Poradna

Změna návrhu zadání územního plánu

V naší obci byl zpracován návrh zadání územního plánu, po připomínkách dotčených orgánů a veřejnosti se v upraveném návrhu zadání najednou objevily pozemky, které tam původně nebyly - což ale nepožadovaly ani orgány, ani veřejnost - bylo to změněno nad rámec. Je tento postup zákonný?

Tento dotaz byl vyřešen dne 14. 7. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

V souladu se stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb.) se územní plán nebo jeho změna pořizují na základě návrhu na pořízení územního plánu nebo jeho změny. O pořízení územního plánu (změny) rozhoduje vždy zastupitelstvo obce na základě návrhu orgánu veřejné správy, občana obce, fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, nebo z vlastního podnětu.

Územní plán se pořizuje pro celé území obce, změna územního plánu pro v návrhu vymezenou a zastupitelstvem schválenou část území obce.

Návrh zadání územního plánu zpracovaný na základě rozhodnutí zastupitelstva musí být podle § 47 odst. 2 zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu k uplatnění požadavků a podnětů a zveřejněn na úřadní desce k nahlédnutí a připomínkování ze strany veřejnosti. Na základě takto uplatněných požadavků a podnětů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání upraví a předloží jej ke schválení zastupitelstvu obce.

V návrhu zadání se nemohou po tomto procesu najednou objevit změny, které nevyplynuly z požadavků a podnětů k územnímu plánu uplatněných. Domnívám se, že pokud se původní návrh na pořízení územního plánu vztahoval pouze na pozemky x,y a zastupitelstvo jej v tomto rozsahu schválilo, musí zastupitelstvo za účelem rozšíření rozsahu změny územního plánu o pozemky a,z schválit také změnu návrhu na pořízení územního plánu ve smyslu jejího rozšíření. Poté by měl  znovu proběhnout proces připomínkování a uplatňování požadavků podle § 47 odst. 2 stavebního zákona.

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta