Poradna

Nadřazené kategorie: Fungování obcí a úřadů,

Jaké vyhlášky mohou vydávat obce?

Vytvořeno dne 24. 8. 2015.

Obsah

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Obce mohou vydávat tzv. obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhlášky“), kterými mohou na svém území ukládat povinnosti. Nedodržení vyhlášky je potom přestupkem, za který může obecní úřad obce udělit pokutu až do výše 30 000 Kč. (1)

Vyhlášky např. mohou:

 • stanovit z důvodu ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti, že některé činnosti mohou být vykonávány jen v určitých časech a místech nebo nesmějí být vykonávány na určitých místech
 • stanovit podmínky konání veřejných kulturních a sportovních akcí
 • stanovit povinnosti s ohledem na ochranu čistoty veřejných prostranství nebo životního prostředí (2)

V praxi se můžeme setkat např. s vyhláškami, které omezují:

 • konzumaci alkoholu anebo zdržování se na veřejnosti s otevřenou lahví (3)
 • kouření na dětských hřištích, sportovištích a v budovách určených pro společenské, kulturní nebo sportovní akce s účastí osob mladších 18 let (4)
 • provozování hazardu včetně jeho zákazu na části nebo na celém území obce (5) či
 • pohyb psů, např. zakazují jejich pohyb v určitých místech, přikazují vodit psa na vodítku nebo odklízet psí exkrementy (6)
 • žebrání (7)
 • používání hlučných zařízení ve večerních a ranních hodinách (8) nebo
 • veřejné nabízení sexuálních služeb, a to i plošným zákazem na všech veřejných prostranstvích v obci. (9)

Jak probíhá vydávání vyhlášek?

Obec musí dodržet při vydávání vyhlášek tento postup:

 1. schválení zastupitelstvem
 2. zveřejnění na úřední desce
 3. zaslání Ministerstvu vnitra

Vyhlášky musí schválit zastupitelstvo na svém zasedání.

Poté se vyhláška obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů (kromě toho může obec uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě obvyklým). Bez zveřejnění na úřední desce nenabude obecně závazná vyhláška účinnosti. (10)

Vyhlášky zpravidla nabývají účinnosti 15. den po vyvěšení na úřední desce. Pokud ve vyhlášce není uvedeno datum, kdy nabývá účinnosti, platí, že nabývá účinnosti 15. Dnem po vyvěšení na úřední desce.

Obec ale může stanovit i pozdější datum (třeba od nového roku). Výjimečně, pokud to vyžaduje nějaký naléhavý obecní zájem (což by mělo být řádně zdůvodněno), může vyhláška nabýt účinnosti i dříve, ale nikdy ne dřív než byla vyvěšena na úřední desce a občané měli možnost se s ní seznámit.

Co nejdříve po vyhlášení musí obce každou vyhlášku poslat Ministerstvu vnitra (dále také jen „Ministerstvo“). Ministerstvo je zodpovědné za prvotní kontrolu zákonnosti. Ministerstvo může vyzvat obec ke zjednání nápravy, pozastavit účinnost vyhlášky a případně podat návrh Ústavnímu soudu na její zrušení. (11)

Pravidla pro vydávání vyhlášek

Otázka místního významu

Vyhlášky mohou upravovat jen otázky místního významu, které jsou v zájmu občané obce. (12)

I bez zákonného zmocnění

Obce mohou vydávat vyhlášky na základě zákonného zmocnění, popř. přímo na základě čl. 104 odst. 3 Ústavy i bez tohoto zákonného zmocnění (13).

Jen v nutném rozsahu

Vyhlášky mohou stanovit povinnosti jen v takovém rozsahu, v jakém je nutné chránit nějakou hodnotu, jako je veřejný pořádek, život a zdraví apod. Teoreticky tak lze zakázat činnosti tyto hodnoty ohrožující např. na všech veřejných prostranstvích v obci. Častěji však bude zákaz nebo stanovení povinnosti odůvodnitelné jen na části veřejných prostranstvích. (14)

Konkrétnost

Stanovení povinnosti nebo zákazu přitom musí být co nejkonkrétnější, a to jak do popisu např. zakázané činnosti, tak do vymezení lokality, kde je tato činnost zakázána. Nestačí tak např. obecně zakázat tuto činnost na všech místech v obci, kam mají přístup děti. (15)

Jiný předmět a cíl regulace než zákon

Vyhlášky dále nesmí upravovat otázku, která je již upravena zákonem (16). Pokud vyhláška upravuje podobnou problematiku jako zákon, zkoumá se, zda se liší v předmětu nebo cíli regulace. Vyhlášky tak v některých případech mohou regulovat oblasti zákonem upravené, musí však upravovat „bílá místa“ v zákonné úpravě, anebo mít jiný účel regulace (např. stanovení sečí nikoli z důvodu zamezení šíření škodlivých organismů, ale z estetických důvodů). (13)

Další

Konečně vyhláška nesmí být v rozporu se zákonem, absurdní anebo zneužívající institut obecně závazné vyhlášky. (12)

Oblasti veřejného pořádku, které lze regulovat vyhláškami, vymezilo Ministerstva vnitra.

Přehled judikatury k zákonnosti vyhlášek vydaných dle zákona o obcích viz také Metodický pokyn Ministerstva vnitra,

Jak se bránit nezákonné vyhlášce?

Obecní vyhlášku může zrušit pouze Ústavní soud, a to na návrh Ministerstva vnitra. Na to se tedy může každý obrátit s podnětem. (17)

Každý, kdo tvrdí, že mu bylo zásahem orgánu veřejné moci (např. zásahem policisty, který vynucoval dodržení obecně závazné vyhlášky) zasaženo do jeho základních práv a svobod, může po vyčerpání opravných prostředků podat ústavní stížnost, která může být spojena s návrhem na zrušení obecně závazné vyhlášky obce. (18)

Obec musí umožnit do vyhlášky nahlédnout

Obce jsou povinny vést evidenci vyhlášek, které vydaly. Musí umožnit komukoli na vyžádání do vyhlášky nahlédnout (na obecním úřadě). Většina obcí ale zveřejňuje vyhlášky i na webu.

 

Poznámky

 1. Ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
 2. Ustanovení § 10 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích
 3. Nález pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl ÚS 11/09 (Jeseník)
 4. Ustanovení § 9a zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Obec tak může zakázat kouření např. v obecním kulturním domě, kde se pravidelně konají školní besídky.
 5. Ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 6. Ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 35/06 (Kořenov)
 7. Zda mají obce pravomoc vydávat vyhlášky omezující žebrání, může být v právní teorii sporné. Zákon tuto možnost výslovně nepředpokládá a Ústavní soud se k této problematice zatím komplexně nevyjádřil. Ministerstvo vnitra však vydávání těchto vyhlášek výslovně připouští.
 8. Nález pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 44/06 (Těrlicko)
 9. nález pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 69/04 (Ústí nad Labem)
 10. Ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 11. Ustanovení § 12 odst. 6 zákona o obcích
 12. Nález pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 30/06 stanoví 4 kroky přezkumu vyhlášek: (A) přezkum pravomoci obce vydávat obecně závazné vyhlášky, (B) zkoumání, zda se obec při vydávání obecně závazné vyhlášky nepohybovala mimo hranice zákonem vymezené věcné působnosti, (C) zkoumání, zda obec při vydávání obecně závazné vyhlášky nezneužila zákonem jí svěřenou působnost, a (D) přezkum obsahu vyhlášky z hlediska „nerozumnosti“ (srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 63/04).
 13. Nález pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 45/06
 14. Nález pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 69/04
 15. Nález pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 50/03
 16. Obec tak nemůže vyhláškou např. zakázat jízdu na kolečkových bruslích na silnicích, na které se již vztahuje zákon o pozemních komunikacích.
 17. Ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb, o ústavním soudu a § 123 odst. 3 zákona o obcích
 18. Ustanovení § 72 odst. 1 a § 74 zákona o Ústavním soudu.

   

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty