Poradna

Musíme platit obci za skupinové cvičení v parku?

Provozujeme venkovní fitness program pro maminky s dětmi. Probíhá v pracích a lesoparcích tak, že nezabraňuje nikomu jinému v užívání těchto prostor a respektuje provozní řád daného parku. V současné době funguje na komerční bázi, tj. maminky za účast na lekci platí přímo cvičitelkám pracujícím na živnostenské oprávnění. Nyní jsme však narazili na problém v různých městských částech, kde nám různě intenzivně komplikují vedení lekcí. Rádi bychom zjistili, jaký je správný postup v našem případě. Máme ohlašovací povinnost? Musíme platit místní poplatek? Nájem? Mohou nám provozování lekcí zabránit? Lze aplikovat jeden obecný postup na různé městské části? Celou ČR?

Tento dotaz byl vyřešen dne 26. 4. 2013. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Dle mého názoru vzniká ohlašovací povinnost a povinnost uhradit místní poplatek. Park je veřejným prostranstvím a pořádání cvičebních lekcí s největší pravděpodobností lze vykládat jako sportovní akci. Výjimkou by byl případ, kdybyste podobnou aktivitu činili pro veřejně prospěšné účely. Údaje, které je nutné uvést do ohlášení, lze najít jak v ust. § 14a zákona o místních poplatcích, tak ve vyhlášce č. 5/2011.

Pokud jde o nájemní vztah, zde jde již o vztah soukromoprávní, ke kterému vás nemůže městská část nijak nutit. Pokud je daný park ve vlastnictví města, pak s ním město může nakládat, tzn. například jej pronajmout. Nájemní smlouvu lze doporučit uzavřít například v případě, kdy by to pro vás bylo finančně výhodnější. Pokud byste přece jen uzavírala nájemní smlouvu, doporučuji ubezpečit se, že vám v jejím důsledku zanikne povinnost platit místní poplatek, neboť ze zákona ani z vyhlášky neplyne, že nájemce tyto poplatky nemusí platit.

Park je v souladu s ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích veřejným prostranstvím. (Podle ust. § 34 z.č. 128/2000 Sb.: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.) Dle zákona č. 569/1990 Sb., o místních poplatcích, má každý, kdo užívá veřejné prostranství některým z vymezených způsobů (tzv. zvláštní užívání), povinnost zaplatit místní poplatek (§ 4) a splnit ohlašovací povinnost (§ 14a, podrobnosti má stanovit obecně závazná vyhláška dané obce). Tzv. zvláštním užíváním je: provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl (§ 4 zákona č. 569/1990 Sb.).

Ve městě P. existuje platná vyhláška č. 5/2011, o místních poplatcích, která stanoví, že lhůta pro splnění ohlašovací povinnosti činí 1 den předem (u akcí trvajících méně než 6 dnů) - § 4 vyhlášky 5/2011. Tato vyhláška v souladu se zákonem stanoví pro užívání veřejných prostranství pro sportovní akce místní poplatek ve výši 2,- Kč za m2 za každý započatý den. Vyhláška také stanoví rozsáhlý výčet výjimek (ty jsme z časových důvodů nezkoumali).

Zákon o místních poplatcích ani vyhláška 5/2011 nedefinují, co všechno lze zahrnout pod pojem „sportovní činnost“ (zákon pouze stanoví, že sportovní činnost je zvláštním užíváním veřejného prostranství, viz již výše zmíněný § 4). Pokud právní předpisy neobsahují definici určitého pojmu (a jako v tomto případě nelze najít podpůrný výklad ani v komentáři či důvodové zprávě), je třeba vycházet z obecného chápání pojmu „sportovní akce“. Pod tento pojem bych si dovolila cvičení pro maminky s dětmi podřadit.

Na okraj si dovoluji poznamenat, že od poplatku jsou ze zákona osvobozeni jednotlivci a organizace, které zde pořádají neziskové aktivity (resp. takto bych alespoň vykládala následující zákonné ustanovení): Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí (§ 4 zákona o místních poplatcích, poslední věta).

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta