Poradna

Co přinesl nový zákon o zadávání veřejných zakázek?

Vytvořeno dne 19. 4. 2016.

V dubnu 2016 uplynula České republice lhůta stanovená Evropskou komisí pro vstup nového zákona o zadávání veřejných zakázek v účinnost.. Nový zákon vstoupil v účinnost 1. 10. 2016 a přinesl do zadávacích procesů nástroje pro zohlednění kvality nabídek, ale také přesune část výběrových řízení do méně transparentního režimu zadávání. 

Zadavatel je výslovně vázán zásadou přiměřenosti

Vedle zásad rovného zacházení, nediskriminace a transparentnosti při zadávání veřejných zakázek zákon nově výslovně zmiňuje zásadu přiměřenosti. (1) Podle zásady přiměřenosti musí zadavatel nastavit parametry zadávacího řízení tak, aby byly přiměřené charakteru a předmětu veřejné zakázky. To platí například pro stanovení délky lhůt, které musí skutečně umožnit přihlášení všem zájemcům. Požadavky zadavatele by s ohledem na předmět veřejné zakázky neměly být nepřiměřeně přísné, formalistické nebo naopak nedostatečně definované.

Důraz na kritérium kvality při hodnocení nabídek

Zákon požaduje, aby byly nabídky v nadlimitním režimu posuzovány na základě jejich ekonomické výhodnosti. (2) Ekonomicky nejvýhodnější je taková nabídka, jejíž poměr nejvhodněji kombinuje nabídkovou cenu a kvalitu. Zadavatel však může v zadávací dokumentaci stanovit, že ekonomickou výhodnost bude hodnotit podle nákladů životního cyklu nabídky. Pod tím si lze představit náklady na údržbu, náklady spojené s koncem životnosti produktů zakázky nebo náklady způsobené dopady na životní prostředí. (3) Sleduje-li zadavatel cíl získat kvalitní řešení, může také jako hodnotící kritéria uvést environmentální, sociální, inovační a estetická hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky. (4) Protože zákon nestanoví uzavřený výčet možných kritérií kvality, může zadavatel své požadavky na kvalitu specifikovat dle vlastní potřeby v zadávací dokumentaci. Požadavky na kvalitu však musejí vždy souviset s předmětem veřejné zakázky. Nově zákon zadavateli umožňuje také stanovit předem pevnou výši ceny a hodnotit nabídky pouze podle kvality jejich provedení. (5)

Rozšíření možností zadavatele vyloučit uchazeče

Podle předchozí právní úpravy nemohl zadavatel vyřadit ze zadávacího řízení uchazeče, se kterým měl zadavatel z minulosti při plnění veřejné zakázky špatné zkušenosti – například pokud zakázku neplnil včas nebo v dohodnuté kvalitě. Podle nového znění zákona může zadavatel takového účastníka zadávacího řízení vyloučit. Je ale povinen prokázat, že se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech závažných nebo trvalých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, která vedla k předčasnému ukončení smluvního vztahu, náhradě škody nebo jiným srovnatelným sankcím. (6) Možnost vyloučit nespolehlivého uchazeče se vztahuje i na případy, kdy má zadavatel na problematického uchazeče reference od jiného veřejného zadavatele. Nově bude také zadavatel oprávněn vyloučit účastníka, který předložil mimořádně nízkou nabídkovou cenu, aniž by ji zdůvodnil. (7)

Více stavebních zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zatímco dosud si zadavatel u stavebních prací mohl zjednodušené podlimitní řízení zvolit pouze v případě, kdy stavební práce nepřesáhly hodnotu 10 000 000 Kč, podle nového zákona může stavební práce takto zadávat až do výše 50 000 000 Kč. (8)

Ve zjednodušeném podlimitním řízení zadavatel podle vlastního uvážení zašle výzvu k podání nabídek nejméně pěti zájemcům a zároveň výzvu zveřejní na profilu zadavatele. Zadavatel však není povinen výzvu uveřejnit v centrálním informačním systému o veřejných zakázkách, ke kterému mají přístup všichni potenciální uchazeči. Nabídky sice mohou podávat i předem neoslovení zájemci, jsou ale v přístupu k informacím o zakázce znevýhodněni oproti osloveným uchazečům.

Zadávání ve zjednodušeném podlimitním řízení vede k nižší administrativní zátěži pro zadavatele, ale na druhé straně k větší uzavřenosti daného typu zadávání. Větší objem veřejných zakázek tak bude možné zadávat méně transparentním způsobem.

Zveřejnění smlouvy v registru smluv

Zadavatel je povinen uveřejnit na svém profilu smlouvu uzavřenou s vítězným uchazečem (do 15 pracovních dnů od jejího uzavření). Totožná lhůta platí i pro uveřejnění změn a dodatků dříve uveřejněné smlouvy. Nový zákona reaguje nově na povinnost obcí a úřadů zveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv, která nastala od 1. července 2016. Pokud zadavatel uveřejní smlouvu podle zákona o registru smluv, nemusí ji už zveřejňovat na svém profilu. (9) Naopak pouze zveřejnění na profilu zadavatele (bez vložení do registru smluv) ke splnění povinností nebude postačovat.

Nové definice pro uplatnění„in-house“ výjimek

Zákon zachovává pro stanovené případy výjimku z povinnosti zadávat veřejnou zakázku, pokud jde o plnění činností a služeb mezi tzv. ovládající a ovládanou osobou. V praxi se mohou v této situaci nacházet obce či kraje ve vztahu ke společnostem, ve kterých mají majetkovou účast. Nad rámec předchozího zákona ten nový objasňuje, kdo je ovládanou osobou, která „in-house zakázku“ plní. Uzavření smlouvy není dle nového zákona veřejnou zakázkou, pokud ovládaná osoba vykonává více než 80 % činnosti na základě úkolů svěřených ovládajícím veřejným zadavatelem (např. obcí). (10) Za ovládání ve smyslu „in-house“ se považuje rozhodující vliv ovládajícího na strategické cíle a významná rozhodnutí ovládané osoby.

Poznámky

(1) § 6 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek
(2) § 114 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek
(3) § 117 zákona o zadávání veřejných zakázek
(4) § 116 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek
(5) § 116 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek
(6) § 48 odst. 5 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek
(7) § 48 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek
(8) § 52 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek
(9) § 219, odst. 1, písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek
(10) § 11 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek

Manuál vznikl za přispění stážistky Elišky Beranové.

Nadřazené kategorie:

Fungování obcí a úřadů

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta