Poradna

Jak lépe využít pozemky ležící ladem?

Vytvořeno dne 20. 7. 2011.

Pozemky ve veřejném vlastnictví často leží ladem, ačkoli by bylo možné je efektivněji využít např. pro pořádání kulturních akcí nebo rekreaci široké veřejnosti.

Obecné informace ke správě veřejného majetku a možnostem nakládání s ním si můžete přečíst zde. Na této stránce pak najdete několik doporučení, jak postupovat, pokud máte ve svém okolí takový pozemek a rozhodnete se jej ve výše uvedeném smyslu využít.

Jak postupovat, pokud máte ve svém okolí takový pozemek a rozhodnete se jej ve výše uvedeném smyslu využít:

Pozemky ve veřejném vlastnictví jsou v praxi užívány i bez výslovného souhlasu vlastníka nemovitosti, doporučujeme však takový postup ošetřit i z formálně-právního hlediska, tj. smluvně. V ideálním případě doporučujeme nalézt vstřícnou úřední osobu, která bude Vašemu požadavku nakloněna. Jestliže se Vám takovou osobu nepodaří nalézt, lze doporučit asertivně opakovat Váš požadavek.

V případě, že vlastník pozemku, tj. veřejná instituce, která vykonává správu nad těmito nemovitostmi, nebude přístupná dohodě o využití pozemku, lze podat žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou se můžete dotázat, zda již podobnou smlouvu daný subjekt někdy uzavřel, popř. s kým. V zájmu zachování principu rovnosti by nemělo docházet k tomu, že některým subjektům se v tomto ohledu vyjde vstříc, kdežto jiným ne. Na tomto místě je však třeba také uvést, že jen na základě této argumentace není možné vlastníka žádným způsobem přimět k uzavření smlouvy, neboť tu lze uzavřít jen na základě svobodné vůle obou stran.

V okamžiku, kdy bude existovat politická vůle pro dohodu o užívání daného pozemku, je možné vytvořit v tomto smyslu písemnou smlouvu. Vzhledem k tomu, že půjde ve většině případů o bezúplatné užívání pro neziskové účely (to je možné na základě § 27 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích), přichází zde v úvahu nejlépe smlouva o výpůjčce.

Při vytváření návrhu smlouvy doporučujeme zejména

  • stanovit způsob užívání dostatečně široce, aby bylo možné pod tento rozsah podřadit co nejširší spektrum aktivit (např. nikoli jen jako „užívání pozemku“, ale též jako jeho údržbu, osazení mobiliářem apod.)
  • obecnou formulaci je vhodné specifikovat zejména negativním vyjádřením (tj. vymezením toho, jakým způsobem nebude přípustné pozemek užívat), spíše než pozitivním
  • způsob užívání by neměl být vymezen zcela vágně, ale ani příliš úzce
  • obsah smlouvy by se měl odvíjet od jejího účelu, tj. měl by existovat soulad mezi deklarovaným cílem (využití pozemků ležících ladem širokou veřejností) a navrženým způsobem užívání
  • účel smlouvy je možné výslovně vymezit v preambuli (úvodním ustanovení)
  • vzhledem k tomu, že bezúplatné užívání státního majetku je přípustné pouze pro neziskové účely, bylo by vhodné ve smlouvě ošetřit možnost vzniku zisku při užívání pozemku a způsob využití tohoto zisku (tj. např. jako povinnost využít zisk opět pouze na provoz a údržbu daného pozemku)
  • ve smlouvě by se měla objevit doba jejího trvání (podle § 27 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. je možné takovou smlouvu uzavřít pouze na dobu 8 let s možností prodloužení na dalších osm let), doporučujeme však zakotvit ve smlouvě také povinnost prodloužit trvání smlouvy, jestliže se jedna ze stran nedopustí hrubého porušení smlouvy; mohlo by se totiž stát, že by pro daný pozemek vlastník získal např. lukrativní nabídku k odkupu a smlouvu by vypůjčiteli již neprodloužil a namísto toho by jej prodal
  • jestliže má vlastník v úmyslu na daném pozemku v určitém blíže nevymezeném časovém horizontu umístit stavbu, popř. jej jinak začít využívat, je vhodné do smlouvy vložit závazek vypůjčitele pozemek při splnění určitých podmínek vyklidit; z hlediska lepších záruk pro půjčitele (vlastníka) je možné spojit s touto povinností smluvní pokutu, kterou vypůjčitel zaplatí, pokud pozemek nevyklidí
  • vůči vlastníkovi je možné učinit nějaké vstřícné gesto, aby pro něj ze smlouvy plynula také nějaká práva, např. lze do smlouvy zařadit možnost vlastníka prezentovat využívání pozemků širokou veřejností

Nadřazené kategorie:

Fungování obcí a úřadů

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta