Poradna

Obvyklé důvody neposkytnutí informací

Aktualizováno k právnímu stavu 8. 1. 2017

Ochrana utajovaných skutečností: Typově musí být uvedena v seznamu utajovaných skutečností a neoprávněné nakládání s ní by mohlo způsobit újmu zájmům České republiky.

Ochrana obchodního tajemství: Obchodní tajemství dle § 504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení (včas, před podáním žádosti; pokud se ho orgán zeptá, jestli náhodou ta požadovaná informace nemá být považovaná za obchodní tajemství, jde o nesprávný postup). Správní orgány také nejsou obchodními subjekty, které by se mohly dovolávat této ochrany.

Ochrana osobních údajů: Na informace o osobních údajích se vztahuje speciální zákon – č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se nepoužije. Ke zpracování osobních údajů je třeba souhlasu dané osoby, to však neplatí pro správní orgány např. pro účely správních řízení. Na jejich činnost se vztahuje tzv. zákonná licence, a není třeba souhlasu osob, jejichž údaje jsou zahrnuty v požadované informaci (§ 5 odst. 2 písm. a); nebo se dokonce nejedná o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona.

Omezení přístupu k informacím v průběhu správního řízení: Některé úřady odmítají poskytnout informaci ze správního spisu s poukazem, že stále probíhá správní řízení. To nelze činit takto paušálně, informační zákony omezují poskytnutí informace pouze na probíhající trestní řízení a přestupkové řízení, rozhodovací činnost soudů, činnost NKÚ. Na jiná řízení se toto omezení nevztahuje a odmítnutí zpřístupnění informace je tak nezákonné.

Neposkytování informací ze správního spisu s odkazem na § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: Úřady velmi často odmítají poskytnout informace, které jsou součástí správního spisu nějakého, i ukončeného správního řízení. Odvolávají se přitom na specialitu správního řádu k informačním zákonům a na znění § 38, podle nějž jiným osobám než účastníkům řízení správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod. Více v článku Máte právo na informace ze správního spisu?

Kontaktní osoba

Vojtěch Dědek

Vedoucí servisu pro občany

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta