Poradna

Je možné nařídit dechovou zkoušku starostovi obce?

Starosta naší obce má problém s alkoholem. Může jiný zastupitel požadovat dechovou zkoušku? Když bude výsledek zkoušky pozitivní, může být starosta odvolán?

Tento dotaz byl vyřešen dne 20. 11. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Dechovou zkoušku starostovi lze nařídit pouze tehdy, pokud proti němu bylo zahájeno řízení o přestupku. V tomto řízení mu může být zakázáno vykonávat funkci. Zastupitelstvo dechovou zkoušku nařídit nemůže, ale může starostu odvolat z jakéhokoli důvodu. Krajský úřad také může pověřit jiný obecní úřad ve svém obvodu, aby uložil starostovi pokutu a zákaz činnosti.

Starosta není v pracovním poměru k obci

Zaměstnanci obce, například úředníci, se musí při své činnosti řídit mimo jiné také zákoníkem práce. Podle něj nesmějí na pracovišti užívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky (1). Starosta však není zaměstnancem obce a zákoník práce se tak na něj nevztahuje (2).

Zastupitelstvo obce může starostu odvolat

Starostu může odvolat zastupitelstvo (3). Zákon přitom nestanoví důvody, kdy lze starostu odvolat. Mělo by tedy stačit, aby se na odvolání shodla nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Důvod by pak mohl být jakýkoli. Projednání odvolání starosty může navrhnout jakýkoli občan obce. Pokud k návrhu připojíte podpisy 0,5 % občanů obce, musí ho zastupitelstvo projednat (4).

Odpovědnost za přestupek

Zneužívání alkoholu a návykových látek může být také přestupkem (5). Za spáchání přestupku může obecní úřad uložit pokutu, případně také zákaz činnosti (je otázkou, zda a v jakém rozsahu by se možnost zákazu činnosti uplatnila, odvolat z funkce totiž úřad starostu nemůže). Jelikož v případě starosty budou zaměstnanci obecního úřadu ve střetu zájmů, doporučujeme podnět k zahájení řízení o přestupku adresovat krajskému úřadu, který může zahájením řízení pověřit obecní úřad sousední obce (6). V rámci řízení o přestupku starosty by pak mohla být požadována během šetření a sběru důkazů i dechová zkouška.

Poznámky

(1) v § 106 odst. 4 písm. f) zákoník práce
(2) § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(3) § 84 odst. 2 písm. m) zákon o obcích
(4) § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích
(5) § 30 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích: Přestupku se dopustí ten, kdo "požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek“.
(6) § 131 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta