Právní stáž 2.0

Aktuálně: Nejbližší výběrové řízení na právní stáž otevřeme ve druhé půlce dubna 2018.


Od roku 1995 u nás dostávají studenti práv možnost vyzkoušet si v praxi, jak se dá pomocí práva měnit svět k lepšímu. Od oficiálního založení bezplatné právní poradny v roce 2005 poskytujeme praxi pravidelně více než patnácti studentům ročně. Kromě studentů práv nabízíme nově praxi i studentům jiných, zejména společenskovědních, oborů. Stážisté získávají zkušenosti jak při práci na veřejně prospěšných projektech Frank Bold, tak v advokátní kanceláři Frank Bold Advokáti.

Celoroční program stáže

Na celoroční stáži si vyzkoušíš poskytování právní pomoci v aktuálních kauzách se společenským dopadem. Získáš znalosti a zkušenosti z oblasti práva životního prostředí, stavebního práva, práva samospráv, energetického práva nebo občanského a obchodního práva. Na aktivitách stáže spolupracujeme i s univerzitami:

„Při vzdělávání právníků je třeba posilovat hodnotovou výchovu tak, aby právo plnilo svou roli v demokratickém právním státě," JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D vyučující na PrF Masarykovy univerzity, soudkyně Ústavního soudu.

„Studenti si na stáži nejen prohloubí teoretické znalosti, ale vyzkouší si je i v praxi a snad i pochopí, v čem spočívá smysl a význam práce právníka ve prospěch ochrany životního prostředí," doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., vyučující na PrF Univerzity Karlovy.

„Na příkladu svých studentů jsem si ověřila, že právní stáž ve Frank Bold patří k nejcennějším zkušenostem, které může student právnické fakulty během studia získat," JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D., vyučující na PrF Univerzity Palackého v Olomouci.

Stáž, jak si ji uděláš

 • Budeš radit aktivním občanům při ochraně životního prostředí a prosazování úřadů bez korupce. Podívej se, jaké typy dotazů řešíme.
 • Naučíš se převádět problém klienta do právní řeči.
 • Vyzkoušíš si komunikaci s klientem - po telefonu i osobně.
 • Naučíš se napsat právní manuál do on-line poradny.

Co dalšího si u nás můžeš vyzkoušet?

 • Připravit rešerši právní úpravy, judikatury a odborných článků.
 • Vytvořit právní strategii řešení případu.
 • Sepsat žalobu, odvolání, kasační stížnost nebo jiné právní podání.
 • Zajít na zasedání zastupitelstva.
 • Jednat s úředníky.
 • Požádat o informace.
 • Nahlížet do spisu.
 • V roli lektora proškolit své kolegy nebo aktivní občany.
 • Zapojit se do kampaně za celospolečenskou změnu.

Pro koho je stáž ve Frank Bold? Pro tebe, jestliže...

 • máš čas ve Frank Bold strávit minimálně rok a pracovat alespoň 20 hodin měsíčně.
 • máš chuť měnit věci kolem sebe k lepšímu – chránit životní prostředí, prosazovat principy transparentní státní správy, pomáhat aktivním občanům, bojovat proti korupci.
 • stojíš o mentoring zkušených právníků, konstruktivní kritiku a zpětnou vazbu.
 • máš chuť a možnost pracovat na veřejně prospěšných věcech zadarmo.

Přihlas se na stáž

Do celoročního programu se mohou zapojit studenti všech českých právnických fakult, kteří za sebou mají první ročník studia. Výběrové řízení formou assessment centra probíhá každoročně na jaře a v případě volných kapacit také na podzim. 

Máš dotaz, na který jsi tu nenašel/a odpověď? Napiš na koordinator@frankbold.org.

„Sám jsem ve Frank Bold (tehdejším Ekologickém právním servisu) začínal na pozici dobrovolníka, stejně jako řada mých současných kolegů. Z vlastní zkušenosti tedy mohu potvrdit, že bezprostřední kontakt s praxí umožňuje daleko větší pochopení studia práva. Co je však skutečně důležité na našem způsobu zapojování studentů do praxe, je ta skutečnost, že studenti se nejen sami učí, ale současně jsou bezprostředně užiteční naší společnosti," Pavel Franc, programový ředitel Frank Bold.

„Pro naši advokátní kancelář je neocenitelnou pomocí spolupráce se studenty, kteří díky absolvované stáži rozumí jak právním otázkám, jimiž se zabýváme, tak hodnotám Frank Bold. Jejich nasazení a zájem učit se a pracovat na věcech, které mají smysl, je pro mě osobně jedním z důležitých pracovních bonusů," Pavel Černý, advokát a partner Frank Bold Advokáti.

Frank Bold propojuje teorii a zkušenosti, prohlubuje pochopení práva. Je partnerem aktivních občanů, odpovědných firem a otevřených obcí.

 

             

 

   

 

Brožura
Právní stáž

Stáhněte si aktuální brožuru

Stáhnout

Stáž u Franka Bolda pro mě znamená především možnost rozvíjet zájem o veřejné dění. S málokterou stáží je totiž spojena příležitost zapojit se do nejrůznějších, konkrétní obcí či městem hýbajících kauz prostřednictvím aktivního uplatňování práva, a to ve spolupráci s týmem lidí, kteří mají ve veřejném prostoru své slovo. Navíc zaměstnavatelé zpravidla dobře vědí, že činnost stážistů u Franka Bolda nekončí u zpracování formulářových žalob „stokrát jinak“ či snad u přípravy kávy.

Michal Bouška, absolvent stáže, nyní koncipient advokátní kanceláře

Rozbor voleb od stážisty mi doslova otevřel oči a zatím jsem nepotkal nikoho, kdo by chápal systém, podle kterého se volí do obcí.

Saša Lehman – Pražské fórum, spolek

Další reference
Zpětně jako hlavní přínos vidím v tom, že jsem, přestože jsem byla na začátku studia, od první chvíle řešila i případy z oblastí, o kterých jsem v tu dobu neměla prakticky žádné povědomí. Byla to pro mě obrovská výzva. Dnes, když se setkám ve své praxi s oblastí, ve které si nejsem jistá v kramflecích, nasazuji stejné odhodlání jako kdysi a vlastně postupuji přesně tak, jak jsem se naučila ve Frank Bold.

Veronika Hejnová, absolventka stáže, nyní advokátka

Práce stážisty nás podržela prakticky při všech podáních a jednáních s úřady.

Michaela Trněná - Čisté Šlapanice, spolek

Vlastně díky stáži ve Frank Bold dělám svou současnou práci, protože jsem poprvé zjistil, jak zajímavé je stavební právo. Takový pocit jsem na fakultě neměl, spíš naopak. No a ta postupně se zvyšující samostatnost, kterou jsem během praxe získával – to byla fantazie!

Martin Studnička, absolvent stáže, nyní Kancelář veřejného ochránce práv

Stáž ve Frank Bold mě posunula především v chápání toho, co všechno je člověk schopen ovlivnit, pokud má zkušenosti a zájem měnit věci k lepšímu. Klientům radíme, jak se z nich mohou stát Občané 2.0, a myslím, že 12 měsíců stáže takového Občana 2.0 udělalo i ze mě.

Tomáš Keseli, absolvent stáže

Přínos stážisty byl překvapivě výborný. Měl vysokou odbornou úroveň a hlavně v jeho práci byl důležitý přínos mravenčí práce s bohatými podklady.

Jiří Kotek, Karlovy Vary

Byla to přínosná stáž, která člověku může pomoci přerodit se z nejistého studenta v sebevědomého začínajícího hodnotového právníka.

Jakub Sobocik, absolvent stáže

Každému studentovi bych stáž doporučovala - rozšíří vám obzory, odborné i lidské, a i když se třeba později nebudete věnovat žádnému z témat Frank Bold, získáte pracovní zkušenosti, které v každém případě využijete. Navíc, co vím od známých i ze své vlastní zkušenosti, stáž ve Frank Bold je v životopisu dobrou vizitkou.

Anna Hofschneiderová, absolventka stáže, nyní Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vždy jsem se zajímal o věci kolem sebe, ale stáž mi ještě více otevřela oči. Postupně jsem si budoval nové názory a utvrzoval se, že toto je oblast, které bych se chtěl věnovat po konci studia. Bylo se mnou zacházeno jako s rovnocenným partnerem.

Vojtěch Dědek, stážista

Stáž ve Frank Bold znamená mít své důležité místo tam, kde záleží na hodnotách a na jejich skutečném převodu do praxe. Je to místo, kde se mísí profesionalita, lidskost a vize.

Petra Marie Giňová, absolventka stáže

Poprvé jsem reálně aplikoval právo a zároveň jsem získal dobrou představu o tom, jak funguje renomovaná neziskovka.

Pavel Buršík, absolvent stáže

Jako stážista Frank Bold jsem dostal příležitost přispět k reálným řešením problémům, které mohou ovlivnit životy tisíců lidí. Chránit veřejný zájem prostředky práva je skutečná výzva. Frank Bold pomáhá těm, kteří se rozhodnou ji podstoupit.

Petr Suchánek, absolvent stáže, nyní asistent na Nejvyšším správním soudu

Jedná se o nejlépe organizovanou stáž, jakou jsem během svého studia absolvovala. Cítila jsem se jako součást týmu, který pracuje efektivně a pořád se usmívá.

Sulika Dorschnerová, absolventka stáže

Práce v poradně je zajímavá a to převážně proto, že během poměrně krátkého času začnete zkoumat právní oblast, která vám byla ještě do té doby úplným neznámem.

Kateřina Švarcová Čerešňáková, absolventka stáže

Stážistka Michaela pro nás zpracovávala námitku systémové podjatosti v kauze územního řízení na obchvat města. Starosta zastrašoval účastníky řízení tím, že zveřejní chráněné osobní údaje všech, kdo podají námitky, včetně telefonních čísel. Po odborné i jazykové stránce skvěle vypracované podání vedlo k tomu, že se představitelé vedení města začali chovat podstatně korektněji.

Michal Kudrnáč, Sbor dobrovolných občanů

Stáž prohloubí právní vědomosti a zároveň naučí etickému smýšlení právníka. Byla jsem hrdá, když jsem mohla někde uvést, že jsem stážista Frank Bold, a případně i vysvětlit, o co se jedná a čím se zabývá.

Tereza Sylvestrová, absolventka stáže

Když jsme začali bojovat o zá- chranu přestárlého, ale cenného břehového porostu, byla pro nás pomoc stážisty Filipa nedocenitelná – ve spleti argumentů v předložených dokumentech jsme se ztráceli, a to nejsme začátečníci. Filipem vypracované odvolání uspělo a výsledkem je zachráněný životní prostor pro kriticky ohrožený druh brouka a poučení pro úředníky, že si nemohou dovolit vše.

Miroslav Seiner, Chráníme stromy

Díky stáži ve Frank Bold pro mne mé studium dostává skutečnější rozměr a vidím, že právo má smysl a může pomáhat.

Kristýna Kodetová, absolventka stáže

Stážistka Petra nám pomohla sepsat žalobu ve sporu se stavebním úřadem, který nás odmítá informovat o územních řízeních, v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, a brání nám se do nich přihlašovat. S žalobou jsme uspěli, soud rozhodl v náš prospěch.

Ladislava Filipová, Stop tunelům

Před rokem jsem ještě pořádně nevěděl, jestli bylo správné rozhodnutí jít studovat právo. Po tom roce vím, že mě to baví a mám taky dojem, že mi to jde a půjde. Naučil jsem se spoustu věcí z praxe, naučil jsem se přistupovat k právním případům efektivně a odpovědi formulovat co možná nejjasněji a nejsrozumitelněji.

Martin Vejtasa, absolvent stáže

Upřímně - velmi často Franka používám jako příklad toho, jak by něco mělo fungovat.

Michaela Dvorská, stážistka

Podpora Frank Bold ať již právní, či morální a věcná byla pro nás velkým přínosem. Troufnu si říct, že bez ní by NPR Praděd byla již přeměněna v jeden velký betonový lunapark.

Kateřina Kočí – Terra Natura, spolek

Stáž vo Frank Bold je výborná príležitosť ako získať pestré právne skúsenosti, spoznať skvelých ľudí a venovať čas práci, ktorá má zmysel.

Naďa Hrušková, stážistka