Poradna

Ochrana užívání majetku

Vytvořeno dne 20. 7. 2011.

V případě když Vás někdo ruší při užívání majetku, ale přímo Vám jej neodejme, můžete se bránit u soudu podle § 1003 (zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále jen „NOZ“). Toto užívání majetku, ať už ve vlastnictví, nebo např. v případě pronájmu nebo služebnosti budeme dále označovat „držba“.

V předchozí právní úpravě byl zakotven obdobný institut „ochrana pokojného stavu“. Nejdůležitějším rozdílem je, že se ochrany nedomáháte nyní u obecního úřadu, ale přímo žalobou u soudu. Ustanovení § 1003 NOZ, které ochranu držby (právo na obranu) zakotvuje, zní:

Držbu není nikdo oprávněn svémocně rušit. Kdo byl v držbě rušen, může se domáhat, aby se rušitel rušení zdržel a vše uvedl v předešlý stav.

Ochrany je možno se domáhat u věcně a místně příslušného soudu (§ 12 NOZ stanovuje obecné pravidlo, dle kterého je obecným orgánem ochrany soud, pokud NOZ výslovně nemluví o jiném orgánu veřejné moci, např. obecní úřad apod.)., Ten pak může rušení držby zakázat či uložit rušiteli obnovení v předešlý stav. V tomto řízení se ale nelze domáhat náhrady škody.

Držební žaloba

Držební žalobu je třeba podat do 6 týdnů ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o svém právu i o osobě, která držbu ohrožuje nebo ruší, nejpozději ale do 1 roku (to stanoví § 1008 NOZ).

Pan X je rušen v držbě od 1. 2. 2014. Avšak neví o tom vůbec, nebo neví, kým je rušen. Maximální lhůta, ve které se může ochrany držby domáhat, běží do 1. 2. 2015. Po uplynutí tohoto data již obrana není možná. Pokud se v průběhu této lhůty, např. 1. 5. 2014, dozví o tom, že je rušen a kým je rušen v držbě, musí se do 6 týdnů od tohoto data domoci ochrany držby. Po uplynutí těchto 6 týdnů již není možné se ochrany držby domáhat, tedy právo podat držební žalobu zaniká.

Soud v tomto řízení nezjišťuje, zda je držba oprávněná, u soudu se tedy ochrany může domáhat i neoprávněný držitel.

Zvláštní případy

Výše jsme se zabývali případy, když jste v držbě rušeni, ale není Vám odňata. Proti odnětí majetku je poskytována ochrana na základě § 1006 (dle tohoto ustanovení můžete majetek ochránit i sám), § 1007 (v tomto případě žalobou u soudu) NOZ.

Zvláštním případem ochrany držby je situace, kdy na sousedním pozemku dochází k výstavbě, která vás ruší (§ 1004 NOZ), či k odstraňování stavby (§ 1005 NOZ). V tomto případě se můžete u soudu domáhat zastavení prací na stavbě nebo odstranění stavby. Na soud se ale můžete obrátit, jen pokud jste se účastnili řízení vedoucího k povolení stavby nebo odstranění stavby a vznesli tam námitky.

Nadřazené kategorie:

Fungování obcí a úřadů

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta