Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Starý posudek EIA

Dokumentace EIA byla vydána v prosinci 2007. Dopisem MŽP z 18.9.2009 byla vrácena k doplnění o další variantu specifikovanou v příloze dopisu MŽP. Dopisem z 21.12.2009 MŽP zasílá posudek datovaný "Prosinec 2008", aniž by došlo k požadovanému doplnění dokumentace. Posudek je 1 rok starý! Jak postupovat s cílem dosáhnout zrušení posudku a doplnění dokumentace EIA o variantu požadovanou 18.9.2009 MŽP? Je možné, aby obce a ostatní adresáti vrátili dopis jako "zmatečný"? Mohou obce odmítnout zveřejnění posudku?

Tento dotaz byl vyřešen dne 14. 1. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Zatím proběhlou část procesu EIA lze, podle informací, které udáváte, znázornit touto časovou osou:

 • prosinec 2007
  byla zveřejněna dokumentace a rozeslána dotčeným orgánům, územním samosprávným celkům (kteří se k ní mohli v 30-denní lhůtě, počínající dnem zveřejnění informace o dokumentaci, vyjádřit podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů) a zpracovateli posudku podle § 8 odst. 2 zákona o posuzování vlivů
 • únor 2008
  vypršela 40-denní lhůta (počínající dnem doručení dokumentace zpracovateli posudku), kdy správní úřad mohl vyzvat k doplnění dokumentace podle § 8 odst. 5 zákona o posuzování vlivů
 • březen/duben 2008
  vypršela 60denní lhůta pro vydání posudku (možné prodloužení o 30, resp. 10 dní) podle § 9 odst. 3 zákona o posuzování vlivů
 • duben 2008 - prosinec 2009
  posudek existuje u MŽP a nic se neděje
 • září 2009
  MŽP poslalo žádost o doplnění dokumentace
 • prosinec 2009
  MŽP rozeslalo posudek s datem prosinec 2008

Z výše uvedeného je zřejmé, že žádost o doplnění dokumentace mohla být Ministerstvem životního prostředí zaslána nejpozději do konce 40-denní lhůty počínající pravděpodobně 18.12.2007 (den zaslání dokumentace zpracovateli posudku). Jestliže do té doby žádná taková žádost nebyla rozeslána, dokumentace se považuje za kompletní a dostatečnou. Jakýkoli dopis zaslaný Ministerstvem v září 2009 vyzývající k doplnění dokumentace je tedy právně irelevantní.

Nedokážeme určit důvody, pro které byla žádost o doplnění dokumentace zaslána. Jestliže však vycházela z iniciativy obce, je třeba uvést, že veškeré připomínky k dokumentaci měly být uplatněny v 30-denní lhůtě počínající dnem zveřejnění informace o dokumentaci a vypořádány Ministerstvem ve 40-denní lhůtě počínající dnem zaslání dokumentace zpracovateli posudku. Jestliže byly nějaké připomínky uplatněny později (tj. po uplynutí této 30-denní lhůty), Ministerstvo k nim nemuselo přihlížet. Pokud byly uplatněny až po uplynutí 40-denní lhůty, Ministerstvo na ně ani nemohlo zareagovat žádostí o doplnění dokumentace, neboť takovou žádost je možné pouze uplatnit v této 40-denní lhůtě. Pokud byly připomínky uplatněny včas, Ministerstvo je mohlo, ale nemuselo zohlednit ve smyslu uplatnění žádosti o doplnění dokumentace.

Za zmatečný a právně irelevantní je tedy třeba považovat dopis MŽP požadující doplnění dokumentace, a nikoliv dopis obsahující posudek.

V únoru 2008 tedy vypršela lhůta pro úpravy a doplnění dokumentace a v březnu nebo v dubnu 2008 již pravděpodobně byl hotový posudek (nebo alespoň měl být hotový při zachování zákonných lhůt). Tento posudek byl vyhotoven zcela v souladu se zákonem a neexistuje důvod, pro který by měl být zrušen nebo zneplatněn.

Jestliže ale skutečně až do prosince 2009 tento posudek existoval na Ministerstvu a Ministerstvo bylo nečinné v tom smyslu, že jej řádně nerozeslalo do 10 dnů podle § 9 odst. 7 zákona o posuzování vlivů, mohl se stát neaktuálním, tj. nereflektujícím veškeré v současné době relevantní skutečnosti. Tuto neaktuálnost a chybějící skutečnosti v posudku lze napadat v písemném vyjádření v 30-denní lhůtě po jeho zveřejnění, popř. lze podávat námitky v navazujícím řízení (územní řízení) a odvolání proti rozhodnutí vydaném v tomto řízení.

Ministerstvo bylo sice povinnost posudek včas rozeslat, nicméně neexistuje žádná sankce, pakliže tak neučiní; existuje  pouze  možnost vyjádřit se k posudku ve smyslu jeho zastaralosti.

Zrušit posudek možné není, lze se k němu pouze vyjádřit. Učiněná vyjádření mohou být zapracována do stanoviska a měla by být obsahem veřejného projednání. Obce odmítnout zveřejnit posudek nemohou a dopis Ministerstva zasílající posudek vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše nelze ani považovat za zmatečný.

Shrnutí

Pochybení mohlo nastat jednak v nevčasném zaslání připomínek k dokumentaci (30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci) nebo v jejich nevčasném vypořádání Ministerstvem (40 dnů od doručení dokumentace zpracovateli posudku), jednak v dlouhé době, kdy bylo Ministerstvo nečinné, ačkoliv disponovalo posudkem. V současné době je možné se bránit především uplatněním písemných vyjádření k posudku v 30-denní lhůtě od zveřejnění posudku (přičemž obce jsou povinny jej zveřejnit), popř. později je možné uplatňovat námitky v navazujícím (územním) řízení s odkazem na vady v procesu EIA a podat odvolání proti rozhodnutí vydaném v tomto řízení.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty