Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Kdy musí být starosta na obecním úřadě?

Kdy musí být starosta přítomný na obecním úřadě?

Tento dotaz byl vyřešen dne 22. 11. 2013. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Starosta na obecním úřadě nemusí být vůbec. Zákon povinnost pobytu starosty na obecním úřadě nestanoví. Mohl by tak stanovit pracovní řád obecního úřadu. Starosta však musí prokazatelně plnit povinnosti vyplývající z jeho funkce.

Na starostu se nevztahuje Zákoník práce

Postavení starosty obce je obsaženo v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Starosta je volen zastupitelstvem obce a ze své funkce je také zastupitelstvu odpovědný. Starosta není ve vztahu k obci v pracovním nebo jiném obdobném poměru a nevztahují se na něj tedy povinnosti typické pro zaměstnance dle Zákoníku práce.

Zákon nestanoví povinnost být na obecním úřadě

Zákon nikde výslovně nestanoví, že starosta musí pobývat na obecním úřadě. Starosta je sice součástí obecního úřadu, zákon o obcích ani zákon o úřednících územních samosprávných celků však nestanoví ani pro zaměstnance obecního úřadu, aby byli přítomni na úřadě. To stanoví leda Zákoník práce, který se vztahuje na úředníky, nikoli na starostu.

Starosta musí plnit své povinnosti

Pokud je starosta dlouhodobě uvolněn z pracovního poměru, aby mohl naplno vykonávat svou funkci starosty, náleží mu odměna. Dle metodiky Ministerstva vnitra je smyslem nárokové odměny uvolněných členů zastupitelstev poskytnout finanční zajištění osobám, které nemohou vzhledem k rozsahu výkonu veřejné funkce nadále plnit pracovní povinnosti ve vztahu k dosavadnímu zaměstnavateli.

Pracovní nasazení by tedy mělo odpovídat plnému pracovnímu úvazku. V zákoně sice není starostovi přímo dána povinnost zdržovat se v budově obecního úřadu nebo upřesněno, kdy a kde musí své povinnosti vykonávat. Není tedy vyloučeno, aby např. starosta pracoval z domova anebo část pracovní doby trávil např. na pracovních schůzkách mimo kancelář. Vždy by však měl být dle našeho názoru a účelu právní úpravy uvolněného zastupitele/starosty schopen prokázat obsah své pracovní činnosti. Pokud by starosta byl například jedním ze dvou pracovníků obecního úřadu, je žádoucí, aby byl přinejmenším ve stanovených úředních hodinách přítomen na úřadě pro potřeby občanů. Zákon mu to však neukládá.

Pracovní doba může být uvedena v pracovním řádu

Povinností tajemníka, případně starosty (pokud není zřízena pozice tajemníka, vykonává jeho funkci starosta), je vydat pracovní řád obecního úřadu. Funkcí pracovního řádu je rozvést ustanovení zákoníku práce, popřípadě zvláštních právních předpisů, pokud jde o povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance (to se starosty přímo netýká). V pracovním řádu bývá také zaznamenána pracovní doba na obecním úřadě (včetně starosty).

Co když starosta nevykonává řádně své povinnosti?

Jelikož je starosta přímo odpovědný zastupitelstvu, které ho může např. i odvolat anebo změnit jeho výkon funkce na neuvolněného starostu, lze podat zastupitelstvu podnět k projednání této věci dle § 16 odst. 2 písm. f): Občan obce, který dosáhl věku 18 let… má právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

Pokud starosta zanedbává všechny povinnosti související s její funkcí, trpěl by tím i výkon její působnosti v oblasti přenesené působnosti, tedy veřejné správy, jako správního orgánu ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Správního řádu. Tím se otevírá možnost podat stížnost na nevhodné chování úředníků podle § 175 správního řádu. K vyřízení stížnosti je v první řadě příslušný správní orgán, vůči němuž stížnost směřuje. V tomto případě tedy samotný starosta. Má-li však stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může v souladu s § 175 odst. 7 správního řádu požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. Prošetření způsobu vyřízení stížnosti pak náleží krajskému úřadu.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta