Poradna

Plot z pražců

Soused si vystavěl plot ze železničních pražců, ze kterých je cítit látka, kterou jsou napuštěné. Několik pražců má vyskládáno na zahradě. Denně kolem plotu chodíme a cítíme se tím obtěžováni, můžeme požadovat odstranění plotu?

Tento dotaz byl vyřešen dne 14. 2. 2011. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

1) Každý má povinnost nakládat s odpady a odstraňovat je způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem.

Nakládání s pražci (jež jsou nebezpečným odpadem), které zvolil Váš soused, není v souladu se zákonem.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) může podle § 69 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč osobě, která soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady. Zároveň může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy.

2) V případě, že by dále pražce stály na půdě náležející do zemědělského půdního fondu (např. i zahrada – prosím, ověřte si to), můžete se obrátit také na orgán ochrany zemědělského půdního fondu, kterým je místně příslušný obecní úřad. Obecní úřad podle § 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, uloží opatření k odstranění zjištěných závad, které ohrožují půdu. Nedodržení takovéhoto opatření by bylo přestupkem podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

3) Přestupku se podle § 35 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, dopustí i ten, kdo znečistí půdu nevhodným skladováním škodlivých látek.
Za jednotlivé přestupky lze uložit jak napomenutí, tak pokutu. K projednání přestupků podle § 35 zákona o přestupcích jsou příslušné obecní úřady.

Je pravda, že přestupek nelze podle § 20 zákona o přestupcích projednat, pokud od jeho spáchání uplynul rok, avšak v případě, že se jedná o tzv. delikty trvající, tj. delikty při nichž protiprávní stav trvá delší dobu, dal by se přestupek projednat i po letech od doby, kdy došlo k započetí protiprávního jednání. Promlčecí lhůta pro projednání trvajícího deliktu totiž počne plynout až po upuštění od protiprávního jednání.

Jak uvádí i Ústavní soud ČR ve svém nálezu I. ÚS 1534/08 „pojem trvajícího deliktu je vytvořen právní naukou; je sice nejčastěji používán v trestním právu, ale obecně jej lze použít i v případě správního trestání.“

O trvající delikt se podle nálezu I. ÚS 1534/08 jedná, pokud „stěžovatel svým jednáním vyvolal protiprávní stav, který posléze udržoval.“

Nebo jak konstatoval  Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí č.j. 5169/33 trvající delikty jsou delikty „při nichž skutková podstata delikt tvořící jest po dobu jeho trvání stále dána, čili kde stav, jenž takovým deliktem byl způsoben, obsahuje v sobě stále se opakující a obnovující podstatné znaky deliktu samého.“

Nedokážeme z odborného hlediska posoudit, zda i po letech jsou pražce nebezpečné pro půdu, avšak v případě, že ano (a např. při deštích z nich nadále unikají nebezpečné látky), pak se dle našeho názoru jedná o trvající delikt podle § 35 zákona o přestupcích. Zároveň se jedná o trvající delikt podle § 69 o odpadech.

Odpad (pražce) jsou pořád soustřeďovány na místě, které není k tomuto určeno.

Doporučujeme Vám proto pokusit se obrátit se na výše jmenované orgány s argumentací, že promlčecí lhůta ještě neuběhla, jelikož se jedná o delikt trvající, a pokusit se jejich postoj zvrátit.

V případě, že ČIŽP nevydá ve věci rozhodnutí, můžete se podle § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, obrátit na Ministerstvo životního prostředí, jako na nadřízený orgán, který učiní opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví. Je tak možné, že pokud s danou argumentací neuspějete na ČIŽP, podaří se Vám uspět na MŽP.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta