Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nadřazené kategorie: Fungování obcí a úřadů,

Zastupitelstvo obce a kraje

Vytvořeno dne 20. 7. 2011.

Obsah

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

 1. Obecně o zastupitelstvu obce
 2. Jak získat informace o jednání zastupitelstva
 3. Kdo se může účastnit jednání zastupitelstva
 4. Jak ovlivnit program zastupitelstva obce
 5. Zápisy z jednání zastupitelstva
 6. Výbory zastupitelstva
 7. Problémy z praxe
 8. Případ

V demokratickém státě by měla být možnost občanů podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí, zcela samozřejmá. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupcůMístní samospráva (obec nebo v širším měřítku také kraj) je z povahy věci občanům nejblíže a má tak velký potenciál fungovat právě na základě širšího zapojování občanů do její činnosti a podpory veřejné debaty.

Obecně o zastupitelstvu obce

Zastupitelstvo je orgán tzv. obecní samosprávy. (1)

Zastupitelstvo má mimo jiné právo:

 • schvalovat program rozvoje obce,
 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda.

Zastupitelé by se měli scházet k jednání pravidelně, podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.

Jak získat informace o jednání zastupitelstva

Občané musí mít dostatek informací o tom, kdy a kde se zastupitelstvo sejde. Protoobecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce (2) obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce. Kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

Informace o jednání zastupitelstva kraje se zveřejňuje vždy nejméně 10 dnů předem na úřední desce krajského úřadu, kromě toho může informaci zveřejnit způsobem v místě obvyklým.  

Kdo se může účastnit jednání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva je veřejné. Jeho jednání se může zúčastnit každý a občané obce se mohou na zasedání vyjadřovat v souladu s jednacím řádem k projednávaným věcem. Jednání zastupitelstva kraje je samozřejmě také veřejné. Občané se i na jednání zastupitelstva kraje mohou vyjadřovat k daným problémům. (3)

Jak ovlivnit program zastupitelstva obce

Co tedy bude na pořadu jednání? Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.

Občané mají také možnost prosadit, aby zastupitelstvo jednalo o určité věci. Je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na zasedání nejpozději do 90 dnů.

Obdobně mohou občané kraje požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti zastupitelstvem kraje. V případě, že je žádost podepsána nejméně 1 000 občany kraje, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 90 dnů.

Druhou možností, jak prosadit projednání určité věci na schůzi zastupitelstva (resp. vznesení návrhu na usnesení), je kontaktovat „spřáteleného“ či „spřízněného“ zastupitele, který Váš požadavek na schůzi zastupitelstva vznese sám.  

Zápisy z jednání zastupitelstva

Vzhledem k tomu, že jsou samotná jednání zastupitelstva veřejná, je samozřejmé, ževeřejně přístupné musí být také zápisy z jednání zastupitelstva. Proto mohou občané obce, resp. kraje nahlížet do všech usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva a pořizovat si z nich výpisy, pokud tomu nebrání jiné zákony (pokud se kupř. nejedná o utajované skutečnosti, v tom případě by ovšem zastupitelé měli poskytnout zápis, ovšem s vynecháním informací, které nelze zveřejnit).

Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Také do usnesení výborů mohou občané nahlížet nebo je kopírovat.

Problémy z praxe

Ministerstvo vnitra, které vykonává dozor nad působností obcí a krajů, odhalilo tato nejčastější pochybení týkající se zastupitelstev obcí. (4)

Zasedání zastupitelstva

 • nezveřejnění oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce,
 • oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce nemá zákonem stanovené náležitosti (místo, doba, navrhovaný program),
 • zveřejňování oznámení o připravovaném zasedání zastupitelstva obce po dobu kratší než zákonem stanovených 7 dnů před zasedáním zastupitelstva obce,
 • uspořádání zasedání v jiné než oznámené době,
 • omezení práva občana vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva obce k projednávaným věcem (buď jednacím řádem, nebo řídícím zasedání zastupitelstva obce), např.:
  občanovi obce je dána možnost vyjádřit se teprve poté, co je přijato příslušné usnesení (diskuze je zařazována na závěr zasedání zastupitelstva, ačkoliv o jednotlivých bodech programu je hlasováno vždy po jejich projednání),
  v jednacím řádu zastupitelstva obce je řídícímu zasedání zastupitelstva svěřována pravomoc udělit či neudělit slovo přítomnému občanovi, ačkoliv právo vyjádřit se na zasedání zastupitelstva obce k projednávaným věcem občanovi vyplývá přímo ze zákona o obcích,do programu zasedání zastupitelstva obce je zařazen jeden bod určený k vyjadřování občanů souhrnně ke všem navrženým bodům programu před jejich samotným projednáváním, ale v rámci dalšího projednávání jednotlivých bodů již občanovi možnost vyjádřit stanovisko není dána, atd.
 • omezení možnosti vyjádřit se nebo nahlížet do návrhu rozpočtu obce a schváleného rozpočtu,
 • omezení možnosti nahlížet do zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, usnesení rady, atd.,
 • nedodržování lhůt při vyřizování podání občanů 
 • neprojednání, resp. nevyřízení návrhů, připomínek a podnětů

Případ

Na veřejného ochránce práv se obrátili občané pražské městské části Čakovice se stížností na jednací řád zastupitelstva, který podle jejich názoru vylučuje právo občanů vystoupit na veřejném zasedání zastupitelstva. Jednací řád městské části totiž stanovoval, že takové vystoupení je možné jen v případě, že je na zasedání projednávána záležitost „týkající se občana městské části“, a po „předchozím schválení vystoupení zastupitelstvem městské části“.

Podstatným omezením byla zejména skutečnost, že veřejná vyjádření občanů byla jednacím řádem zařazena až po projednání všech bodů zasedání zastupitelstva, pokud to časové a technické možnosti dovolí, a nebyl z nich pořizován zápis. Zákonné právo vyjádřit se k projednávaným věcem se tak měnilo ve volnou debatu s veřejností, která se odehrává mimo rámec zasedání zastupitelstva, bez povinnosti záznamu vznesených příspěvků a bez povinnosti zastupitelů na vznesená stanoviska občanů reagovat. U těchto veřejných vystoupení stanovoval jednací řád navíc rovněž podmínku, že občan musí svůj příspěvek předem písemně nahlásit u tajemníka úřadu.

Stanovisko Ministerstva vnitra podpořilo závěry zástupkyně veřejného ochránce práv. V souladu s ústavou je třeba vykládat příslušný odstavec zákona o hlavním městě Praze tak, že veškeré záležitosti, které zastupitelstvo projednává na zasedání zastupitelstva městské části, se týkají všech občanů městské části a ti proto mají právo se k nim vyjadřovat.

Ve smyslu zákona tedy občané mohou svá stanoviska vyjadřovat k jakékoli projednávané věci, a proto musí mít možnost vyjádřit se dříve, než je o věci rozhodnuto, tedy předtím, než je přijato usnesení. Rovněž mají právo vyjádřit se k projednávané věci, která je na programu jednání, bez ohledu na to, zda k ní bude přijato usnesení (tzv. informace zastupitelům). Postup, při němž je do programu zasedání zařazen jeden bod určený k vyjadřování občanů souhrnně na konci, ke všem již projednaným, tj. k rozhodnutým či jinak uzavřeným bodům, odporuje právu a demokratickým principům.

Občanům by tak bylo upřeno právo ovlivňovat rozhodování zastupitelstva a současně je tím porušeno obecné právo občana podílet se na správě věcí veřejných dle čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. (5)

Poznámky

(1) Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Samostatná působnost obce je podrobněji vymezena v § 84, 85 a 102 zákona o obcích.

(2) V souladu s § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád musí být úřední desky vedeny také elektronicky.

(3) K veřejnosti zasedání zastupitelstva také článek zásada veřejnosti zasedání zastupitelstva obce – praktické problémy

(4) Analýza Nejčastější pochybení zjišťovaná při provádění kontrol výkonu samostatné působnosti.

(5) Viz www.ochrance.cz

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty