ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Proč podporujeme Platformu 21

Aktuálně

Vážení přátelé,

mezinárodní konsorcium právníků Frank Bold sdružuje profesionály a právní experty v oblastí práva, pro které právo není nepřehledným souborem příkazů a zákazů. Právo je pro nás nástrojem ochrany a uchovávání tradičních univerzálních hodnot, jako jsou svoboda, individuální odpovědnost nebo rovnost před zákonem, na kterých stojí moderní svobodná a demokratická společnost.

Ať už naši právníci poskytují právní služby v byznysu, nebo jsou zapojeni do veřejně prospěšných aktivit, vždy se snažíme řešit věci tak, abychom snoubili praktičnost řešení s ideály skrytými za houštím paragrafů.

Účast veřejnosti na správě věcí veřejných je zakotvena v Listině základních práv a svobod. Domnívám se, že je důležitou součástí moderních demokratických zřízení. Účast veřejnosti není „zlaté tele“, které vše vyřeší a má být všude aplikována. Naopak, je dobré se vždy zamýšlet nad tím, kdy účast veřejnosti přispívá k dobrému vládnutí a k vytváření zpětné vazby veřejné správě a samosprávě, a kdy může být kontraproduktivní. Zejména při rozhodování o zásazích do životního prostředí a dalších veřejných statků a zájmu by však měla být v civilizované evropské zemi běžným standardem. V těchto případech totiž zásadně přispívá k tomu, aby orgány veřejné moci braly vážně požadavky právních předpisů, i tehdy, když nechrání individuální, ale obecný zájem.

V rámci aktuálně projednávané novely stavebního zákona načetl ve druhém čtení poslanec za ČSSD pozměňovací návrh, jehož cílem je zrušení účasti spolků v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí ve smyslu ustanovení § 70 zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podle mého názoru jde o návrh nepromyšlený a kontraproduktivní.

Z pozměňovacího návrhu nevyplývá, že by vycházel z podrobnější analýzy dat či byl jakkoliv promyšlený. Pravděpodobným cílem tohoto návrhu je omezit účast veřejnosti, protože „prý“ protahuje délku povolovacích řízení, a to zvláště v případě strategických investic, jakými jsou např. dálnice. Pokud tohle bylo opravdu cílem poslance ČSSD, pak tímto návrhem změny nedosáhne, protože účast veřejnosti v případech uvedených strategických investic je zaručena jinými právními předpisy, jejichž zdrojem je legislativa EU. Dosáhl by však vyloučení účasti veřejnosti při rozhodování o méně významných aktivitách, které mohou vést k poškozování životního prostředí.

Proto se podívejme na existující fakta. Podle našich informací neexistují rozsáhlejší studie, které by dokládaly příčinnou souvislost mezi průtahy v povolovacích řízeních a účastí veřejnosti. Existuje pouze analýza Fakulty sociálních studií v Brně z roku 2013, ze které vyplývá, že v roce 2013 proběhlo 4 718 územních řízení, jichž se účastnily spolky pouze ve 145 případech, ve 12 případech podaly odvolání a pouze ve 3 případech podaly správní žalobu.

Z uvedeného je patrné, že účast veřejnosti není to, co bychom v České republice měli omezovat. Namísto toho by se příslušná ministerstva (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj) měla zaměřit na lepší metodické vedení svých úředníků při aplikaci existujících norem. A pokud chceme dálnice, pak na citlivější vedení jejich tras a lepší management Ředitelství silnic a dálnic, které dlouhodobě vykazuje obrovskou míru nekompetentnosti, počet korupčních kauz v to nepočítaje.

Z těchto důvodů jsem se rozhodl, že se Frank Bold připojí k nově vzniklé Platformě 21 a aktivně ji podpoří. Platforma 21 chce v prvé řadě uhájit jeden z výdobytků Sametové revoluce - § 70 zákona 114/1992 Sb., který zajišťuje účast veřejnosti v řízeních, týkajících se ochrany životního prostředí již 25 let.

Všechny zdraví,

Pavel Franc
Jménem mezinárodního konsorcia právníků Frank Bold