Fotogalerie

Setkání Občanů 2.0 v Praze

Již sedmé setkání Občanů 2.0 proběhlo 9. listopadu 2013 v HUB Prague.
 

Autor fotografií: Jan Hromádko

Další galerie

Právní stáž 2018/2019

26 fotografií

Právní stáž 2017/2018

23 fotografií

Setkání absolventů stáže 2017

33 fotografií

Konference Registr smluv 2017

19 fotografií

Setkání Občanů 2.0 v Brně 2016

25 fotografií

Setkání absolventů stáže 2015

24 fotografií

Právní stáž 2016/2017

34 fotografií

Setkání Občanů 2.0 v Praze 2015

29 fotografií

Právní stáž 2015/2016

44 fotografií

Setkání Občanů 2.0 v Ostravě

20 fotografií

Právní stáž 2014/2015

18 fotografií

Setkání Občanů 2.0 v Praze 2014

25 fotografií

Právní stáž 2013/2014

10 fotografií

Konference Purpose of the Corporation

18 fotografií

Zavřete oči, přicházím. Frank Bold

34 fotografií

Národní park Šumava

23 fotografií

Podepsali Rekonstrukci státu

8 fotografií

Občan 2.0 na NGO Marketu

10 fotografií

Zahájení Rekonstrukce státu

11 fotografií

Sedlák Jan - Ibra Ibrahimovič

46 fotografií

Šlapanice - Günther Bartoš

17 fotografií

Arcelor Mittal - Günther Bartoš

25 fotografií

Všechny fotogalerie Hlavní stránka pro média

Tisková zpráva

Úředníci nadržovali provozovatelům elektrárny Chvaletice. Kritikům nedali možnost se vyjádřit k podkladům, elektrárně ano

Praha/Pardubice - 2. července 2019: Krajský úřad Pardubického kraje včera udělil provozovatelům elektrárny Chvaletice výjimku z nových evropských limitů pro ochranu ovzduší. Elektrárna bude moci až do roku 2027 vypouštět vyšší množství toxické rtuti, než stanovuje platná legislativa. V případě oxidů dusíku byla výjimka udělena dokonce do roku 2029. Z rozhodnutí o výjimce prokazatelně vyplývá, že krajští úředníci procesně nadržovali provozovateli elektrárny před ostatními účastníky řízení včetně dotčených obcí.

Provozní výzva

Pomáhejte s námi aktivním občanům

Aktivní občané. Jsou všude kolem nás. Hlídají fungování obcí a úřadů s pomocí nástrojů, které jim v on-line poradně poskytujeme. Podávají žádosti o informace podle našich vzorů a manuálů. Zakládají spolky a účastní se řízení. A když jde do tuhého, jsou ochotni věnovat svůj cenný čas a energii věci, která se netýká jen jejich osobního zájmu.

Všechna tato aktivita stojí na idejích, že o demokracii a funkční právní stát se staráme my všichni a odpovědnost nelze bezstarostně přenést na instituce či politiky.

Jsou to oni a jste to i vy.
Čas je nyní. Podpořte nás v pomoci občanské společnosti.

Vyberte výši daru

Dotazy do naší poradny chodí neustále, proto vás prosíme o pravidelnou podporu.

Jak často chcete přispívat?

Jakou částku chcete přispět?

Kč.
Kč.

Zvolte způsob platby

Přispívám jako

Pomozte nám lépe vás poznat

*
*
*

*
 

Chcete zaslat potvrzení o daru?

Poradna

Má spolek povinnost dokládat každoročně výroční zprávu do spolkového rejstříku?

V našem spolku byla provedena kontrola Nejvyšším kontrolním úřadem. Jednou z výtek, kterou NKÚ měl, bylo, že náš spolek nemá ve spolkovém rejstříku uloženy výroční zprávy. Do spolkového rejstříku přitom každoročně zasíláme kompletní účetní závěrku. Má NKÚ pravdu, že musíme každoročně zasílat i výroční zprávy?

Tento dotaz byl vyřešen dne 26. 6. 2019. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Odpověď poradny

Právnické osoby se sídlem na území České republiky jsou povinny účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích a výroční zprávu zveřejnit tehdy, pokud vyžaduje jejich vyhotovení zákon o účetnictví nebo jiný právní předpis. [1] Občanský zákoník, tj. základní právní předpis upravující fungování spolků, nicméně spolkům neukládá povinnost výroční zprávu vyhotovit. Tato povinnost však pro některé spolky vyplývá ze zákona o účetnictví.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta

Tisková zpráva

Automatizované rozhodování v návrhu nového stavebního zákona vytváří prostor pro korupci, varují Frank Bold Advokáti

Vláda dnes projedná návrh věcného záměru nového stavebního zákona, jehož účelem je zrychlit povolování staveb. Frank Bold Advokáti poukazují na klíčový nedostatek návrhu a upozorňují na již zpracované vhodnější řešení.

Ke stažení

PDF tz_-_vecny_zamer_nsz.pdf (89.22 KB)

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Developeři, právníci a náměstek primátora diskutovali, jak zrychlit bytovou výstavbu v Praze

Aktuálně

Právník Martin Fadrný (Frank Bold Advokáti) se zúčastnil diskuse o tom, jaké jsou hlavní překážky, které brání Praze stavět rychleji nové byty, a jak tyto překážky odstranit. Diskuse probíhala zejména o návrhu sjednocení pražských stavebních úřadů do jednoho centrálního. To by podle většiny developerů a také velké části pražských politiků mohlo povolování staveb urychlit.

Nabídka práce

Vedoucí kanceláře a týmu administrativní podpory

Máš rád/a, když věci fungují a v kanceláři vládne pořádek, denně komunikuješ s kolegy, dodavateli i klienty a napomáháš hladkému chodu celé firmy? Stále přitom přemýšlíš o tom, jak věci dále zlepšovat a posouvat? Staň se součástí právní organizace, která dělá zajímavé projekty a drží se svých hodnot. Hledáme tě do Franka Bolda.

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Reakce: Trestní oznámení kancléře Mynáře na Rekonstrukci státu a Frank Bold je zcela nesmyslné

Aktuálně

Kancléř Vratislav Mynář dnes oznámil záměr podat trestní oznámení na Rekonstrukci státu a Frank Bold. Podle tiskové zprávy Hradu nás podezírá toho, že jsme se dopustili křivého obvinění tím, že jsme na něj podali trestní oznámení kvůli možnému zasahování do nezávislosti soudu v návaznosti na zveřejnění informací o jeho schůzkách se soudci Baxou a Šimíčkem. 

Základní spolkový checklist

Připravili jsme pro vás on-line nástroj k založení spolku se všemi potřebnými vzory a instrukcemi.
Podívejte se na to, jak funguje zde: Chytré založení spolku

Základní spolkový checklist

Co mít na paměti při správě spolku

Infografika poskytuje pouze základní rozcestník nikoli komplexní návrh řešení

Podrobnější informace k jednotlivým tématům naleznete na našich stránkách www.frankbold.org

Povinnost

spolku

Jak na to?

Proč to řešit?

ZÁPIS
V REJSTŘÍKU

Odpovídají informace
zapsané v rejstříku
aktuálnímu stavu
spolku?
ověřit to můžete na
www.or.justice.cz

Ano

Ne

Podejte návrh na
změnu zapsa-
ných údajů.

Především hlídejte:

  • Sídlo spolku
  • Členy statutárního orgánu
  • Způsob jednání za spolek
  • Účel spolku

Předejdete celé
řadě možných
problémů, které
může chybný
zápis v rejstříku
zapříčinit.

VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ

NEBO

NEBO

Je spolek plátce
DPH?

Má roční příjmy
nad 3 miliony Kč?

Má majetek nad 3
miliony Kč?

Ano

Ne

Vedete účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu
či standardní podobě


Vedete jednoduché
účetnictví.

Vedete povinně:

  • Účetní knihu
  • Přehled o příjmech a výdajích
  • Přehled o majetku a závazcích

Do rejstříku vkládáte:

  • Přehled o majetku a závazcích

Vyhnete se možným sankcím ze strany finanč-
ního úřadu. Zároveň je dobré mít o financích spolku přehled.

VEDENÍ
SEZNAMU
ČLENŮ

Vedete aktuální
seznam členů?

Ano

Ne

Při větším počtu
členů jej doporu-
čujeme vést.

Seznam členů vést nemu-
síte a pokud jej vedete,
nikam ho neposíláte ani jej
nevkládáte do rejstříku.
Členové jsou nicméně
základem spolku a je
dobré mít přehled.

Máte přehled o tom kolik hlasů je třeba pro větši-
nová rozhodnutí, neboť máte jistotu o tom, kdo vše je členem.

PERIODICITA
ČLENSKÉ
SCHŮZE

Máte ve stanovách
určeno, jak často
se musí scházet
členská schůze,
či jinak nazývaný
nejvyšši orgán?

Ano

Ne

Nezapomeňte
termín dodržo-
vat.

Musíte schůzi
svolávat jednou
za rok.

Ve stanovách můžete určit,
že členská schůze se schází
dle potřeby. Nemusí se pak
konat pravidelně.

Vzor zápisu ze schůze

Vyhnete se nepříjemnostem, které mohou v krajnímm případě vést až k návrhu soudu na zrušení spolku.

KOMUNIKACE
S ORGÁNY

Přebíráte pravid-
delně poštu na
adrese sídla
spolku?

Ano

Ne

Přebírejte, či
změňte sídlo
spolku, abyste
mohli.

I v případě, že máte zříze-
nou datovou schránku či
urenou adresu pro dor-
učování, přesto je vhodné
schránku v dísle spolku
sledovat.

Budete mít jistotu, že vám neunikne žádné důležité či jiné psaní

EVIDENCE
SKUTEČNÝCH
MAJITELŮ

Má spolek pouze
tři členy s hlaso-
vacím právem?

Člena či členy,
jejichž hlas má
váhu více jak
25%.

NEBO

Ano

Ne

Zapisujete
tohohto člena či
členy.

Zapisujete statu-
tární orgán, či
jeho členy.

Zápis do evidence pro-
vedete přes:
www.issm.justice.cz

Nyní za neza-
psání skutečného majitele neexis-
tuje pro spolky sankce. V budou-
cnu tomu tak být může, získáte tedy klid v duši v případě změny.

ČLENSKÉ
PŘÍSPĚVKY

Pakliže vybíráte
členské příspěv-
ky, máte je zmí-
něně ve stano-
vách spolku?

Ano

Ne

Zaneste informa-
ci o členských
příspěvcích do
stanov.

Pokud není povinnost platit
členské příspěvky zmíněna
ve stanovách, jsou předmě-
tem daně z příjmu právnic-
kých osob.

Ušetříte na daních a zjednodušíte si daňové přiznání.

DÉLKA
VOLEBNÍCH
OBDOBÍ

Upravují vaše
stanovy délku
funkčního
období struktuár-
ního či jiných
orgánů?

Ano

Ne

Nezapomeňte
uspořádat volby
včas.

Funkční období
je v tom případě
pětileté.

Funkční obodí je ve stano-
vách rovněž možné určit na
dobu neurčitou.

Máte jistotu, že máte vždy řádně obsazeý statutátní orgány, který za spolek skutečně může právně jednat.

DAŇOVÉ
POVINNOSTI

Má spolek pouze
příjmy, které
nejsou předmě-
tem daně,či jsou
od daně osvobo-
zeny?

např.:
Členské příspěvky
Dotace
Přijmy ze ztrátové
nepodnikatelské činnosti
Děditví či odkaz

Ano

Ne

Nemáte povin-
nost podávat
daňové přiznání
ani se registrovat
jako plátce daně.

Registrujete se
jako plátce daně
a podáváte
daňové přizání.

Registraci plátce daně pro-
vedete u příslušného
finančního úřadu.
Doporučujeme se registro-
vat, i když to není povinné

Daňové přiznání se pak
standardně podává každo-
ročně do konce března.
Doporučujeme alespoň
sdělení, že jste neměli zda-
nitelné příjmy.

Při neplnění daňových povinností může finanční úřad váš spolek pokutovat. Pokud se registrujete k dani rovnou, nemusíte již hlídat, zda jste nesplnili podmínky.

Podpořeno

z grantu:

Publikováno dne 30.12.2018

Více informací na www.frankbold.org

Nabídka práce

Finanční a provozní ředitel/ka

Baví tě finance, přemýšlíš nad čísly strategicky a dokážeš se zorientovat i ve složitém kontextu? Chceš věci zefektivňovat a zlepšovat, hledat řešení a cesty vpřed? Ve Frank Bold spojujeme byznys s veřejnou prospěšností a stojíme na společných hodnotách při podnikání i neziskových aktivitách. Pokud chceš být u toho a svým skvělým finančním a provozním managementem pomáhat dosahovat smělých cílů, hledáme právě tebe.  

Starší články