Poradna

Využívání zanedbaných pozemků

Vytvořeno dne 6. 2. 2012.

Listina
čl. 11 odst. 3

Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.

Zákon o obcích
§ 2 odst. 2

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

§ 38:
(1)   Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.
(2)  Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Zákon o krajích
§ 1 odst. 4

Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

§ 17
(1)  Majetek kraje musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Kraj je povinen pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem kraje, které sleduje jiný důležitý zájem kraje, který je řádně odůvodněn. Kraj vede účetnictví podle zákona o účetnictví.
(2) Majetek musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem kraj naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Nástroje jak dosáhnout legálního stavu

    • smlouvy – zejména formou výpůjčky a výprosy § 2193 a § 2189 občanského zákoníku), případně tzv. inominátní, nebo-li nepojmenovanou smlouvou (viz § 1746 OZ)
  • místní referendum (v případě obecního majetku)
  • podpůrně peticí, happeningy, medializací atp.
  • vyvlastnění

Zákon o vyvlastnění č. 184/2006 Sb. připouští, aby byl ve veřejném zájmu vyvlastněn pozemek za účelem stanoveným zákonem. Tento účel stanoví například z.č. 183/2006 Sb. stavební zákon v ustanovení § 170 odst. 1:

a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel,
b) veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví,
c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
d) asanaci (ozdravění) území

za předpokladu, že jsou vymezeny v územním plánu.

Osoba, v jejíž prospěch je vyvlastněno nemusí být stát, tudíž lze uvažovat i o tom, aby státní pozemek byl vyvlastněn ve prospěch obce nebo dokonce fyzické či jiné právnické osoby.

Nadřazené kategorie:

Fungování obcí a úřadů

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta