Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Jak se zúčastnit procesu EIA?

Jak se můžeme jako občané zúčastnit procesu EIA (ovlivnit jej), je možné např. podat námitky?

Tento dotaz byl vyřešen dne 31. 10. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Je-li realizace záměru v souladu s územním plánem (především totiž musí být každý stavební záměr umožněn stávajícím územním plánem, tj. všechna navazující řízení a rozhodnutí s ním musí být v souladu), může být výstavba posuzována v tzv. procesu EIA, tj. posuzování vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Tento proces bude u některých záměrů probíhat povinně, u jiných proběhne povinně alespoň zjišťovací řízení (tj. za účelem rozhodnout, zda záměr bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí či nikoli), a to na základě toho, co stanoví příloha k cit. zákonu. V jeho rámci je však veřejnosti umožněna účast víceméně jen konzultativní, prostřednictvím podání písemných vyjádření.

Písemné vyjádření je možné podávat k oznámení záměru, k dokumentaci a k posudku, může je podat každý, a to vždy do stanovené lhůty od zveřejnění informace o nich (tj. do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení, do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci a do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku; k posudku se lze vyjádřit také na veřejném projednání). Na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku, veřejného projednání a k nim uplatněných vyjádření vydá pak příslušný úřad „stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“ (stanovisko EIA) ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku.

Stanovisko EIA není podle cit. zákona samostatným správním rozhodnutím a na řízení o něm se nevztahuje správní řád (není proto možné uplatnit proti němu opravné prostředky podle správního řádu).

Za současného stavu právní úpravy řízení EIA a jejího výkladu českými soudy (přestože se domníváme, že jde o rozpor s mezinárodněprávními závazky, které České republice vyplývají z Aarhuské úmluvy), spočívá jediná možnost, jak stanovisko EIA napadnout v účasti na navazujícím územním řízení a v napadení stanoviska EIA prostřednictvím námitek podaných v tomto řízení, resp. odvolání se proti územnímu rozhodnutí.

Stanovisko EIA není pro rozhodující správní orgán (stavební úřad) závazné v tom slova smyslu, že by se musel jeho obsahem vždy bez výhrady řídit, tuto povahu nemá.

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v § 10 stanoví, že stanovisko je odborným podkladem pro vydání rozhodnutí a správní úřad bere při svém rozhodování vždy v úvahu jeho obsah.

„Jsou-li ve stanovisku uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně. Rozhodnutí musí vždy obsahovat odůvodnění.“

Z toho vyplývá, že správní orgán rozhodující v územním řízení může vydat i jiné rozhodnutí, než jak mu to „doporučuje“ stanovisko EIA, pokud to náležitě odůvodní.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty