Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Jak poznat nezákonný postup obce při prodeji pozemků?

Vytvořeno dne 24. 7. 2017.

Obce mají pravomoc prodávat nebo darovat svůj nemovitý majetek, někdy se to však děje za nápadně nevýhodných podmínek. Jak poznáte, že prodej proběhl v souladu se zákonem? A co můžete udělat, pokud máte podezření, že tomu tak nebylo?

Obecní majetek musí být především využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy. (1) S nemovitým majetkem může být nakládáno různě, obec ho může nejen prodat, ale také směnit, darovat, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku.

Při převodech majetku musí obec splnit tyto 3 podmínky:

  1. Záměr musí být zveřejněn na úřední desce
  2. O naložení s majetkem musí rozhodnout zastupitelstvo nebo rada obce
  3. Majetek musí být prodán za tržní cenu

Obec musí svůj záměr zveřejnit

Ve všech případech, kdy obec nakládá se svým majetkem, musí obec svůj záměr zveřejnit – a to nejméně 15 dnů před tím, než o věci rozhodne zastupitelstvo nebo rada. Takovou informaci musí obec zveřejnit na úřední desce.  Dále ji může zveřejnit také způsobem v místě obvyklým (např. v místním rozhlase). (2) Případní zájemci musí mít možnost se včas vyjádřit a předložit své nabídky. Pokud by k takovému zveřejnění nedošlo a prodej by byl uskutečněn tiše, v tajnosti, byl by neplatný.

Když obec zveřejní záměr méně než 15 dnů předem, je převod obecního majetku neplatný, jen pokud existoval jiný zájemce, který tak nemohl podat svoji nabídku (nebo ji podal a zastupitelstvo ji už kvůli prodlení nemohlo vzít v potaz). (3)

Tip: Doporučujeme sledovat úřední desku alespoň 1x za 2 týdny, abyste informaci o plánovaném nakládání s nemovitostmi obce zjistili, popřípadě používat aplikaci edesky.cz.

Prodej schvaluje zastupitelstvo, pronájem rada

O uzavření smlouvy s konkrétní osobou (prodeji, darování, nájmu apod.) musí rozhodnout zastupitelstvo nebo rada.

Tip: Doporučujeme sledovat program zasedání zastupitelstva, případně si vyžádat na obecním úřadě usnesení zastupitelstva a rady.

O převodu (prodeji, darování, směně) rozhoduje zastupitelstvo. Souhlasit musí nadpoloviční většina všech zastupitelů, tedy nikoli jen všech přítomných (4).
Následná smlouva o převodu se opatří doložkou, která potvrzuje předchozí schválení zastupitelstvem. Bez předchozího schválení zastupitelstvem a tedy bez doložky by smlouva byla neplatná. (5)

O pronájmu či výpůjčce obecního majetku rozhoduje v zásadě rada obce. (6) Ta však může tuto pravomoc převést na obecní úřad (resp. jeho příslušný odbor) či příspěvkovou organizaci. Pokud obec radu nemá, rozhoduje o těchto záležitostech starosta.

Střet zájmů musí zastupitel oznámit

Pokud má být nemovitost prodána příbuznému zastupitele nebo firmě, v níž má zastupitel podíl, je zastupitel ve střetu zájmů. O koupi pozemků se sice může ucházet kdokoliv, ale pokud by některý z hlasujících zastupitelů mohl mít na výsledku hlasování nějaký osobní zájem, musí tuto skutečnost předem oznámit. (7) Pokud by střet zájmů neoznámil, hrozila by mu pokuta až do výše 50 000 Kč. (8)

Obec musí prodávat za tržní cenu 

Obec může prodat svůj nemovitý majetek pouze za cenu v daném místě a čase obvyklou (tj. zásadně za cenu tržní). (9) Případnou odchylku směrem dolů od takové ceny potom musí řádně zdůvodnit – to se zaznamená do usnesení zastupitelstva, kterým se schvaluje převod majetku. Pokud toto odůvodnění k nižší hodnotě ceny chybí, je smlouva neplatná (10).

Tip: Pokud byla uzavřena smlouva a máte pochybnosti o výši ceny, vyžádejte si smlouvu podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Jak na to vám poradíme v našem Kompletním průvodci právem na informace.

Co dělat, když obec postupuje nezákonně?

Kontrolu samostatné působnosti obce (kam patří i hospodaření) je oprávněno provádět Ministerstvo vnitra ČR(11) Pokud jste tedy přesvědčeni, že obec nakládá se svým majetkem nehospodárně, za nápadně podivných okolností, je možné podat podnět Ministerstvu vnitra, aby situaci prověřilo.

Pokud ministerstvo shledá usnesení obce (např. o prodeji nemovitosti) nezákonným, může jeho výkon pozastavit a vyzvat obec ke zjednání nápravy. V krajním případě (např. pokud obec na výzvu nereaguje), může ministerstvo podat soudu návrh na zrušení usnesení. Návrh na zrušení usnesení může podat i v případě, že dotčené usnesení již bylo vykonáno (nemovitost prodána).

Kdo může podat žalobu?

Zažalovat podezřelou smlouvu uzavřenou obcí mohou jen ti, kteří projevili zájem nemovitost odkoupit (směnit, převzít darem), (12) případně ti, kteří o ni měli zájem, ale ze zvláštních důvodů (například kvůli extrémně vysoké záloze) nabídku nemohli předložit (13). Ostatní osoby by museli prokázat tzv. naléhavý právní důvod (například právo ze služebnosti) (14). Naléhavým právním důvodem podle názoru soudů není zájem občanů obce na kontrole hospodaření (15).

Vedle neúspěšných zájemců o nemovitost může však podat žalobu na určení neplatnosti smlouvy také státní zástupce (16). Občané mu k tomu mohou podat podnět.

Není také vyloučeno, aby o podání žaloby rozhodlo zastupitelstvo obce (například při obměně zastupitelů po volbách).

Mohlo by vás také zajímat:

Je možný prodej obecního majetku za nejvyšší nabídnutou cenu? Obec jako na státu nezávislá samospráva si může určit podmínky prodeje majetku, pro který již nenachází účelné využití při splnění minimálních zákon stanovených podmínek. 

Poznámky

(1) § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(2) § 39 zákona o obcích. Další způsoby zveřejnění jsou pouze doplňkové a nemohou nahradit vyvěšení informace na úřední desce, viz rozsudek NS ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 33 Cdo 796/2013.
(3) rozsudek NS ze dne 23. 2. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2146/2010
(4) § 85 a § 87 zákona o obcích
(5) § 41 zákona o obcích
(6) § 102 odst. 3 zákona o obcích
(7) § 83 odst. 2 zákona o obcích, § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
(8) § 23 a § 24 zákona o střetu zájmů
(9) § 39 odst. 2 zákona o obcích
(10) Rozsudek NS ze dne 15. 11. 2010 sp. zn. 28 Cdo 3950/2010
(11) § 124 odst. 1 a § 129 zákona o obcích
(12) rozsudek NS ze dne 25. 2. 2009 sp. zn. 28 Cdo 4813/2007
(13) nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11
(14) § 80 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu
(15) rozsudek NS ze dne 25. 2. 2009 sp. zn. 28 Cdo 4813/2007nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11
(16) § 42 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství 

 

Nadřazené kategorie:

Fungování obcí a úřadů

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta