Poradna

Můžete nahrávat správní nebo soudní řízení či policii?

Vytvořeno dne 17. 11. 2018.

Setkali jste se s tím, že jste si chtěli pořídit zvukový nebo obrazový záznam z ústního jednání, postupu policie či soudního jednání a nebylo vám to umožněno? Zde najdete argumenty pro umožnění takového nahrávání.

 

Pořizování záznamů ve správním řízení

Každý může činit vše, co není zákonem zakázáno (1). Správní řád ani jiný zákon přitom pořizování zvukových nebo obrazových záznamů z ústního jednání ve správním řízení nezakazuje.

Zvukový či obrazový záznam je možné pořídit i bez souhlasu zobrazených osob jednak s ohledem na to, že veřejně vystupují v záležitosti veřejného zájmu, jednak proto (u pasivních osob), že nahrávka může být nezbytná z důvodu ochrany práv (například je potřeba zajistit případný důkaz). (2)

K závěru, že nahrávání je přípustné, se přiklání i Nejvyšší správní soud. (3)

 

Nahrávání příslušníků policie

Podle Ministerstva vnitra je pořizování zvukových či obrazových záznamů příslušníků Policie České republiky ve službě možné. Při provádění služebních úkonů policisté nevystupují jako soukromé fyzické osoby, a proto pořízení nahrávky jejich jednání nemůže být posuzováno jako zásah do jejich osobnostních práv, např. práva na soukromí. (4)

Kromě toho i tady samozřejmě platí, že každý může činit, co není zákonem zakázáno. V žádném právním předpise není zakázáno pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy policistů ve službě.

 

Pořizování záznamů ze soudního jednání

Pořizování obrazových a zvukových záznamů ze soudních jednání upravuje zákon o soudech a soudcích. (5) Pořizovat obrazové záznamy nebo provádět online vysílání (ať už obrazové nebo zvukové) je možné jen s předchozím souhlasem předsedy senátu nebo samosoudce. (6) Pořizování nahrávek ze soudního jednání by přitom mělo být v zásadě povoleno, pro zákaz musí mít soudce legitimní důvod. (7)

Na zvukový záznam souhlas soudce (samosoudce, předsedy senátu) nepotřebujete, stačí, když jej o nahrávání informujete. Soudce může pořizování záznamů zakázat, pokud by tak mohl být narušen průběh nebo důstojnost jednání.

 

Poznámky

(1) Ustanovení čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.
(2) Ustanovení § 88 odst. 1 i 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2014 sp. zn. II US 1774/14, podle něhož je pořizování nahrávek přípustné tehdy, jedná-li se o způsob dosažení právní ochrany pro výrazně slabší stranu sporu. Nález je však třeba používat umírněně a jen v odůvodněných případech. 
(3) Rozsudek NSS ze dne 31. 3. 2010, č. j. 5 As 37/2009 - 94, NSS argumentuje čl. 2 odst. 4 Ústavy
(4) Stanovisko odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra č. 35, obecně to je možné dovodit též ze skutečnosti, že ve službě policisté nevystupují jako soukromé osoby, a tudíž ve vztahu k nim nelze aplikovat ust. § 84 a násl. občanského zákoníku k ochraně osobnosti 
(5) Ustanovení § 6 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích.
(6) Ustanovení § 6 odst. 3 zákona o soudech a soudcích.
(7) Nález Ústavního soudu, sp. zn. II. ÚS 2672/07.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta