Poradna

Projednání věci zastupitelstvem obce

Požádali jsme zastupitelstvo podle § 16 zákona o obcích o projednání otázky vyčistění potoka, který protéká obcí. Na žádost jsme neobdrželi žádnou odpověď.

Tento dotaz byl vyřešen dne 18. 12. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

V prvé řadě jsme na webových stránkách obce nedověděli, jestli Váš požadavek čištění potka byl projednáván či nikoliv. Obec má podle §16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 60 dnů na projednání radou obce, jde-li o působnost zastupitelstva obce 90 dnů.

Podle stejného paragrafu jako občan obce máte také právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.

Doporučuji Vám nejdříve si zjistit skutečnost, že Vašemu podání nebylo vyhověno a nebylo projednáváno. 

Pokud se zastupitelstvo Vaším návrhem nezabývalo, zákon na toto nijak nereaguje a prostředky nápravy, týkající se přímo § 16 zákona o obcích v něm obsaženy nejsou. Podařilo se mi však objevit rozsudky Nejvyššího správního soudu, který se touto problematikou zabýval. 

Nejvyšší správní soud rozsudek č.j. 3 Aps 6/2006-76: "Povinnost projednat navrhovanou věc stanoví zákon pouze za situace, kdy návrh podá určitá kvalifikovaná část občanů obce (věta za středníkem). Nejedná-li se o tento případ, neodpovídá právu „požadovat projednání určité záležitosti“ povinnost orgánu obce této žádosti vyhovět."

Z uvedeného vyplývá, že  zastupitelstvo mělo povinnost se Vaším návrhem zabývat a projednat jej, protože jste zde dodržel podmínku 0,5 % občanů obce, kterou stanoví § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích. Tím, že se Vaším návrhem nezabýval zde dle mého názoru došlo k porušení zákona.

Další rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se již zabývalo pouze jednotlivcem (nebyl zde naplněn požadavek 0,5% občanů obce), přesto jej zde uvádím, protože v něm soud sám vyjádřil několik podstatných informací.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 3 Aps 1/2008 – 151.

I. Skutečnost, že občan obce má podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce, ještě neznamená, že jeho záležitost musí být bez dalšího zařazena na program jednání zastupitelstva, pokud občan takový požadavek vznese.
II. Právo předkládat návrhy na zařazení věci na pořad jednání zastupitelstva mají toliko subjekty uvedené v § 94 odst. 1 zákona o obcích, tj. členové zastupitelstva, rada obce a výbory. Občané obce nemají právo přímo předkládat vlastní návrhy.
III. Občan obce má podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, právo vyjádřit své stanovisko k jakékoliv projednávané věci na zasedání zastupitelstva, tedy včetně návrhu programu před jeho schválením. Jedině tehdy, pokud tak činí k právě projednávané věci, tj. pokud má jeho stanovisko nějakou věcnou souvztažnost k aktuálně projednávanému bodu programu zasedání.

Co můžete dělat

1) Nejvyšší správní soud v souvislosti s touto otázkou sám podává možnost zřejmě nejrychlejšího řešení a tím je možnost občana obce obrátit se na oprávněnou osobu podle § 94 odst. 1 zákona o obcích se svým návrhem.

2) Druhou možností je vystoupit v rámci rozpravy před hlasováním o programu zasedání zastupitelstva a přednést zde svůj návrh, případně vystoupit v té části zasedání zastupitelstva, která je vyhrazena pro iniciativy občanů.

3) Pokud by tyto možnosti nebyly účinné, další nám stanoví zákon o obcích v §129 a násl. Jsou to možnosti kontroly výkonu samostatné a přenesené působnosti. Tuto kontrolu provádí ministerstvo vnitra, které kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí. Při kontrole se zjišťuje, zda orgány obcí, městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst dodržují při výkonu samostatné působnosti zákony a jiné právní předpisy.

V případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup orgánů obce, předloží mu návrh opatření k odstranění jeho důsledků a k zamezení jeho opakování, popřípadě jej seznámí se způsobem, jakým se tak již stalo. Vaše možnost zde spočívá v podání podnětu k ministerstvu vnitra, aby přistoupilo k této kontrole. Můžete v něm odkázat na výše zmíněné rozhodnutí NSS a Vaši domněnku, že nesplněním povinnosti byl porušen zákon.

4) Máte také možnost podat ke krajskému soudu správní žalobu podle § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Tím se můžete domáhal ochrany před nezákonnými zásahy, které spočívaly v bránění ve výkonu Vašich práv. Především je zde potřeba tuto žalobu založit na skutečnosti, že jste nebyl jediný občan, kterému bylo zabráněno ve výkonu jeho práv, ale že zde bylo zajištěných 0,5 % obyvatel obce jak zákon v § 16 odst.2 písm. f) požaduje a přesto zastupitelstvo porušilo svoji povinnost projednat navrhovanou věc.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta