Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Podmínky umístění/odstranění vývěsní skřínky

Občanské sdružení požádalo obec o povolení umístit vývěsní skříňku, toto bylo zastupitelstvem povoleno dne 25.6.2006.
Ihned jsme propagační skříňku zabudovali zabetonováním na návsi souběžně s úřední deskou obce, tak jak bylo domluveno.
Nástěnka slouží k propagaci a k uskutečňování cílů Občanského sdružení. Ve třech případech tuto nástěnku využila i obec. Nárazově pak turisté, chovatelé, myslivci a byla využita v předvolební kampani v obecních volbách pro členy Občanského sdružení, kteří kandidovali do obecního zastupitelstva. Občas je nástěnka využita k vyjádření se k obecním záležitostem, tedy i ke kritice. To je zřejmě kámen úrazu, protože zastupitelstvo obce rozhodlo o odstranění nástěnky na svém posledním prosincovém zasedání. Zápis z tohoto jednání není ještě vyhotoven.
Prosím tedy o radu, jak oponovat tomuto rozhodnutí, a to tak aby nástěnka dál mohla plnit svůj účel.

Tento dotaz byl vyřešen dne 31. 1. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Samotné povolení zastupitelstvem k umístění nestačí. Je třeba územního rozhodnutí (dle § 76 z. č. 183/ 2006 Sb.), které může být nahrazeno územním souhlasem (§ 96 z. č. 183/ 2006 Sb.).
Tedy až po ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu ( §104 odst. 2  písm. j). z. č. 183/ 2006 Sb.)  a po sdělení jeho písemného souhlasu (§ 106/1z. č. 183/ 2006 Sb.), je možno stavbu umístit.
Jen pokud je Vaše vývěsní skříňka menší než 0,6 m2, tak by dle z. č. 183/ 2006 Sb. §79 odst.3 nebylo rozhodnutí o umístění stavby ani územního souhlasu třeba.
Obec, na jejímž pozemku má být požadovaný záměr uskutečněn, je ze zákona účastníkem  územního řízení (dle § 85 odst.1 z. č. 183/ 2006 Sb.)
Za předpokladu, že je obec vlastníkem  pozemku, na kterém se vývěsní skříňka nachází, byla obec účastníkem územního řízení (dle § 85 odst. 2 z. č. 183/ 2006 Sb.) a byla taky brána v úvahu její stanoviska.
Stavební úřad tedy vycházel z určité smlouvy mezi občanským sdružením a obcí, která mu byla předložena. Bude se zřejmě jednat o smlouvu nájemní.
K Vaší otázce, zda má obec právo rozhodnout o odstranění výše zmíněné informační vývěsky z důvodu, že dle názoru obce zkreslujete obraz obce v očích veřejnosti, je nutné znát smlouvu mezi Vámi a obcí.
Dle  z. č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) ustanovení § 665 odst. 1 Je nájemce oprávněn užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě; nebylo-li dohodnuto jinak, přiměřeně povaze a určení věci.
Nicméně za předpokladu, že je obec vlastníkem pozemku, na kterém je vývěsní skříňka umístěna, má právo pokud není ve smlouvě stanoveno jinak Vám vypovědět nájemní smlouvu dle:
§ 677 z. č. 40/1964 Sb.:
„(1) Zrušit nájemní smlouvu sjednanou na neurčitou dobu lze, nedojde-li k dohodě pronajímatele s nájemcem, pouze výpovědí.
(2) Nájemní smlouvu lze vypovědět při nájmech pozemků patřících do zemědělského půdního fondu nebo lesního půdního fondu v jednoroční lhůtě, a to ke dni 1. října běžného roku; při nájmech jiných nemovitostí v tříměsíční lhůtě, při nájmu movitých věcí v jednoměsíční lhůtě.“
Naopak za předpokladu, že je vlastníkem pozemku, na kterém je vývěsní skříňka umístěna, občanské sdružení, případně osoba jiná, která odstranění vývěsní skříňky nepožaduje, a máte k vývěsce potřebná povolení, nemá   zastupitelstvo obce pravomoc na svém zasedání o odstranění vývěsní skříňky rozhodovat.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty