Poradna

Omezení billboardů obecně závaznou vyhláškou

Je město (případně samotná městská část) oprávněno vydat vyhlášku, která by v určité vzdálenosti od pozemní komunikace zakázala umisťování billboardů?

Tento dotaz byl vyřešen dne 26. 4. 2013. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Obecně závaznou vyhlášku může vydat jen město jako takové, nikoliv sama městská část.

Městské obvody a městské části nemohou vydávat obecně závazné vyhlášky nebo nařízení, jak je stanoveno v § 134 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Situaci speciálně upravuje statut města B., tedy předpis určující v rámci města vnitřní poměry ve veřejné správě: Město může na základě zákona a v jeho mezích vydávat pro územní obvod města nebo územní obvod městské části obecně závazné vyhlášky a nařízení města (čl. 77 Statutu). Vydávání obecně závazných vyhlášek pro území určité městské části je tedy v kompetenci města. Důležité ovšem je, že návrhy obecně závazných vyhlášek mohou zastupitelstvu města předkládat (mimo jiné) starostové a tajemníci úřadů městských částí. Pravidlo tak zaručuje, že s iniciativou mohou přijít přímo městské části.

Zakotvení práva obce vydávat obecně závazné vyhlášky

Pravomoc obcí vydávat obecně závazné vyhlášky je na ústavní úrovni zaručena v čl. 104 odst. 3 Ústavy: Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Zákon o obcích dále v § 35 odst. 3 ukládá obcím povinnost řídit se při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem.

Zákonné zmocnění k vydání obecně závazných vyhlášek obcí

Otázka zákonného zmocnění k vydání vyhlášky, je předmětem komplikované právní diskuze. Podle čl. 79 odst. 3 Ústavy mohou orgány samosprávy vydávat na základě a v mezích zákona právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. K potřebě tohoto zákonného zmocnění se v současnosti kloní Ústavní soud, který s odkazem na tuto povinnost řadu obecně závazných vyhlášek obcí zrušil (komentář k zákonu o obcích, Beck).

Výslovné zákonné zmocnění konkrétně k billboardům, které by obec opravňovalo vydat vyhlášku, v českém právním řádu nenajdeme. Zákon o obcích v § 10 velmi obecně uvádí, v jakých případech může obec obecně závaznou vyhláškou povinnosti občanům uložit.

V prvé řadě jde o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (§ 10 písm. a): Obec může zejména stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány. Ačkoli ale narušení veřejného pořádku může se zahlcením města billboardy souviset, je nutno dodat, že stavba není činnost, a tudíž by s odkazem na toto ustanovení zřejmě obec vyhlášku vydat nemohla.

Právo obcí zakázat na svém území činnost, která ohrožuje život, zdraví, majetek a bezpečnost občanů, potvrdil Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 69/04: Pokud provozování určité činnosti představuje potencionální zásah do chráněného statku, ač je provozována na kterémkoli veřejném prostranství obce, může ji obec zakázat provozovat na všech veřejných prostranstvích. V rozhodnutí však soud dodává, že předmětná činnost nemůže být zakázána na všech veřejných prostranstvích obce, pokud může být na určitých veřejných prostranstvích provozována, aniž by narušila veřejný pořádek či byla v rozporu s dobrými mravy.

Obec může však vyhlášku vydat i za účelem zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti (§ 10 písm. c) zákon o obcích). Domníváme se, že prostor pro argumentaci ochranou zeleni v tomto případě je.

Právě s odkazem na toto ustanovení obce v praxi regulaci reklamních poutačů provádějí. Například obecně závazná vyhláška č. 4/2007 statutárního města Havířov stanoví, že  je zakázáno vylepovat a jiným způsobem umísťovat plakáty, letáky, poutače a jiná oznámení a reklamní předměty na zařízení města sloužícímu potřebám veřejnosti, mimo míst a ploch k tomu určených. Je otázkou, zda zákaz umisťování poutačů a další reklamních zařízení zahrnuje i billboardy.

V mezích zákona si tak obec může tyto záležitosti upravit, je však třeba pamatovat na výše zmíněné limity uvedené v judikatuře. Pokud by obec zvažovala vyhlášku dle § 10 písm. a), bude obtížné zargumentovat, že je umístění billboardu činnost a že neexistuje žádné veřejné prostranství, kde by nenarušovaly veřejný pořádek. Umístění na základě § 10 písm. c) je slibnější, opět by však muselo být zřejmé, k ochraně jakého z tam vyjmenovaných chráněných statků ji vydala.

Omezení billboardů na zákonné úrovni

Na zákonné úrovni existuje řada předpisů, které reklamní zařízení tohoto typu regulují. Proces umisťování a povolování billboardů podléhá příslušným pravidlům zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona. Stavby pro reklamu (je otázkou, nakolik pod to lze podřadit billboardy) vyžadují podle § 96 odst. 2 písm. c) stavebního zákona územní souhlas stavebního úřadu. Na základě § 104 odst. 2 písm. j) podléhají reklamní zařízení a stavby pro reklamu dále ohlášení stavebnímu úřadu. Aby mohl poté ohlašovatel stavbu provést, musí si opatřit písemný souhlas stavebního úřadu podle § 106 odst. 1 stavebního zákona.
Stavební úřad je oprávněn stavebníkovi uložit pokutu až do výše 200 000 Kč, pokud provádí stavbu bez ohlášení (§ 179  písm. a) a § 181 písm. a) stavebního zákona).

Dále jsme, vzhledem k umístění billboardu u pozemní komunikace, považovali za vhodné nahlédnout do zák. č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích. Umisťování a provozování reklamních poutačů je podle § 25 tohoto zákona zvláštním užíváním místních komunikací a je k němu zapotřebí povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní silnici, v ostatních případech se souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky. 

Porušuje-li právnická nebo fyzická osoba podmínky stanovené v rozhodnutí o vydání povolení, silniční správní úřad rozhodne o odnětí povolení. Fyzické či právnické osobě může být dále uložena pokuta až ve výši 500 000 Kč (§ 42a odst. 7 písm. a) a § 42b odst. 5 písm. a) zákona o pozemních komunikacích). Stejná sankce následuje, pokud osoba nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání.

Podmínky pro realizaci těchto reklamních zařízení jsou dále specifikovány v § 31 zákona o pozemních komunikacích:
Zřízení a provozování reklamního zařízení lze povolit pouze, není-li zaměnitelné s dopravními značkami, světelnými signály, zařízeními pro provozní informace nebo s dopravními zařízeními a nemůže-li oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.

Na porušování podmínek či nesplnění zákonné povinnosti mít příslušné povolení můžete příslušný úřad upozornit podnětem dle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Narušování veřejného zájmu

Jak jsme zmínili, ze zákonem stanovených důvodů obec může ukládat povinnosti formou obecně závazné vyhlášky. Pokud určitá činnost na veřejném prostranství obce narušuje veřejný pořádek a další veřejné zájmy, může v rámci vyhlášky obec tuto činnost zakázat. Narušení veřejného pořádku či ochranu zdraví by však bylo potřeba v souvislosti s billboardy prokázat. Vyhlášku může obec vydat i za účelem zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně – tedy právních statků, které se škodlivými následky umisťování billboardů nepochybně souvisejí. Jak jsme ale popsali, jde o výkladovou otázku, která není v judikatuře doposud uspokojivě řešena.

Projednání radou a zastupitelstvem obce

Jako občan obce (či městské části) můžete požadovat projednání záležitosti radou obce nebo zastupitelstvem obce: Je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů (§ 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích).

Jelikož pravomoc vydávat obecně závazné vyhlášky náleží zastupitelstvu obce, můžete přímo některého ze zastupitelů ohledně vašeho záměru kontaktovat.

Alternativou je také podnítit uskutečnění místního referenda podle zák. č. 22/2004 Sb.: Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce, zastupitelstvo statutárního města a orgány obce a statutárního města závazné (§ 49). Je však třeba upozornit na to, že referendem nelze zavázat obec ke schválení OZV (jde o jednu z vyloučených otázek - § 7 písm. g zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu), pouze k zahájení jednání o ní.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta