Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nevhodně umístěný kompost

Soused má na svém pozemku u rodinného domu nevhodně umístěný kompost - blízko naší zahrady, kde nás obtěžuje silný zápach a hmyz. Přitom má možnost umístit kompost jinde, kde nebude nikoho obtěžovat. Domluva se sousedem není možná. Porušuje soused takovým jednáním zákon o odpadech?

Tento dotaz byl vyřešen dne 14. 9. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Problematiku nakládání s odpady upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Za nakládání s odpady zákon o odpadech považuje v souladu s § 4 písm. d) jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování. 

Kompostování je podle § 4 písm. l) zákona o odpadech a přílohy č. 3 k tomuto zákonu jedním ze způsobu využívání odpadů (nikoliv tedy odstraňování odpadů). 

Na základě § 10 odst. 1 zákona o odpadech má každý obecnou povinnost předcházet při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost vzniku odpadů a omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Ty odpady, jejichž vzniku není možné zabránit, pak musejí být využity, případně odstraněny pouze takovým způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu jak se zákonem o odpadech, tak se zvláštními předpisy (např. zákon o ochraně přírody a krajiny). 

Obdobně je tato povinnost vyjádřena v § 12 odst. 2 zákona o odpadech, který stanoví, že s odpady podle tohoto zákona lze nakládat zásadně jen v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena. Při tomto nakládání s odpady pak nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy (např. zákon o ochraně ovzduší, zákon o vodách aj.).

Tyto povinnosti má tak i každý, kdo kompostuje bioodpad na zahrádce. 

Porušení těchto obecných povinností fyzickými osobami však zákon o odpadech nijak nesankcionuje. Mohlo by se teoreticky jednat o přestupek podle § 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Podle této obecné skutkové podstaty se přestupku dopustí ten, kdo porušením zvláštních právních předpisů o ochraně životního prostředí zhorší životní prostředí jiným způsobem, než jak vyplývá z úpravy přestupků základních. 

V případě, že by jednáním souseda skutečně došlo ke zhoršení životního prostředí, mohl byste se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností s podnětem k projednání přestupku.

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta