Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Hájíme právo dýchat čistý vzduch

foto: Günther Bartoš

Dýcháme nejšpinavější vzduch v Evropě. Dá se tím něco dělat?

Vlivem znečištění ovzduší má na Ostravsku a Karvinsku dvakrát více dětí astma a alergickou rýmu než ve zbytku republiky. Problém znečištění ovzduší se týká nejen Ostravy, ale i Severních Čech, Prahy a Brna. Špatná kvalita ovzduší, vysoké koncentrace benzo(a)pyrenu a arsenu, smog a prach způsobují při dlouhodobém vystavení dýchací a kardiovaskulární potíže, rakovinu plic, nádory jater a ledvin, alergie a ekzémy. Řešení je v zájmu nás všech. Nejen kvůli účtům za zdravotní péči.

Starost o kvalitu ovzduší je totiž motorem inovací, chytrých dopravních řešení a zvyšování kvality života.

Definice problému

 • Česká republika dosud nebyla schopná předložit uspokojivá řešení
  Evropská komise již od roku 2013 vede s Českou republikou řízení o porušování Smlouvy o fungování EU kvůli překračování imisních limitů prachu.
 • Chybí jasná strategie, dokumenty, které Ministerstvo životního prostředí přijalo jsou nedostatečné
  Například na Ostravsku se do opatření hojně investuje, ale bez jasného plánu a jak se ukazuje, tak i bez efektu. Znečištění vzduchu stále neklesá.
 • Hrozí nám pokuty od Evropské unie
  Pokud Česká republika nepředloží jasný plán pro splnění požadavků směrnice, může jí hrozit od Evropské Komise žaloba u Evropského soudu a následně vysoké sankce.

Řešení problému   Další souvislosti

Řešení problému

Ministerstvo životního prostředí připravilo 3 druhy dokumentů, které by měly vést ke zlepšení stavu ovzduší.

 1. Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice
  Zastřešující dokument pro následující dva. Jeho cílem je definovat hlavní národní priority, tedy co je třeba udělat pro zlepšení kvality ovzduší v České republice, kde je zásah nejvíce potřeba, a navrhnout k nim adekvátní opatření. Dokument byl dne 2. 12. 2015 schválen usnesením vlády č. 979.
 2. Národní program snižování emisí ČR 2020
  Opět se jedná o celonárodní strategii, tentokrát ale s větším důrazem na vyhodnocení současného systému posuzování a řízení kvality ovzduší a technickou stránku znečištění. Dokument byl dne 2. 12. 2015 schválen usnesením vlády č. 979.
 3. Programy zlepšování kvality ovzduší pro jednotlivé zóny (kraje)
  Tyto dokumenty už se dotýkají pouze konkrétních krajů a lokalit. Obsahují vždy stav znečištění ovzduší dané oblasti a návrhy opatření, která je třeba do roku 2020 udělat, aby se kvalita ovzduší zlepšila. Programy zlepšování kvality ozvzduší jsou již přijaty pro všechny zóny a aglomerace.

Všechny tyto strategické dokumenty dohromady mají určovat, jaké kroky stát podnikne pro to, aby se stav ovzduší zlepšil a zásadním způsobem ovlivnit rozhodování českých úřadů. Je proto klíčové, aby opatření v nich obsažená byla co nejúčinnější a nejkonkrétnější a přinášela pro každou oblast jasný a individualizovaný plán, která opatření se budou realizovat za účelem dosažení zákonných imisních limitů. Bohužel v přijaté podobě tyto podmínky nesplňují, a proto Frank Bold podpořil lokální partnery na Ostravsku, v Severních Čechách a v Brně a rozhodl se je napadnout u soudu.

Ostravsko připomínkovalo!!!

Spolu s Čistým nebem jsme v létě 2015 připravili nástroj, jehož prostřednictvím mohli lidé z Ostravska zaslat ministerstvu konkrétní připomínky směřující k tomu, aby Program vedl k dosažení limitních hodnot „v co nejkratším čase“, jak požaduje zákon. Přes web vypakujsmog.cz se do procesu zapojilo více než 730 lidí, kteří dohromady ministerstvu poslali přes 5100 připomínek, další lidé posílali své připomínky poštou. Další lidé připomínkovali Programy pro severozápadní a severovýchodní Čechy, Prahu a Brno.


Ze zpravodaje

Zobrazit všechny aktuality k tématu

Souvislosti

K prosazení skutečně účinných změn je teď nejvhodnější čas. Česká republika je pod tlakem Evropské komise i českých soudů.

Moravskoslezský kraj porušil práva lidí na příznivé prostředí a na ochranu zdraví

Krajský soud v Ostravě ve svém nedávném rozsudku konstatoval, že Moravskoslezský kraj pochybil, když nezavedl účinná krátkodobá opatření k ochraně ovzduší pro ostravský městský obvod Radvanice a Bartovice. Na základě naší žaloby, v níž jsme zastupovali obyvatele Radvanic a Bartovic, kde vysoké koncentrace škodlivých látek v ovzduší trvale překračují imisní limity, označil soud postup kraje za nezákonný.

České republice hrozí soud a vysoké sankce

Evropská komise již v roce 2013 zahájila s Českou republikou řízení o porušování Smlouvy o fungování EU kvůli překračování imisních limitů prachu zvláště v průmyslových oblastech (oblast Ostravska, Ústecka) a ve velkých městech (Praha a Brno). Komise opakovaně upozorňovala Českou republiku, že nedodržuje stanovené limity a že by měla zavést efektivní opatření, která by vedla v co nejkratším čase ke snížení množství prachových částic (PM10) v ovzduší. Nedávno vydala Evropská komise další upozornění, a pokud Česká republika tentokrát nepředloží jasný plán pro splnění požadavků směrnice, může jí hrozit od Komise žaloba u Evropského soudu a následně vysoké sankce.

Šancí k předložení takového plánu byly mimo jiné Programy zlepšování kvality ovzduší, které nedávno Ministerstvo životního prostředí přijalo. Bohužel však v podobě, která je dle našeho názoru neefektivní, neboť neplní svůj základní účel – určit jakými kroky má dojít ke snížení znečištění ovzduší na zákonnou úroveň v co nejkratší době. Proto jsme se rozhodli podat žaloby.

Ohlas v médiích