Poradna

Pořizování nahrávek veřejné správy - obecná pravidla

Vytvořeno dne 11. 12. 2012.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Pořizovat nahrávky např. z veřejného zasedání zastupitelstva nebo ústního jednání ve správním řízení je dovoleno. Nahráváním můžete přispět k transparentnosti výkonu veřejné moci. (1)

Musíte přitom však dodržet pravidla plynoucí z práva na ochranu osobnosti (2) a ochrany osobních údajů.

Nahrávání není zakázáno – je tedy dovoleno

Jedním ze základních principů vyplývajících z Ústavy České republiky je pravidlo, že každý může činit vše, co není zákonem zakázáno. (3) Žádný zákon v České republice neobsahuje ustanovení, které by zakazovalo pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy z činnosti orgánů veřejné moci (určitá omezení klade zákon pouze pro nahrávání soudního jednání).

Pro orgány veřejné moci platí opačné pravidlo – co není výslovně povoleno, je zakázáno. Proto žádný orgán veřejné moci nemůže jakýmkoliv způsobem (usnesením, obecně závaznou vyhláškou aj.) pořízení zvukových nebo obrazových záznamů zakázat, pokud mu to zákon neumožňuje.

Právo na ochranu osobnosti

Obecně je možné zachytit podobu člověka tak, že je možné určit jeho totožnost, jen s jeho svolením. (4) Bez souhlasu dané osoby ale je možné pořídit nebo použít zvukový či obrazový záznam v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu, tedy např. úředníky při ústním jednání nebo zastupitele nebo občany na zasedání zastupitelstva. (5) Podpůrně lze argumentovat také tím, že nahrávka je nezbytná z důvodu ochrany práv (například je potřeba zajistit případný důkaz) – v tomto případě je možné nahrávku taktéž pořídit bez souhlasu. (6)

Výjimka, kdy souhlas k nahrávání není potřeba, se použije jen pro činnost související s veřejným jednáním, nemělo by tedy jít například o záběr na monitor notebooku občanů v hledišti nebo o zdravotní potíže zúčastněných. V těchto případech by již souhlas byl potřeba.

Ochrana osobních údajů

Pořizování nahrávek (a jejich případné šíření) je zpracováním osobních údajů. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (7) umožňuje zpracování osobních údajů bez souhlasu dotčených osob pouze ve výslovně vyjmenovaných případech. V případě nahrávání zastupitelstva se zde uplatní případ zpracování nezbytného pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany (8), do kterého se řadí i zájem informovat veřejnost o průběhu zasedání zastupitelstva. V takovém případě není třeba souhlasu nahrávaných zastupitelů.

Podrobnosti k těmto povinnostem najdete v manuálu Zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstva.

Poznámky

1) Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 5. 2009, č. j. 1 As 29/2009-59.
2) Otázku oprávněnosti pořizovat záznam lze také charakterizovat jako kolizi dvou základních práv vyjádřených v LZPS, a sice práva na ochranu osobnosti, které je obsaženo v ustanovení čl. 7 odst. 1 a čl. 10 LZPS, a práva na informace, které upravuje čl. 17 odst. 2 a 5 LZPS. Je třeba najít mezi těmito právy rovnováhu a posoudit v jakém případě převáží jedno nad druhým.
3) Ustanovení čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod
4) Ustanovení § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
5) Ustanovení § 88 odst. 2 občanského zákoníku
6) Ustanovení § 88 odst. 1 občanského zákoníku, obdobně též nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2014 sp.zn. II. ÚS 1774/14, podle něj je pořizování nahrávek přípustné tehdy, jedná-li se o způsob dosažení právní ochrany pro výrazně slabší stranu sporu. Nález je však třeba používat umírněně a jen v odůvodněných případech. 
7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
8) Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta