Poradna

Právní úprava převodů veřejného majetku

Vytvořeno dne 20. 7. 2011.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Jedná se o soukromoprávní vztah, nikdo není v nadřazené roli.

Státní majetek

Hospodaření se státním majetkem přísluší organizačním složkám státu (těmi jsou podle § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, např. ministerstva, správní úřady apod., patří mezi ně mj. také Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových).

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad), resp. jakákoliv organizační složka státu jedná v souladu se zákonem, který pouze připouští možnost přenechat věc do hospodaření právnických nebo fyzických osob (tzn. není povinen vyhovět žádosti právnických či fyzických osob, vyjma organizačních složek státu a státních organizací) – viz § 27 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., a to za předpokladu, že

věc či její část organizační složka dočasně nepotřebuje k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti,
nebo tak bude dosaženo účelnějšího nebo hospodárnějšího využití věci při zachování hlavního účelu, ke kterému organizační složce slouží.

V obou případech ovšem pouze za splnění podmínky, že:

o majetek neprojeví ani na základě širší nabídky zájem jiná organizační složka, než ta, která s ním aktuálně hospodaří (§ 19 odst.3)

Trvání smlouvy

Smlouvu lze uzavřít pouze na dobu určitou v trvání nejdéle 8 let pro jednoho uživatele, a to i opakovaně. Smlouva musí obsahovat ujednání o možnosti ukončit užívací vztah výpovědí a rovněž odstoupením od smlouvy, pokud uživatel neplní řádně a včas své povinnosti anebo pokud organizační složka státu začne danou věc potřebovat k plnění funkcí státu.

Ujednání o ceně

Jestliže jde o úplatné užívání (nájem), cena nesmí být nižší než cena tabulková, případně než cena obvykláZdarma je možné přenechat do užívání věc nepodnikatelům a pouze a pouze k zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti anebo pro účely sociální, humanitární, požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, vzdělávací, vědecké, kulturní, sportovní a tělovýchovné, ochrany přírody a péče o životní prostředí a práce s dětmi a mládeží (tj. pro neziskové účely). Jestliže jde o bezúplatné užívání, zpravidla půjde o smlouvu o výpůjčce.

Ministerstvo financí může ze všech těchto povinností (vyjma ceny podle zvláštního právního předpisu, tabulkové ceny, při úplatném užívání) povolit ze závažných důvodů výjimku. (§ 27 odst. 4)

Smlouvu je nutné uzavřít písemnou formu s podpisy na jedné listině (§ 17).

Obecní/krajský majetek

Podmínky pro nakládání s majetkem obce stanovuje především zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Hospodaření s majetkem obce, a tedy i prodej obecního majetku, je výkonem samostatné působnosti obce (jde o záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce).

Na základě § 85 zákona o obcích je rozhodování o převodu hmotných nemovitých věcí z majetku obce vyhrazeno zastupitelstvu obce (k platnému usnesení zastupitelstva obce je pak třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak).

Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku musí obec zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým.

Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání od počátku neplatné. V takovém případě, není-li zveřejněno, nemůže dojít k platnému převodu vlastnictví.

Pokud jde o cenu, při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá (tj. zásadně cena tržní), nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé pak musí být zdůvodněna. Pro kraje platí podmínky obdobně, vyvěšeno musí být ale 30 dnů, pro nakládání s majetkem kratším než 90 dnů není třeba zveřejňovat.

Právní úprava (předpisy, ustanovení, omezení)

  • Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
  • Vyhláška 62/2001 Sb. o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
  • Instrukce Ministerstva spravedlnosti 1258/2001-E o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu
  • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích
  • Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.)

Nadřazené kategorie:

Fungování obcí a úřadů

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta