Poradna

Vydávání obecních periodik

Vytvořeno dne 9. 8. 2017.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Pozn.: Informace uvedené v tomto článku pro obecní periodika platí obdobně i pro periodika vydávaná kraji, městskými částmi a hl. městem Prahou.

Územní samosprávné celky (obec, kraj, hl. město Praha, popř. jednotlivé městské části) mají možnost vydávat periodický tisk. Jeho vydávání reguluje tiskový zákon (zákon č. 46/2000 Sb.). Obecní periodikum je tedy periodický tisk, jehož vydavatelem je obec.

Definice periodického tisku je obsažena v tiskovém zákoně. Jedná se o „noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce.“ (1)

O vydávání obecních periodik rozhoduje rada obce. (2) Pokud obec radu obce nemá, vykonává tuto pravomoc starosta.

Zásady při vydávání obecního periodika

V praxi se někdy stává, že vedení obce propaguje v obecním periodiku svoje názory na určité kauzy a nedává prostor názorům opačným (např. ze strany aktivních občanů či opozičních zastupitelů). Takové jednání je však v rozporu s tiskovým zákonem.

V tiskovém zákoně je totiž pro vydavatele obecních periodik zakotvena povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace týkající se dané obce. (3) Problematické však je, že v případě porušení této povinnosti neexistuje v zákoně žádná konkrétní sankce. Je však možné obrátit se s podnětem na Ministerstvo vnitra, které vykonává nad výkonem pravomocí obce v samostatné působnosti dozor. (4) V podnětu můžete mj. poukázat na porušení povinnosti poskytovat v obecním periodiku objektivní a vyvážené informace.

Vydavatel je povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů obecního zastupitelstva týkající se dané obce. (5) Účelem tohoto ustanovení je zamezení zneužívání obecních periodik jednou politickou stranou nebo uskupením mající většinu v zastupitelstvu. Požadavek na vyváženost obsahu a rovný přístup do veřejnoprávních médií stanovil ostatně i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku čj. Vol 15/2006-20. Nejvyšší správní soud v dané věci posuzoval možnost osob kandidujících ve volbách na přístup do veřejnoprávních médií. Tento právní názor však lze vztáhnout i na přístup již zvolených zastupitelů např. do obecních periodik (jak ostatně vyplývá i z důvodové zprávy k novele tiskového zákona).

Jak se bránit proti článkům v obecním periodiku – tzv. právo na odpověď

Tiskový zákon upravuje tzv. právo na odpověď, které má osoba (fyzická i právnická), jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby, popř. jména nebo dobré pověsti právnické osoby. V takovém případě má daná osoba právo požadovat po vydavateli uveřejnění odpovědi, přičemž vydavatel je povinen tuto odpověď uveřejnit.

Cílem práva na odpověď je zajistit každému jednotlivci možnost obhájit se proti určitým prohlášením, která jsou šířena masovými komunikačními prostředky a která by mohla mít škodlivý dopad na jeho soukromý život, čest a důstojnost. (6)

Dle zákona se postupuje tak, že se vydavateli zašle žádost o uveřejnění odpovědi, přičemž součástí žádosti bude i návrh znění této odpovědi.

Odpověď musí splňovat zákonné požadavky:

  • musí se omezit pouze na skutkové tvrzení, kterým se tvrzení uvedené v obecním periodiku uvádí na pravou míru nebo se doplňuje či zpřesňuje,
  • odpověď musí být přiměřená rozsahu napadaného sdělení,
  • z odpovědi musí být patrno, kdo ji činí,
  • odpověď musí mít písemnou formu.

Žádost o uveřejnění odpovědi přitom musí být vydavateli doručena nejpozději do 30 dnů ode dne uveřejnění napadaného sdělení v periodickém tisku. Pokud by byla žádost doručena později, nemusí vydavatel odpověď zveřejnit. Vydavatel má na uveřejnění odpovědi zákonem stanovenou lhůtu 8 dnů, popř. musí odpověď uveřejnit v následujícím čísle periodického tisku. (7)

V případě, že byla žádost doručena v 30denní lhůtě a vydavatel odmítne odpověď zveřejnit, neuveřejní odpověď v zákonem stanovené lhůtě, popř. odpověď sice uveřejní, ale nedodrží zákonem stanovené podmínky uvedené v § 13 odst. 1 až 3 (např. odpověď bude uveřejněna malým písmem na konci periodika, i když napadené sdělení bylo uveřejněno na hlavní stránce), má daná osoba možnost obrátit se na soud. Nicméně zde je zakotvena poměrně krátká lhůta. Na soud je nutno obrátit se žalobou do 15 dnů po uplynutí lhůty stanovené pro uveřejnění odpovědi.

Příklad počítání lhůt

Obecní periodikum je vydáváno jednou měsíčně, a to vždy první pondělí v daném měsíci. Periodikum, ve kterém bylo obsaženo napadené sdělení, bylo vydáno 6. 3. 2017.

Nyní máte 30 dní na doručení žádosti vydavateli o uveřejnění odpovědi. To znamená, že žádost musíte doručit vydavateli do 5. 4. 2017.

Žádost jste vydavateli doručili již v pondělí 3. 4. 2017. Odpověď by dle zákona měla být standardně uveřejněna do 11. 4. 2017 (tedy 8 dnů od doručení odpovědi vydavateli). Jelikož se však jedná o měsíční periodikum, splní vydavatel svou zákonnou povinnost, když odpověď uveřejní v nejbližším vydání, tj. v pondělí 1. 5. 2017.

Vydavatel však odpověď v nejbližším vydání neuveřejnil. Máte proto nyní možnost obrátit se na soud. Lhůta pro uveřejnění odpovědi uplynula 1. 5. 2017. Do 16. 5. 2017 proto musíte podat žalobu k soudu.

Manuál vznikl za přispění stážistky Daniely Petržilkové.

Poznámky:

(1) § 3 písm. a) tiskového zákona
(2) Vyplývá to z § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), podle nějž rada rozhoduje o hospodaření obce podle schváleného rozpočtu.
(3) § 4a tiskového zákona
(4) § 129 a násl. zákona o obcích
(5) § 4a tiskového zákona
(6) Chaloupková. Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) a předpisy související. Komentář. 2.vyd., 2006, s. 29-36.
(7) § 13 odst. 2 a 3 tiskového zákona

Manuál vznikl za podpory ministerstva vnitra.

Nadřazené kategorie:

Fungování obcí a úřadů

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta