Poradna

Zavezení pozemku hlínou bez souhlasu vlastníka

Vlastním pozemek, který někdo bez mého vědomí zavezl vrstvou asi 90 000 kubíku zeminy. Co se s tím dá dělat?

Tento dotaz byl vyřešen dne 8. 7. 2008

Odpověď poradny

Vycházíme-li z Vašeho popisu, jedná se o případ černé skládky. Popsané jednání však může mít širší záběr, a to nejen v právu životního prostředí a právních předpisech souvisejících, ale i v rámci práva občanského a nelze vyloučit, že i trestního. Zaměřím se především na to, jak vzniklou situaci řešit v rámci ochrany životního prostředí.

Protože problematika černých skládek není v českém právním řádu řešena uceleně, jedná se o porušení hned několika zákonů.

1. rozpor se stavebním zákonem – jednalo by se o správní delikt dle § 178 či § 180 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. V těchto ustanoveních jsou upravena jednání, kterých se dopustí fyzická nebo právnická osoby tím, že nijak neuvědomí příslušný stavební úřad o činnostech, kdy to zákon vyžaduje – lze uložit pokutu dle § 179 a § 181 stavebního zákona a nařídit také odstranění (skládky).

Problematičtější je ovšem otázka, kdo je vlastně vlastníkem skládky, pokud totiž stavební úřad považuje skládku za tzv. terénní úpravu, potom je její odstranění na náklady vlastníka pozemku! Pokud by se jednalo o „stavbu,“ pak by náklady nesl její vlastník (ale opět je zde nebezpečí jako pro vlastníka pozemku). Takové správní řízení je zahajováno na podnět stavebnímu úřadu.

2. rozpor se zákonem o odpadech – v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou na skládky odpadu kladeny velice přísné podmínky, černé skládky tyto podmínky ovšem zdaleka nesplňují. Provozovateli těchto skládek je možné udělit pokutu a to až do výše padesáti miliónů korun (§ 66 – 70).  Výše této pokuty je závislá na tom, zda se jedná o právnickou osobu, fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, nebo osobu fyzickou, a rozsah jejího provinění proti tomuto zákonu.

Nutné je zdůraznit, že k uložení sankce právnické osobě nebo fyzické osobě s oprávněním k podnikání za porušení tohoto zákona může dojít ve lhůtě tří let od okamžiku, kdy se o porušení povinnosti příslušný správní úřad dozvěděl. Zároveň řízení musí být započato do jednoho roku od takového okamžiku.
Je nutné podat podnět obecnímu úřadu.

3. rozpor se zákonem o ochraně přírody a krajiny - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, směřuje k obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji aj. (§ 1 zákona).

Tento zákon ve svém ustanovení § 86 ukládá povinnost navrátit situaci do původního stavu, tj. odstranit černou skládku. Jelikož se jedná o zákonnou povinnost, potom je možné se jejího vymožení domoci prostřednictvím orgánů ochrany přírody – Česká inspekce životního prostředí, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa.

Za porušení tohoto zákona ukládá Česká inspekce životního prostředí pokuty (§ 80 odst. 3 tohoto zák.). Nad dodržováním tohoto zákona dále bdí obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa. Tyto orgány mohou taky zahájit správní řízení s osobou porušující   tento zákon.
Řízení se zahajuje na podnět osoby.

4. rozpor se zákonem o přestupcích, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění - tento zákon sankcionuje založení tzv. černé skládky pokutou do výše padesáti tisíc korun (§ 47 odst. 1 písm. h a odst.2).

O přestupku se obec musí dozvědět a toto se uskutečňuje formou podnětu.

5. rozpor s trestním zákonem, zák. č. 140/1961 Sb., v platném znění - založení černé skládky lze postihnout i podle trestního zákona. Podle §181a tohoto zákona, v němž je upraveno úmyslné ohrožení a poškození životního prostředí, lze uložit až tři roky odnětí svobody, zákaz činnosti nebo peněžitá pokuta.
Na zahájení trestního řízení je  nutné podat podnět k zahájení trestního stíhání.

V případě, že by se jednalo o černou skládku, aniž by byl znám ten, kdo takovou skládku založil, nabízelo by se řešení v podobě:

1. buď nahlásit obci přestupek dle § 47 odst. 1 písm. h) přestupkového zákona (lze uložit pokutu, ale obec nemůže uložit povinnost skládku odstranit), nebo
2. dát podnět obci s rozšířenou působností, aby zajistila odstranění skládky na základě § 79 odst. 1 písm. f) a g) zákona o odpadech (obec může požadovat náklady po osobě, která odpad na pozemek uložila, pokud se původce nepodaří prokázat, může obec za účelem odstranění odpadu požádat o dotaci z kraje - § 36 písm. d) zák. č. 129/200 Sb.).
3. obec by neměla žádat odstranění skládky po Vás, pokud neprokáže, že jste odpad ukládal Vy sám

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta