Poradna

Zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstva

Vytvořeno dne 7. 7. 2014.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Jedním z užitečných nástrojů, jak šířit informace o dění ve vaší obci je pořizování záznamů ze zasedání zastupitelstva. Záznamy ocení především lidé, kteří kvůli jiným povinnostem nemohou přímo na zasedání přijít, například proto, že zasedání často probíhají v brzkých odpoledních hodinách, kdy jsou lidé ještě v práci.

Právní předpisy dovolují pořizovat ze zasedání záznamy a zveřejňovat je, avšak pro nahrávání platí jistá pravidla, která musí nahrávající dodržet. Zveřejnit záznam může jak samotná obec, tak kdokoli jiný (soukromá osoba, spolek).

Nahrávání se řídí pravidly k ochraně osobnosti uvedenými v občanském zákoníku a nařízení GDPR.

Co smíte nahrávat?

Obecně platí, že zachytit něčí podobu (na videu nebo fotografii) a šířit takový záznam lze pouze se souhlasem daného člověka. Ten však není třeba v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. (1) Pod tuto podmínku i spadá zájem informovat veřejnost o dění na zasedání zastupitelstva. V případě pořizování záznamu zasedání zastupitelstva tedy není potřeba; byl by třeba zejména na pořízení a šíření soukromých projevů, případně snímání pasivních diváků.

Lze tedy pořizovat záznam zastupitelů během zasedání. Stejně tak je možné pořizovat záznamy občanů, kteří na zasedání zastupitelstva vystoupí – vyjádří se k projednávaným bodům.

K nahrávání občanů v situacích, které nemají souvislost se zasedáním (např. soukromé rozhovory o přestávce) je potřeba jejich souhlasu. Doporučujeme získat souhlas i k nahrávání pasivních diváků. Další možností je vyhnout se získávání souhlasů a nahrávat pouze zastupitele s případnými krátkými záběry do publika.

Souhlas se zpracováním osobních údajů musíte být jako správce osobních údajů schopni doložit. Souhlas musí být udělen ke zpracování osobních údajů ke konkrétnímu účelu a je možné jej kdykoliv odvolat. Pokud byste chtěli nahrávat i pasivní diváky, je potřeba jejich výslovný souhlas ke zveřejnění záznamu.

Informovat dopředu o nahrávání byste však měli v každém případě, někdy se této role ujme sám starosta. Je také vhodné prostor zasedání označit informací o pořizování záznamu během jednání.

Jak informovat o nahrávání

Nařízení také stanovuje, jaké informace o nahrávání musíte občanům sdělit. Měli byste přítomným říct především v jakém rozsahu a k jakému účelu budete záznam zveřejňovat na internetu, a oprávněný zájem správce nebo třetí strany, na jehož základě záznam pořizujete (tj. informování veřejnosti o průběhu zasedání zastupitelstva v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení). Dále byste měli uvést, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a jeho kontaktní údaje, a komu mohou být zpřístupněny. Občané by se také od vás měli dozvědět i to, že mají právo na odstranění osobních údajů ze záznamů (viz níže).

Zpracování a zveřejnění záznamu

Zveřejnění nahrávky je tedy podmíněno souhlasem nahrávaných osob, které nejsou zastupiteli, a upozorněním o nahrávání předem, jak jsme již popsali výše. Pokud chcete zveřejnit záznam ze zasedání zastupitelstva, musíte splnit podmínky jak úpravy ochrany osobnosti, tak úpravy ochrany osobních údajů. Pokud pořídíte záznam osoby v rozporu s úpravou ochrany osobnosti (Občanský zákoník), může se tato osoba domáhat u soudu finančního odškodnění. Za zpracování osobních údajů v rozporu se s nařízením GDPR vám může Úřad pro ochranu osobních údajů uložit pokutu až do výše 10 mil. EUR, resp. 20 mil. EUR podle typu a závažnosti porušení. K 19. 3. 2019 bylo uděleno v České republice v souvislosti s GDPR uloženo 6 pravomocných pokut a 1 nepravomocná pokuta.(2)

Které informace se musí ze záznamu odstranit

Nahrávaní mají před zveřejněním také právo na opravy nepřesných informací. Nezapomeňte tedy před zveřejněním záznam projít a ověřit, že v něm nezůstaly některé z údajů, které by se měly ze záznamu odstranit anebo nepřesné a zavádějící informace (ty lze opravit například titulkem).

Ze záznamu je nutné vymazat, „vypípat“ nebo jinak anonymizovat osobní údaje a záběry na soukromou činnost přítomných (například na plochu notebooku).

Dále je třeba odstranit (i když se tyto týkají veřejně činných osob):

  • detailní osobní údaje, které nejsou potřebné pro pochopení záležitostí projednávaných na zastupitelstvu (např. rodná čísla, telefonní čísla, adresy) 
  • citlivé osobní údaje (např. o zdravotním stavu)

Na záznamu naopak lze ponechat: 

  • informace veřejně dostupné z katastru nemovitostí/obchodního rejstříku, údaje o veřejně činných osobách, např. úřednících, zastupitelích, které vypovídají o jejich veřejné činnosti
  • informace o příjemcích veřejných prostředků – dle některých zdrojů: analýza O. Kužílka, rozsudek č.j. 10 A 54/ 2012-73

Poznámky

1) Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR: Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu: zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

2) Viz: https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=5481&n=informace-o-poctu-pokut-v-souvislosti-s-gdpr&p1=4726

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta