Poradna

Můžete nahrávat zasedání zastupitelstva?

Vytvořeno dne 18. 7. 2018.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Setkali jste se s tím, že jste si chtěli pořídit zvukový nebo obrazový záznam ze zasedání zastupitelstva a nebylo vám to umožněno? Byli jste vyzváni pod hrozbou uložení pokuty nahrávání zanechat či dokonce vykázáni z jednací síně? Jak je nahrávání zastupitelstva řešeno z pohledu GDPR? V následujících odstavcích vysvětlíme, proč je nahrávání dovoleno.

Nahrávání zasedání není zakázáno – je tedy dovoleno

Každý může činit vše, co zákon nezakazuje (více v našem manuálu o obecných pravidlech nahrávání). Nahrávání přitom žádný zákon nezakazuje. Nemohou jej zakázat ani obce např. svým usnesením. (1) Jednací řád zasedání zastupitelstva může omezit nahrávání jen pro případy, kdy by se tím narušil průběh zasedání. (2) Je třeba pouze dodržet podmínky ustanovení o ochraně osobnosti dle Občanského zákoníku a zákona o ochraně osobních údajů.

Projevy zastupitelů ani soukromých osob nepodléhají ochraně osobnosti

Zastupitele i soukromé osoby je možné nahrávat i bez jejich souhlasu, pokud:

  • na zasedání aktivně vystupují (tedy „vystupují veřejně ve věci veřejného zájmu“)
  • pokud je to potřebné pro ochranu práv třetích osob (například pro zajištění důkazů) (3)

Podpůrně lze argumentovat také tím, že zastupitelé vykonávají na zasedání zastupitelstva veřejnou funkci. Proto i jejich projevy učiněné během zasedání mají veřejnou povahu a nevztahuje se tak na ně ochrana osobnosti. Také projevy soukromých osob (občanů) na zasedání je nutné považovat za veřejné, neboť si musí být vědomi, že svými projevy jsou součástí veřejného jednání. To potvrdil i Městský soud v Praze. (4) Je otázkou, zda se toto rozhodnutí vztahuje i na pasivní diváky, interpretujeme je však v tom smyslu, že kdokoli se účastní zasedání zastupitelstva, je si vědom toho, že se nachází na veřejnosti a že ho může kdokoliv pozorovat. Pokud se judikatura kloní k tomu, že mohou být nahráváni aktivně vystupující občané, tím spíše by mělo být možné nahrávat i ty pasivní.

Souhlas naopak potřeba bude, pokud se na záznamu objeví soukromý projev některého ze zastupitelů nebo občanů, který nesouvisí s jednáním, např. zdravotní problémy. Můžete však takovou část ze záznamu vystřihnout.

Povinnosti vyplývající z GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) sice přímo neupravuje nahrávání zasedání obecního zastupitelstva, avšak s výjimkou pro veřejné činitele je v rámci nařízení počítáno smyslem jeho článku 6 (5). Jedná se o naplnění Vašeho oprávněného zájmu informovat veřejnost o dění na zastupitelstvu. Je třeba mít na paměti, že na záznamech by měli vystupovat pouze zastupitelé, případně mluvčí z řad veřejnosti, avšak kamera by neměla být namířená „do publika“. Přímý přenos ze zasedání je zásadně možný.

Po účinnosti GDPR už není nutné oznamovat Úřadu pro ochranu osobních údajů systematické a dlouhodobé nahrávání a zveřejňování zasedání zastupitelstva. Je ale nutné se držet základních zásad ochrany osobních údajů:

  • zákonnost, korektnost a transparentnost: osobní údaje musí být zpracovány zákonným, korektním a transparentním způsobem
  • účelové omezení: osobní údaje musí být shromažďovány jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být zpracovávány za jinými účely
  • minimalizace údajů: osobní údaje musí být shromažďovány a zpracovávány pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účel zpracování; je-li tedy účelem zveřejnit informace o zasedání zastupitelstva, není potřeba v záznamu mít osobní údaje (tj. vč. podobizen) osob v publiku, kteří se neúčastní jednání nebo debaty
  • přesnost: musí být přijata všechna rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny (např. jména zastupitelů na záznamu, případně nepřesné titulky, pokud je záznam obsahuje)
  • omezení uložení: osobní údaje musí být uloženy (ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů) po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, které jsou zpracovávány; to neplatí, pokud jsou zpracovávány výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmů
  • integrita a důvěrnost: zpracované osobní údaje musí být chráněny před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou, zničením nebo poškozením
  • odpovědnost: správce osobních údajů odpovídá za dodržení výše uvedených zásad a musí být schopen toto dodržení doložit

Jak postupovat, když vám někdo brání v nahrávání, si přečtěte v manuálu Co dělat, když vás vyzvou nahrávání ukončit

Poznámky

1) Takovýto postup by byl v rozporu s čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen LZPS), kde je stanoveno že: „Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“
2) K tomuto závěru dospěl i Veřejný ochránce práv ve svém stanovisku ze dne 22.02.2008 sp. zn. 3454/2007/VOP/ZS a Ministerstvo vnitra ve stanovisku č. 7/2008.
3) Ustanovení § 88 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
4) Dle rozsudku ze dne 13.03.2012, č. j. 8 A 316/2011-47 nelze ani projevy soukromých osob, učiněné při zasedání zastupitelstva, pokládat za projevy osobní povahy, ale je nutné je pokládat za součást veřejného zasedání zastupitelstva, na které se nevztahuje ochrana osobnosti dle občanského zákoníku.
5) Článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR: „Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochrany osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta