Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nástroje občana při kontrole hospodaření obce

Vytvořeno dne 18. 7. 2018.

Obsah

Setkali jste se s tím, že zastupitelé vaší obce rozhodli o koupi předraženého pozemku, neodůvodněně darovali obecní majetek nebo po nájemcích nevymáhali dlužné nájemné? Přečtěte si, jaká pravidla platí pro obecní hospodaření a jaké máte k dispozici nástroje pro případ, že zjistíte, že obec nakládá s obecním majetkem nehospodárně.

Obec a její hospodaření

Povinnost účelného a hospodárného nakládání s majetkem obce

Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy obce a úkoly, které pro ni vyplývají ze zákona. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. O porušení těchto povinností ale nejde, jestliže obec nakládá s majetkem při sledování jiného důležitého zájmu obce, který je řádně odůvodněn.[1]

Mezi zájmy obce a úkoly vyplývající ze zákona patří zejména péče o všestranný rozvoj území obce, o potřeby jejích občanů a ochranu veřejného zájmu.[2] Zákon dále určuje, že majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.[3]

Obec by prostřednictvím svých zástupců měla včas uplatňovat právo na náhradu škody, pokud jí nějaká vznikla, dohlížet na řádné plnění závazků dlužníky a zamezit promlčení nebo zániku těchto závazků. Podle zákona o účetnictví,[4] musí obec za účelem evidence těchto postupů vést řádné účetnictví.

Obec má povinnost zaúčtovat všechny své příjmy, které tvoří zejména:

  • příjmy z vlastního majetku a majetkových práv (př. příjmy z pronájmu obecních bytů),
  • příjmy z výsledků vlastní činnosti (př. příjmy ze zisku městských firem),
  • výnosy daní nebo podíly na nich,
  • dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů
  • a další příjmy vyjmenované v zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.[5]

Povinnosti obce ohledně jejího rozpočtu a závěrečného účtu

Obec je povinna na svých internetových stránkách a na úřední desce zveřejnit návrh rozpočtu nejméně 15 dnů před dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Pokud si návrh rozpočtu chcete podrobně prostudovat, podívejte se na internetové stránky obce, zde jej obec zveřejňuje v celém rozsahu. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu. Schválený rozpočet obce pak je rovněž dostupný na webu obce.

Občané obce mohou k návrhu rozpočtu uplatnit připomínky, a to písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.[6]

Obdobně se postupuje při zveřejnění a připomínkování návrhu závěrečného účtu, tedy vyúčtování všech příjmů a výdajů obce za předchozí rok.[7]

Kontrolujte hospodaření obce

Jako občan obce se můžete obracet na orgány obce (nejčastěji půjde o zastupitelstvo a radu) se svými podněty a připomínkami. Máte právo například:

  • vyjadřovat se v souladu s jednacím řádem k projednávaným záležitostem na zasedání zastupitelstva,[8]
  • nahlížet do usnesení rady obce (samotné schůze rady jsou ze zákona neveřejné),[9]
  • · prosadit projednání určité záležitosti na zastupitelstvu, jestliže o to písemně požádá nejméně 0,5 % občanů obce,[10]
  • vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok.[11]

Chcete-li vědět více o hospodaření obce, podejte žádost o informace

Obec je podle zákona o svobodném přístupu k informacím[12] povinna poskytovat na žádost informace, které se vztahují k její působnosti. Jinými slovy musí poskytnout veškeré informace, které má, nebo, které by měla mít k dispozici.

Máte-li podezření např. na to, že obec uzavřela nevýhodnou smlouvu, můžete si její kopii vyžádat prostřednictvím žádosti o informace nebo ji najít v registru smluv. Více informací o registru smluv najdete v manuálu Jak mohou občané používat registr smluv. Jednoduchý návod, jak žádat o informace naleznete v manuálu Kompletní průvodce právem na informace.

Takto získané informace můžete následně použít při dalším postupu, například při podání podnětů, či trestního oznámení. O těchto možnostech se dočtete více níže.

Střet zájmů

K nehospodárnému nakládání s obecním majetkem může dojít také v případě, kdy zástupce obce (zastupitel, starosta, člen rady obce, úředník obce), upřednostní svůj zájem před zájmem obecním. Může se jednat například o situaci, kdy zastupitelstvo rozhoduje o změně územního plánu, ve kterém se má měnit způsob využití pozemku, na kterém bratr zastupitele, developer, chce postavit obchodní centrum.

Funkcionáři obce mají povinnost zdržet se každého jednání, při kterém mohou jejich osobní zájmy ovlivnit výkon jejich funkce. Pokud tedy například zastupitel, bratr developera, na zastupitelstvu hlasuje ve prospěch změny způsobu využití dotčeného pozemku tak, aby zde bylo možno realizovat developerský projekt jeho bratra, navzdory tomu, že pozemek je dle jeho názoru ideálním místem pro městský park, upřednostnil svůj osobní zájem nad zájmem obce, a porušil tak své povinnosti.

Více o střetu zájmů naleznete v našem manuálu: Jak si pohlídat střet zájmů?.

Chcete-li, aby postup obce přezkoumal orgán státní správy, podejte podnět

Ministerstvo vnitra kontroluje výkon samostatné působnosti

Kontrolu nad výkonem samostatné působnosti obcí, která zahrnuje i hospodaření, provádí Ministerstvo vnitra.[13] Co vše spadá do samostatné působnosti obce, se dozvíte v našem manuálu Samostatná a přenesená působnost.

Ministerstvo vnitra je oprávněno vykonat kontrolu postupu obce a doporučit postup k nápravě. Doporučení ministerstva je pak zastupitelstvo obce povinno projednat na nejbližším zasedání zastupitelstva a předložit postup k nápravě zjištěných nedostatků a zamezení jejich opakování.

Ministerstvo vnitra může také vykonat dozor nad obsahem různých aktů, které obec v samostatné působnosti vydává – obecně závazné vyhlášky, usnesení, rozhodnutí i jiná opatření orgánů obcí.[14] Při výkonu dozoru primárně prověřuje, zda je postup orgánů obcí v souladu s právními předpisy. Pokud shledá, že není, musí nejprve vyzvat obec ke zjednání nápravy. Pokud obec do 60 dnů od doručení výzvy nápravu nezjedná, může ministerstvo pozastavit výkon usnesení nebo rozhodnutí orgánu obce. Obdobný postup se uplatňuje i u obecně závazné vyhlášky, která odporuje zákonu.

Tímto způsobem by bylo například možné upozornit Ministerstvo vnitra na nezákonné postupy při pronajímání či prodeji obecních nemovitostí. Pokud chce obec prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu anebo smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce, je vždy povinna zveřejnit tento záměr nejméně 15 dnů před rozhodnutím na úřední desce. V opačném případě je její jednání směřující k dispozici s majetkem neplatné.[15]

 

Pro podání podnětu Ministerstvu vnitra můžete použít náš vzor.

Podnět Komoře auditorů nebo Ministerstvu financí

Obce mají ze zákona[16] povinnost nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok nezávislým kontrolním subjektem. Přezkoumávání vykonává krajský úřad, popř. auditor, kterého si obec zvolí.

Výsledkem přezkumu hospodaření obce je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Ta je součástí závěrečného účtu, který následně projednává zastupitelstvo obce. Obec je povinna přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě.

Auditor se musí při přezkoumávání řídit právními předpisy, auditorskými standardy, etickým kodexem a dalšími vnitřními předpisy. Pokud tuto povinnost poruší, může mu Komora auditorů ČR uložit kárné opatření. V případě pochybností nad postupem auditora se můžete obrátit na Komoru auditorů s podnětem na zahájení kárného řízení.[17]

Dozor nad přezkoumáváním hospodaření obce vykonaným krajským úřadem nebo auditorem má na starosti Ministerstvo financí. Samotné hospodaření obce ministerstvo neposuzuje. Cílem dozoru nad přezkoumáváním hospodaření je zjištění, zda přezkoumání bylo vykonáno v souladu s příslušnými právními předpisyMinisterstvo financí sestavuje plány dozorů nad správností přezkoumání vykonaných krajskými úřady. Při sestavování plánu kontrol může zohlednit podněty občanů a přezkoumání hospodaření konkrétní obce krajským úřadem do příštího plánu zahrnout.

Podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Při zadávání veřejných zakázek nakládá obec se značným objemem veřejných prostředků. Kontrolu nad postupy v oblasti veřejných zakázek vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

V případě, že obec (jakožto zadavatel veřejné zakázky) při zadávání veřejných zakázek nepostupuje podle pravidel upravených zákonem o veřejných zakázkách, můžete na ÚOHS podat podnět.[18] Jedním ze základních požadavků na zadavatele veřejné zakázky podle tohoto zákona je výběr dodavatele na základě veřejného výběrového řízení (tzv. zadávacího řízení).

Především menší obce poměrně často vystupují jako zadavatelé tzv. veřejných zakázek malého rozsahu, což jsou zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne u dodávek zboží a služeb 2 mil. Kč a u stavebních práci 6 mil. Kč.[19] Na zadávání těchto zakázek se zákon o veřejných zakázkách nevztahuje v plné míře. Obec ale přesto musí dodržovat základní zásady tohoto zákona (transparentnost, rovné zacházení, zákaz diskriminace, přiměřenost).[20] Obec při zadávání tyto základní zásady nedodržuje např. v situaci, kdy neodůvodněně zvýhodní stavební společnost, která patří jednomu ze zastupitelů.

Z dozorčí pravomoci ÚOHS jsou nicméně veřejné zakázky malého rozsahu a koncese malého rozsahu vyloučeny.[21] ÚOHS tak paradoxně nemůže dohlížet nad tím, zda zadavatelé u veřejných zakázek základní zásady skutečně dodržují.

Přestože je možnost kontroly veřejných zakázek malého rozsahu velmi značně omezená, nakládání obcí a úřadů s veřejnými prostředky upravuje řada dalších předpisů. Hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy je předmětem kontroly finančních úřadů podle zákona o finanční kontrole.[22] Podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,[23] je zase možné iniciovat kontrolu v případě neoprávněného použití dotace obcí či krajem.[24]

Více se o veřejných zakázkách malého rozsahu dočtete v manuálu Jaká pravidla platí pro veřejné zakázky malého rozsahu.

Nástroje civilního práva a nástroje trestního práva

Uplatněním níže uvedených nástrojů se může řešená věc dostat až před soud. Skrze civilní právo se obec může domoci toho, aby osoba, která obci škodu způsobila (př. zastupitel, který nezařadil výnosy z pronájmů obecního majetku do obecního účetnictví), jí tuto škodu nahradila ze svého. Pokud se někdo ve vztahu k hospodaření obce dopustil trestného činu, může být za jeho spáchání odsouzen a dostat se až za mříže.

Žaloba na náhradu škody

Za chybné postupy v hospodaření obce můžou být bývalí či současní zástupci obce (zastupitel, člen rady, starosta, úředník obce) hnáni k odpovědnosti prostřednictvím občanskoprávního řízení. Za to, že obci svým jednáním či opomenutím způsobil škodu, by byl odpovědný např. zastupitel, který nezařadil výnosy z pronájmů obecního majetku do obecního účetnictví.

O podání žaloby by se podle našeho názoru mělo usnést zastupitelstvo, které vytváří vůli obce. Zastupitelstvo může rozhodnout, že na konkrétního zástupce obce, který jí způsobil škodu svým nehospodárným jednáním, podá žalobu na náhradu škody.

To, aby zastupitelstvo podání této žaloby projednalo, můžete jako občan iniciovat. Využít k tomu můžete svá výše uvedená práva občana obce, např. právo navrhnout bod jednání zastupitelstva. Pokud sesbíráte podpisy 0,5 % občanů za tímto účelem, zastupitelstvo váš návrh bude muset projednat.[25]

Zastupitelé, kteří se podíleli na vzniklé škodě (a proti kterým by vymáhání náhrady škody směřovalo), by měli být z hlasování zastupitelstva o postupu při vymáhání škody vyloučeni pro střet zájmů a neměli by vůbec hlasovat.

Trestní oznámení

Nehospodárné nakládání s majetkem obce může být v závažných případech i trestným činem. Projednání trestného činu můžete iniciovat podáním trestního oznámení. Návod, jak napsat trestní oznámení, naleznete v našem manuálu Jak podat trestní oznámení?.

Při správě majetku obce může dojít například k těmto trestným činům:

Porušení povinnosti při správě cizího majetku:[26] O tento trestný čin se jedná, pokud volení zástupci obce (zastupitelé, starosta) poruší smluvní nebo zákonnou povinnost opatrovat nebo spravovat obecní majetek a způsobí tím škodu nikoli malou (min. 50 000 Kč).[27] K porušení této povinnosti může dojít např. prodejem majetku obce za nepřiměřeně nízkou cenu nebo jeho nedůvodným darováním.

Zpronevěra:[28] O trestný čin zpronevěry by se mohlo jednat v případě, že by si starosta či členové zastupitelstva část z majetku obce přisvojili a způsobili by tím obci škodu nikoli nepatrnou (min. 10 000 Kč).

Zneužití pravomoci úřední osoby:[29] Pokud zástupce obce úmyslně způsobí jinému škodu anebo si opatří neoprávněný prospěch při současném nesplnění povinnosti vyplývající z jeho pravomoci, jedná se o trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. Neoprávněný prospěch může spočívat například v nevymáhání nájemného z důvodu, že se jedná o známého starosty.

Dotační podvod:[30] Trestný čin dotačního podvodu spočívá v uvedení nesprávných nebo hrubě zkreslených údajů v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci, popř. v použití takto získaných prostředků na jiný než určený účel. 

Napadnout nesprávné použití dotace lze vícero způsoby. Více se o těchto možnostech dozvíte v našem manuálu Jak napadnout nesprávné použití dotace?.


[5] § 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění („zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“)

[20] § 6 ve spojení s § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek

[24] Více se dočtete v manuálu: Jak napadnout nesprávné použití dotace?

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty