Poradna

Rada obce a kraje

Vytvořeno dne 20. 7. 2011.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Rada obce nebo kraje je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce nebo kraje. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, pokud to stanoví některý zákon. Radu obce tvoří starosta (hejtman kraje), místostarosta (náměstek hejtmana) a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva.

Kdo se může účastnit jednání rady obce

Rada se schází ke svým schůzím podle potřeby. Schůze rady svolává starosta (resp. hejtman). Schůze rady jsou neveřejné. Rada může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat i dalšího člena zastupitelstva nebo jiné osoby.

Občané mají přesto možnost zasáhnout do jednání rady. Mohou totiž požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou. Je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů. V případě krajů musí být žádost podepsána nejméně 1 000 občany kraje.  

Jsou dokumenty rady obce veřejně přístupné?

O průběhu schůze rady se pořizuje zápis, ve kterém se vždy uvede počet přítomných členů rady, schválený program schůze rady, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis podepisuje starosta (hejtman) nebo místostarosta (náměstek hejtmana). Zápis, který je nutno pořídit do 7 dnů (10 dnů pro kraje) po skončení schůze, musí být uložen u obecního (krajského) úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva. Občané se sice nemohou účastnit jednání rady, nicméně mají právo nahlížet do usnesení rady obce a pořizovat si z nich výpisy.

Komise rady a jejich postavení

Rada obce nebo kraje může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svástanoviska a náměty předkládají komise radě obce. Také do usnesení komisí mohou občané krajů nebo obcí nahlížet a kopírovat je. Ostatní mohou využítpráva na informace - více v sekci Právo na informace.

Nadřazené kategorie:

Fungování obcí a úřadů

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta