Poradna

Lze považovat výstavbu chodníku za opravu pozemní komunikace?

V naší obci postavili silnici/chodník bez jakéhokoliv povolení nebo konzultace s vlastníky přilehlých nemovitostí. Na městském úřadě tvrdí, že to mohou udělat, protože jde o opravu pozemní komunikace podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., a ty nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Pozemní komunikace v místě však nikdy nebyla. Může se to přesto kvalifikovat jako oprava pozemní komunikace? Nebo je to jen výmluva, aby nemuselo proběhnout stavební řízení?

Tento dotaz byl vyřešen dne 7. 1. 2011. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Jestliže městský úřad považuje výstavbu za opravu podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., má na mysli pravděpodobně postup podle § 15 této vyhlášky. Ten skutečně umožňuje provádět některé stavební práce na pozemní komunikaci bez vydání stavebního povolení nebo ohlášení, to vše za určitých okolností. Toto ustanovení zní:

§ 15
Stavební povolení ani ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu se nevyžaduje u prací prováděných na
komunikacích v rámci jejich údržby, jestliže
a) jejich provedení nemůže ovlivnit stabilitu stavby (zásahem do nosných konstrukcí), její vzhled nebo životní prostředí
...
d) nemohou být dotčeny zákonem chráněné zájmy a práva jiných osob, včetně práv, která plynou ze styku komunikace s jinými dopravními cestami, inženýrskými sítěmi, jinými vedeními, vodami a vodohospodářskými díly a s chráněným územím

Ani podle tohoto ustanoveni tedy neplatí možnost stavět bez stavebního povolení nebo ohlášení vždy, ale jen za určitých podmínek, které podle našeho názoru nejsou splněny (vzhled plochy se výrazně změnil, je možné, že bylo zasaženo do životního prostředí nebo do práv jiných osob..). 

Za významné považujeme rovněž to, že dané ustanovení vztahuje osvobození od stavebního povolení na práce v rámci údržby. Údržbu vymezuje § 1 odst. 1 písm. c) této vyhlášky a § 9 odst. 3-5.

§ 1 odst.1 písm. c)
údržbou komunikace soubor prací, kterými se komunikace udržuje v provozně a technicky vyhovujícím stavu za všech povětrnostních podmínek a odstraňují se vady a nedostatky uvedením do původního stavu

§9
(3) Dle rozsahu a povahy prací se činnosti podle předchozích odstavců rozdělují na běžnou a souvislou údržbu a na opravy.
(4) Běžná údržba zahrnuje zejména drobné místně vymezené práce, včetně ošetřování silniční vegetace.
(5) Souvislá údržba zahrnuje zejména rozsáhlejší práce sloužící k zachování a k obnově původních vlastností vozovky komunikace obnovením či zlepšením proměnných parametrů její obrusné vrstvy.

Podrobně jsou také jednotlivé druhy prací, na něž se vztahuje § 15, vymezeny v příloze 5 a 7 vyhlášky, nejsme však schopni technicky posoudit, zda jde o shodné práce jako ty, které byly provedeny. Obecnou definici údržby však výstavba podle našeho názoru nemůže splňovat, neboť nejde o uvedení komunikace do původního stavu (ledaže by zde již komunikace existovala dříve). Nejde ani o žádný z druhů údržby vymezených v § 9.

§ 15 vyhlášky navíc stanoví pouze tolik, že není nutné žádat o stavební povolení (resp. stavbu ohlašovat), to však neznamená, že by stavebník nepotřeboval územní rozhodnutí.

Z výše uvedeného dovozujeme, že by na tuto situaci § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb. vůbec neměl být aplikován, neboť ten se vztahuje na jiné stavební a udržovací práce na vozovce a pro jeho uplatnění nejsou splněny podmínky. I kdyby bylo možné toto ustanovení použít, stavebník by stále potřeboval územní rozhodnutí.

Pokud tedy § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb. nemůže být aplikován, pravděpodobně zde došlo k výstavbě bez potřebných povolení, a to bez územního rozhodnutí a stavebního povolení dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta