Tunelování státních firem

foto: Ludvík Hradílek, Aktuálně.cz

Státní firmy slouží jako zdroj peněz mafii. Dá se s tím něco dělat?

Moc se o tom nemluví, ale stát je mimo jiné také podnikatel. Ve třinácti největších, zcela nebo majoritně státem vlastněných firmách má roční příjem 299 miliard. Státní firmy zajišťují výrobu a dodávky elektřiny, zdravotní péči v nemocnicích, železniční přepravu, péči o lesy, poštovní služby a další. Jak je stát spravuje?

Definice problému

 • Mafie ve státních firmách
  Na státní firmy jsou přisáta nejvyšší patra organizovaného zločinu. Závěry BIS potvrzují, že důvodem je slabá role státu jako vlastníka.
 • Předražené služby, lokomotivy i elektrárny
  Nastavením transparentního hospodaření a zadávání zakázek ve státních firmách by stát mohl ušetřit desítky miliard.
 • "Zlaté padáky" pro šéfy
  Odměňování členů dozorčích rad a představenstev, stejně jako jejich výběru, schází jasná pravidla.

Řešení problému   Další souvislosti

Řešení problému

Státní firmy mohou prosperovat a poskytovat kvalitní služby, pokud se podaří nastavit a dodržovat jasná pravidla jejich řízení.

 • Sníží se riziko korupce, zneužití prostředků pro soukromé nebo stranické účely.
 • Posílí se odpovědnost řídících a dozorčích orgánů.

Vyřešit to může přenesení doporučení OECD a dalších příkladů dobré praxe ke správě státních firem do právního řádu České republiky.

Podmínky dobré správy státních firem

 1. Jasný podnikatelský plán
  Vláda představí svou vlastnickou politiku pro státní firmy a bude veřejnost informovat o tom, jak se státu daří naplňovat své plány ve státních firmách.
 2. Transparentní obsazování dozorčích rad a představenstev
  Budou existovat pravidla pro proces nominací do výkonných orgánů a bude jasné, na základě čeho jsou členové výkonných orgánů odměňováni.
 3. Přístup k informacím
  Veřejnost bude mít přístup k informacím o hospodaření státních firem.
 4. Konec obchodování s anonymními firmami
  Zruší se zadávání státních zakázek anonymním firmám. 
 5. Nezávislá kontrola
  Státní firmy by nad sebou měly mít ještě kontrolu nezávislé kontrolní instituce. Přečtěte si více zde.

Kdo je odpovědný?

Co je třeba schválit?

 • Vlastnická politika státu vůči ovládaným společnostem
 • Pravidla obsazování a odměňování dozorčích rad a managementu v ovládaných společnostech

Současný stav

Na mezinárodní konferenci, kterou jsme pořádali spolu s Respekt institutem na podzim 2011, jsme otevřeli na politické úrovni dosud opomíjené téma řízení státních firem. Na konferenci vystoupili zahraniční experti - Hans Christiansen, ekonom OECD; Morten M. Kallevig, bývalý náměstek generálního ředitele Odboru majetku Královského norského ministerstva obchodu a průmyslu; Mark Boyle, provozní ředitel britského Department of Business Innovation and Skills.

Souvislosti

Jedním ze základních doporučení OECD pro správu státem ovládaných firem je zavedení tzv. vlastnické politiky státu („state ownership policy“), která v České republice zatím chybí.

Podle doporučení OECD, obsaženého v OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises (dále jen „OECD Guidelines“) by vlastnická politika státu měla definovat celkové cíle státního vlastnictví, roli státu ve správě a řízení SVP a také, jakým způsobem bude tato politika zaváděna do praxe.

Vlastnická politika státu

 • Je jedním z nástrojů prevence případné korupce.
 • Umožňuje státu chovat se jako transparentní a předvídatelný vlastník, kterému jde o dlouhodobé zhodnocení veřejných prostředků vložených do svých podniků.
 • Umožňuje předejít pasivnímu nebo naopak extenzivnímu výkonu vlastnických práv státu.
 • Je to o účinný nástroj komunikace s akcionáři nebo případnými investory, s jednotlivými ministerstvy, dalšími státními orgány a se širokou veřejností.

Systém obsazování členů orgánů státem vlastněných podniků

Dozorčí rada podle § 197 odst. 1 ObZ dohlíží na výkon působnosti představenstva. Vzhledem k tomu, že stát (ať už v pozici akcionáře nebo vlastníka) se řízení podniku přímo aktivně neúčastní, je kvalitní obsazení jeho orgánů rozhodující. Nekvalitní výběr členů orgánů vede k nekvalitnímu vedení podniku.

Podle OECD Guidelines má stát ustanovit dobře strukturovaný a transparentní systém nominace do orgánů státem vlastněných podniků a aktivně se účastnit nominací do všech orgánů.

Orgány mají mít nezbytné schopnosti a objektivitu k výkonu svých funkcí strategického řízení a kontroly managementu. Měly by být bezúhonné a odpovědné za své jednání.

Podle OECD Guidelines by dále měla být jasně vymezena odpovědnost orgánů státem vlastněných podniků (jak kolektivní, tak individuální) v relevantních právních předpisech, ve vlastnické politice státu a ve stanovách nebo statutu (či jiných dokumentech) podniků.

Aby mohly orgány státem vlastněných podniků plnit svou roli, měly by aktivně formulovat, sledovat a vyhodnocovat podnikovou strategii v souladu s celkovými cíli. Dále by měly stanovit příslušné indikátory výkonnosti a identifikovat klíčová rizika. Podle OECD Guidelines mají také provádět roční vyhodnocení své činnosti, resp. výkonu svých funkcí.

Problematika odměňování členů orgánů státem vlastněných podniků v sobě - kromě permanentního problému, jak nastavit systém odměňování tak, aby se zabránilo zkreslování hospodářských výsledků podniku a aby byli členové orgánů motivováni k plnění dlouhodobých cílů - zahrnuje také nalezení způsobu, jak nastavit systém odměňování, aby výše odměn odpovídaly výkonům členů orgánů a jaká zvolit kritéria pro posuzování výkonů.

Veřejnost má mít přístup k informacím

Jak jsou členové orgánů státních firem odměňováni, podle jakých kritérií jsou jejich výkony hodnoceny a jak byly vyhodnoceny výkony konkrétních členů.
Známým problémem, spojeným s odměňováním, jsou také tzv. zlaté padáky - extrémně vysoké odstupné, vyplácené bývalým členům orgánů, a to bez ohledu na jejich skutečný přínos podniku.

Přečtěte si naši analýzu a doporučení.