravy (nebo povolení). V případě, že by pronajímatel prováděl stavební úpravu bez vašeho souhlasu, nebo by se přijatá opatření jevila jako nedostatečná, je vhodné požádat soud o uložení bezpečnostních opatření. [3]

Při: Firma provádějící stavební úpravy má povinnost předcházet škodám a za všechny škody způsobené svojí provozní činností odpovídá [4]. Doporučuji se s firmou domluvit a spolupracovat, neboť povinnost škodám předcházet máte i vy. Pokud nejde o nutnou opravu či údržbu, kterou by jste byl povinen snášet [5], můžete po nich požadovat na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s předcházením škodám[6] (např. stěhování, přechodné ubytování jinde...).

Po: V případě, že po provedení stavební úpravy se bude ve vašem bytě nacházet azbestový prach (nebo zde budou jiné vážné nedostatky bránící řádnému užívání bytu), vyzvěte pronajímatele k nápravě, a v bytě raději nebydlete. Náklady spojené s náhradním ubytováním můžete požadovat jako předcházení škodám, zároveň máte nárok na slevu z nájemného. [7]

Pokud pronajímatel azbest z vašeho bytu neodstraní, můžete oznámit pronajímateli, že si jej na jeho náklad odstraníte sami. Pronajímatel vám pak bude povinen proplatit cenu služby čistící firmy. [8]

Pokud Vám bude způsobena škoda na majetku nebo na zdraví, můžete použít žalobu na náhradu škody.

Škoda je pro účely odpovědnosti charakterizována jako materiální újma, vyjádřitelná v penězích.

Žalobce – tedy Vy, musí u soudu prokázat, že v průběhu stavební činnosti Vám vznikla škoda (na majetku, na zdraví), kterou jste schopen alespoň přibližně vyčíslit (škoda) a že škoda vznikla v souvislosti s danou činností (příčinná souvislost).

V případě úspěchu soud uloží žalovanému povinnost škodu uhradit. Žalobce by se při podání žaloby měl pokusit škodu vyčíslit a v petitu žaloby tuto částku uvést. Soud pak (vázán návrhem žalobce) nemůže žalobci přiznat náhradu vyšší, než on sám požaduje. Může ji však přiměřeně snížit. Žalovaný uhradí škodu v penězích. Pokud je to možné a účelné a žalobce o to požádá, nahradí se škoda uvedením do původního stavu.

Doporučujeme, abyste k sepsání žaloby a k zastupování u soudu kontaktoval advokáta.

Nutnost ohlášení

K posouzení, zda je třeba k provedení výměny azbestových trubek ohlášení nebo povolení, nebo ničeho bychom potřebovali bližší specifikaci. Stavební zákon připouští, že v určitých případech není třeba ani stavební ohlášení. Je možné, že azbestové potrubí spadá pod § 103 odst. 1 písmeno b) a ohlášení by třeba nebylo. [9] Záleží na rozsahu rekonstrukce a dalších faktorech.

Pokud by bylo třeba ohlášení nebo povolení stavebního úřadu, mohl byste se stát účastníkem řízení v následujících případech.

Účast ve správním řízení

V ohlašovacím řízení stavebník stavebnímu úřadu doloží, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních staveb, ti mohou příslušnému stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti stavbě do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni.[10]

V případě, že by výměna azbestového potrubí byla podmíněna vydáním stavebního povolení, jsou účastníky stavebního řízení stavebník, vlastníci budovy a jiné osoby. Podle § 109 stavebního zákona nejsou nájemci bytů účastníky řízení. Vy, jako nájemník se můžete společně s ostatními nájemníky domu účastnit stavebního řízení jak občanské sdružení. Jako občanské sdružení se budete moci účastnit řízení o rozhodování stavebního povolení a budete moci ovlivnit  podmínky jeho provedení, technické parametry apod.

[1] více na  Veronica – ekologický institut 

[2] §695 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

[3] §417 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

[4] §420a odst. 1zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

[5] §668 odst. 2zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

[6] §419 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

[7] §698 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

[8] §691 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

[9] § 103 z. č. 183/2006 Sb. stavební zákon

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

b) technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání, a to

1. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, a telefonní budky, včetně přípojných komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a přípojných energetických vedení, zejména pro veřejné telefonní automaty a jejich stavební úpravy;
2. vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy;
3. povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;
4. zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy;
5. stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin;
6. topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody;
7. stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa;
8. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m,

[10] § 104 z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více