Poradna

Svépomoc při ochraně subjektivních práv

Vytvořeno dne 20. 7. 2011.

Základní formou ochrany subjektivních práv, vyplývajících ze soukromoprávních vztahů je soudní ochrana, popřípadě ochrana poskytovaná na základě zákona jinými státními orgány založená na základě § 12 zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník (dále jen NOZ). Výjimečně lze k ochraně subjektivních práv použít svépomoci.

Po osobě, jejíž soukromá práva jsou dotčena, nelze vážně žádat, aby trpně čekala na pomoc státu nebo orgánu nadaného veřejnou mocí, když ta nepřichází, anebo vzhledem k akutnosti nebezpečí ani nemůže přijít včas. Proto se stanovují podmínky pro výkon svépomoci a vychází se tak ohroženému vstříc.

NOZ se věnuje svépomoci v § 14, jehož obsahem je výrazně rozšířena možnost využití tohoto institutu. Svépomoc spočívá obecně v možnosti ohrožené osoby vlastními silami (případně zákonným zástupcem nebo zmocněncem ohroženého) odvrátit hrozící zásah jiné osoby do svého subjektivního práva. K využití svépomoci po právu je nutné současné splnění zákonem stanovených následujících podmínek.  

Svépomoc přichází v úvahu ve dvou stupních.

Obecný prostředek svépomoci

Každý si může pomoci ke svému právu přiměřeným způsobem sám za podmínky, že:

  1. je jeho právo ohroženo a
  2. je zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě.

Přiměřenost svépomoci je v tomto případě posuzována objektivně.

Modifikovaná dosavadní svépomoc

  1. hrozí-li zásah do práva,
  2. jde o zásah neoprávněný,
  3. zásah hrozí bezprostředně (tzn. že po ukončení zásahu jiné osoby do subjektivního práva jeho nositele je užití svépomoci již nepřípustné),
  4. k odvrácení zásahu lze použít úsilí a prostředky ochrany, které se ohroženému v jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako přiměřené.

Přiměřenost svépomoci je v tomto případě posuzována z hlediska, jak by se přiměřenost jevila osobě v postavení ohrožené strany, tzn. je posuzována subjektivně.

Nově je upravena svépomoc pro případ zajištění práva, které by jinak bylo zmařeno (např. zadržení zloděje). Pro výkon svépomoci v tomto případě je nutné splnění podmínek pro modifikovanou dosavadní svépomoc + osoba jednající v svépomoci se musí obrátit bez zbytečného odkladu na orgán veřejné moci.

Ve všech případech se jedná o zásah do subjektivního práva. Nikoli tedy např. do právem chráněného zájmu.

Ve všech případech svépomoci je nutný přiměřený způsob jejího výkonu, tedy dodržení zásady proporcionality (tzn. odvrácení způsobem přiměřeným způsobu, okolnostem a intenzitě zásahu, který hrozil). Pokud nebude dodržena, znamená to, že jednání osoby, která svémocně chránila své subjektivní právo před zásahem, se vymyká rámci svépomoci a stává se jednáním neoprávněným.

V případě svépomoci dle § 14 odst. 1 NOZ se narozdíl od § 14 odst. 2 NOZ výslovně nejedná o neoprávněný zásah. Domníváme se, že však svépomoc může být využita pouze tehdy, pokud je zásah do práva neoprávněný. Neoprávněnost se obecně posuzuje v kontextu celého občanského práva (tzn. nejedná se např. o neoprávněný zásah v případě nutné obrany, či krajní nouze dle § 2905 - 2908 NOZ nebo při ochraně proti zásahům do vlastnictví dle § 1013-1023 a § 1037 – 1039).

Nadřazené kategorie:

Fungování obcí a úřadů

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta