ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Problematika nezávislosti výkonu státní správy

Z médií

Nezávislost jako předpoklad pro kvalitní výkon státní správy je především na úřadech územních samosprávných celků negativně ovlivňována jak existencí tzv. spojeného modelu veřejné správy, tak absencí aplikace služebního zákona pro občanskou státní správu. 

Anotace článku Mgr. Jiřího Nezhyby v časopise Právní rozhledy 24/2007.

Autor popisuje tuto problematiku na příkladech jednotlivých smluv a z nich plynoucích kontroverzních závazků, které obce či kraje sjednávají se zahraničními investory. V souvislosti s faktickými dopady těchto smluvních ujednání na průběh správních řízení se též zmiňuje o zásadě ochrany dobré víry ve správním právu. Další rozebíranou koncepční otázku představuje systémová podjatost. Tou se označuje konflikt zájmů, kdy státní úředník vydává rozhodnutí pro či v zájmu svého vlastního zaměstnavatele, obce či města. Na výkon státní správy pak dále podle článku negativně působí absence aplikace služebního zákona, který měl mimo jiné občanskou státní správu odpolitizovat. Z uvedených důvodů proto autor de lege ferenda uvažuje o novelizaci ustanovení § 131 správního řádu přijetím jeho znění podle původního (avšak nakonec nepřijatého) návrhu: Pokud by o žádosti státu, kraje či obce měl rozhodovat jejich „vlastní“ úřad, z důvodů vyloučení pochybností o nepodjatosti by takové řízení provedl jiný správní orgán v obvodu nadřízeného správního orgánu. Po podrobném rozboru končí příspěvek závažným varováním, že závazky ze smluv, které Česká republika či územní samosprávné celky uzavírají se zahraničními investory, jsou absolutně neplatné. Tato smluvní ujednání totiž v různých podobách svým účelem směřují k ovlivňování průběhu a výsledků řízení před správními orgány, čímž dochází k zásahům do nezávislého výkonu přenesené působnosti, do níž samospráva ingerovat nesmí. Celý článek vychází z podrobné studie „Zahraniční investice a CzechInvest jako faktory destabilizující demokratický právní stát“.

Celý článek zde