Poradna

Nástroje občana při kontrole hospodaření obce

Vytvořeno dne 18. 7. 2018.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Setkali jste se s tím, že zastupitelé vaší obce rozhodli o koupi předraženého pozemku, neodůvodněně darovali obecní majetek nebo po nájemcích nevymáhali dlužné nájemné? Přečtěte si, jak postupovat, pokud zjistíte, že obec nakládá s obecním majetkem nehospodárně.

Povinnost účelného a hospodárného nakládání s majetkem obce

Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy obce a úkoly, které pro ni vyplývají ze zákona. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Jestliže ale obec nakládá s majetkem při sledování jiného důležitého zájmu obce, který je řádně odůvodněn, nejde o porušení těchto povinností. (1)

Zájmy obce a úkoly vyplývajícími pro obec ze zákona jsou zejména péče o všestranný rozvoj území obce, o potřeby jejích občanů a ochranu veřejného zájmu (2). Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím (3).

Obec by prostřednictvím svých zástupců měla včas uplatňovat právo na náhradu škody, dohlížet na řádné plnění závazků dlužníky a zamezit promlčení nebo zániku těchto závazků. Za účelem evidence těchto postupů je obec povinna vést řádné účetnictví (4). Obec má povinnost zaúčtovat všechny své příjmy, které tvoří zejména:

  • příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,
  • příjmy z výsledků vlastní činnosti,
  • výnosy daní nebo podíly na nich,
  • dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů
  • a další příjmy vyjmenované v zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (5).

Pokud obec porušuje tyto své zákonné povinnosti, mají občané v závislosti na konkrétním problému následující možnosti, jak postupovat:

Obecné nástroje kontroly podle zákona o obcích

Každý občan obce se může obracet na orgány obce (nejčastěji půjde o zastupitelstvo a radu) se svými podněty a připomínkami. Občané obce mají např. právo

  • vyjadřovat se v souladu s jednacím řádem k projednávaným záležitostem na zasedání zastupitelstva,
  • nahlížet do usnesení rady obce (schůze rady jsou ze zákona neveřejné),
  • prosadit projednání určité záležitosti na zastupitelstvu, jestliže o to písemně požádá nejméně 0,5 % občanů obce.
  • vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok (6).

Rozpočet a závěrečný účet obce

Obec je povinna zveřejnit návrh rozpočtu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva na svých internetových stránkách a na úřední desce (na internetových stránkách se zveřejňuje v celém rozsahu). Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu. Občané obce mohou k návrhu rozpočtu uplatnit připomínky, a to písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva (7). Obdobně se postupuje při zveřejnění a připomínkování návrhu závěrečného účtu (8).

Žádost o informace

Obec je podle zákona o svobodném přístupu k informacím povinna poskytovat na žádost informace, které se vztahují k její působnosti (9). Máte-li podezření např. na to, že obec uzavřela nevýhodnou smlouvu, můžete si její kopii vyžádat prostřednictvím žádosti o informace. Takto získané informace můžete následně použít při dalším postupu, např. jako podklad pro podnět ke kontrole postupu obce. Doporučujeme v podnětu výslovně požádat o to, aby vám adresát do 30 dnů sdělil, jak s podnětem naložil (10). Více o právu na informace najdete v sekci Právo na informace

Podnět Ministerstvu vnitra

Kontrolu nad výkonem samostatné působnosti obcí, která zahrnuje i hospodaření, provádí Ministerstvo vnitra (11). Ministerstvo prověřuje, zda je postup orgánů obcí v souladu s právními předpisy. Pokud shledá, že není, musí nejprve vyzvat obec ke zjednání nápravy. Pokud obec do 60 dnů od doručení výzvy nápravu nezjedná, může ministerstvo pozastavit výkon usnesení nebo rozhodnutí orgánu obce (12). Obdobný postup se uplatňuje i u obecně závazné vyhlášky, která odporuje zákonu (13).

Tímto způsobem by bylo například možné upozornit Ministerstvo vnitra na nezákonné postupy při pronajímání či prodeji obecních nemovitostí. Pokud chce obec prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu anebo smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce, je vždy povinna zveřejnit tento záměr nejméně 15 dnů před rozhodnutím na úřední desce. V opačném případě je její jednání směřující k dispozici s majetkem neplatné (14).  

Pro podání podnětu můžete použít náš vzor.

Podnět Komoře auditorů nebo Ministerstvu financí

Obce mají ze zákona (15) povinnost nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok nezávislým kontrolním subjektem. Přezkoumávání vykonává krajský úřad, popř. auditor, kterého si obec zvolí (16).

Výsledkem přezkumu hospodaření obce je tzv. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (17). Ta je součástí závěrečného účtu, který následně projednává zastupitelstvo obce. Obec je povinna přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě (18). 

Auditor je povinen se při přezkoumávání řídit právními předpisy, auditorskými standardy, etickým kodexem a dalšími vnitřními předpisy. Pokud tuto povinnost poruší, může mu Komora auditorů ČR uložit kárné opatření (19). V případě pochybností nad postupem auditora se můžete obrátit na Komoru auditorů s podnětem na zahájení kárného řízení.

Dozor nad přezkoumáváním hospodaření obce vykonaným krajským úřadem nebo auditorem má na starosti Ministerstvo financí (20). Samotné hospodaření obce ministerstvo neposuzuje. Cílem dozoru nad přezkoumáváním hospodaření je zjištění, zda přezkoumání bylo vykonáno v souladu s příslušnými právními předpisy. Ministerstvo financí sestavuje plány dozorů nad správností přezkoumání vykonaných krajskými úřady. Při sestavování plánu kontrol může zohlednit podněty občanů a přezkoumání hospodaření konkrétní obce krajským úřadem do příštího plánu zahrnout.

Podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Při zadávání veřejných zakázek nakládá obec se značným objemem veřejných prostředků. Kontrolu nad postupy v oblasti veřejných zakázek vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podnět ÚOHS můžete podat v případě, že obec (jakožto zadavatel veřejné zakázky) při zadávání veřejných zakázek nepostupuje podle pravidel upravených zákonem o veřejných zakázkách (21). Jedním ze základních požadavků na zadavatele veřejné zakázky podle tohoto zákona je výběr dodavatele na základě veřejného výběrového řízení (tzv. zadávacího řízení).

Především menší obce poměrně často vystupují jako zadavatelé tzv. veřejných zakázek malého rozsahu (22). Na zadávání těchto zakázek se v plné míře nevztahuje zákon o veřejných zakázkách. Obec ale přesto musí dodržovat základní zásady tohoto zákona (transparentnost, rovné zacházení, zákaz diskriminace, přiměřenost). Pokud obec nedodrží při zadávání tyto základní zásady (např. neodůvodněně zvýhodní stavební společnost, která patří jednomu ze zastupitelů), můžete se s podnětem na přezkum takového postupu obrátit na ÚOHS, a to do okamžiku uzavření smlouvy obce s dodavatelem.

Žaloba na náhradu škody

Odpovědnostní následky za chybné postupy v hospodaření obce mohou být řešeny také v občanskoprávním řízení. Občané mohou iniciovat, aby zastupitelstvo projednalo možnost podání žaloby na náhradu škody vzniklou obci nehospodárným jednáním jejích zástupců. Konkrétní zástupce obce by byl v tomto ohledu odpovědný např. za to, že nezařadil výnosy z pronájmů obecního majetku do obecního účetnictví. O podání takové žaloby by se podle našeho názoru mělo usnést zastupitelstvo, které vytváří vůli obce. Zastupitelé, kteří se podíleli na vzniklé škodě (a proti kterým by vymáhání náhrady škody směřovalo), by měli být z hlasování zastupitelstva o postupu při vymáhání škody vyloučeni pro střet zájmů a neměli by vůbec hlasovat.

Trestní oznámení

Nehospodárné nakládání s majetkem obce může být v závažných případech i trestným činem. Může jít např. o následující trestné činy.:

1) porušení povinnosti při správě cizího majetku (23)

O tento trestný čin se jedná, pokud volení zástupci obce (zastupitelé, starosta) poruší smluvní nebo zákonnou povinnost (24) opatrovat nebo spravovat obecní majetek a způsobí tím škodu nikoli malou (min. 25 000 Kč). K porušení této povinnosti může dojít např. prodejem majetku obce za nepřiměřeně nízkou cenu nebo jeho nedůvodným darováním.

2) zpronevěra (25)

O trestný čin zpronevěry by se mohlo jednat v případě, že by si starosta či členové zastupitelstva část z majetku obce přisvojili a došlo by tím ke škodě nikoli nepatrné (min. 5 000 Kč).

3) zneužití pravomoci úřední osoby (26)

Pokud zástupce obce úmyslně způsobí jinému škodu anebo si opatří neoprávněný prospěch při současném nesplnění povinnosti vyplývající z jeho pravomoci, jedná se o trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. Neoprávněný prospěch může spočívat například v nevymáhání nájemného z důvodu, že se jedná o známého starosty.

4) dotační podvod (27)

Trestný čin dotačního podvodu spočívá v uvedení nesprávných nebo hrubě zkreslených údajů v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci, popř. v použití takto získaných prostředků na jiný než určený účel. Napadnout nesprávné použití dotace lze vícero způsoby.

Pokud máte podezření ze spáchání trestného činu, podejte trestní oznámení policii nebo státnímu zástupci.

Poznámky

(1) § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(2) § 2 odst. 2 zákona o obcích
(3) § 38 odst. 2 zákona o obcích
(4) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
(5) § 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
(6) § 16 odst. 2 zákona o obcích
(7) § 11 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
(8) § 17 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
(9) § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
(10) § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
(11) § 129 zákona o obcích
(12) § 124 zákona o obcích
(13) § 123 zákona o obcích
(14) § 39 odst. 1 zákona o obcích
(15) zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků
(16) na základě zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
(17) § 10 zákona o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků
(18) § 13 zákona o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků
(19) § 25 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech 
(20) § 20 zákona o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků
(21) § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(22) § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek. O veřejnou zakázku malého rozsahu se jedná v případě, že její předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší částce 2 000 000 Kč (bez DPH) na dodávky nebo na služby nebo částce 6 000 000 Kč (bez DPH) na stavební práce.
(23) § 220 nebo § 221 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku
(24) Zákonná povinnost využívat majetek obce účelně a hospodárně je stanovena v § 38 odst. 1 zákona o obcích.
(25) § 206 trestního zákoníku
(26) § 329 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku
(27) § 212 trestního zákoníku

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta