Poradna

Hluk z hudební produkce

Na pozemcích TJ Sokol před naším domem se pravidelně pořádají hudební produkce. Hluk je nesnesitelný, chtěli bychom s tím něco udělat.

Tento dotaz byl vyřešen dne 27. 7. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Aktualizováno 21. 1. 2015

Odpověď poradny

Možnost postihnout původce obtěžujícího hluku za přestupek

V souladu s ustanovením § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, mohou obce v samostatné působnosti ukládat prostřednictvím obecně závazné vyhlášky některé povinnosti. Podle § 10 lze uložit povinnosti:

  • k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
    zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranství v obci jsou takové činnosti zakázány,
  • pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
    včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
  • k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen "veřejná zeleň") a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti,
  • stanoví-li tak zvláštní zákon.

Podle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, je přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí vydaných na úseku jejich samostatné působnosti. Za takový přestupek lze uložit pokutu do 30 000 Kč. Pokud by tedy obecně závazná vyhláška obce upravovala např. zákaz rušivé činnosti, mohl by být ten, kdo takový zákaz poruší, sankcionován podle zákona o přestupcích.
V případě, že by porušila obecně závaznou vyhlášku obce právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem (v souvislosti s tímto podnikáním), podle § 58 zákona o obcích jí může obec uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.

Podle § 47 zákona o přestupcích se dále přestupku se dopustí ten (resp. ta fyzická osoba), kdo

a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu jeho pravomoci,
b) poruší noční klid,
c) vzbudí veřejné pohoršení,
(lze uložit pokutu do 5000 Kč)
d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,
(lze uložit pokutu do 20 000 Kč)
e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,
f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice,
(lze uložit pokutu do 3 000 Kč)
g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,
h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.
(lze uložit pokutu do 50 000 Kč).

Zejména pokud by k rušivému jednání docházelo v době nočního klidu, je možné postihnout pachatele podle tohoto ustanovení přestupkového zákona.

Přestupky projednávají na základě § 53 přestupkového zákona obce (obecní úřad nebo obcí zřízená přestupková komise). Můžete proto dát podnět k prošetření přestupku. Podle § 67 přestupkového zákona se přestupky projednávají zásadně z úřední povinnosti (tj. některé přestupky se projednávají jen na návrh, netýká se to ale přestupků, které připadají v úvahu ve Vaší situaci).

Podkladem pro zahájení řízení o přestupku je mj. oznámení občana o přestupku. Jestliže správní orgán věc neodloží ani neshledá důvod pro postoupení věci jinému orgánu, zahájí řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do šedesáti dnů. Pokud o to oznamovatel požádá, vyrozumí jej správní orgán do třiceti dnů od oznámení o učiněných opatřeních. Chcete-li být po podání oznámení o přestupku vyrozuměni o tom, jak bylo s oznámením naloženo, musíte o to při podání oznámení požádat.

Jedná-li se o hluk v nočních hodinách, je možné zavolat policii a informovat ji o tom, že dochází k rušení nočního klidu, což je přestupek . Policie může uložit pokutu nebo oznámit přestupek obci, která ho prošetří ve správním řízení.

Správní delikt (tj. v případě, že by se rušivého jednání dopustila právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem) projednávají orgány obce podle zákona o obcích a zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán obce o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Do běhu této lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní nebo přestupkové řízení.

Obecná ochrana před hlukem

1. Ochrana obyvatel před hlukem je upravena zejména v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, limity pro hluk jsou pak podrobně stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na základě těchto předpisů je úkolem krajských hygienických stanic, aby dohlížely na dodržování hlukových limitů a řešily případy, kdy dojde k jejich překročení.

Jestliže se tedy domníváte, že je v místě Vašeho bydliště nadměrný hluk, můžete se zkusit obrátit na místně příslušnou krajskou hygienickou stanici se stížností a žádostí o změření hluku. Pokud Vám však krajská hygienická stanice nevyhoví, budete se zřejmě muset obrátit na některou z akreditovaných laboratoří, které provádějí měření hluku odborně a výsledný protokol o měření hluku je pak možné použít jako relevantní podklad při kontaktu s úřady nebo soudy.

V případě, kdy hluk, který vás obtěžuje, překračuje hygienické limity, by měla hygienická stanice zasáhnout a na původci hluku požadovat snížení hlukové zátěže na únosnou míru (pokud není vydaná výjimka). Jestliže krajská hygienická stanice sama žádná opatření nečinní, zkuste se na ni znovu obrátit s podnětem k přijetí potřebných opatření.

Pokud bude přesto i nadále nečinná, můžete dát nadřízenému správnímu orgánu, tj. Ministerstvu zdravotnictví, podnět k ochraně proti nečinnosti podle § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Na jeho základě učiní v případě, že příslušný správní orgán sám nezahájí řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední, opatření proti nečinnosti nadřízený správní orgán.
K částečnému řešení, jakým by byla např. instalace protihlukových oken, může teoreticky vést i pouhé jednání s původcem hluku.

2. Dosažení přijatelné úrovně hluku je možné se domáhat také soukromoprávní cestou, tj. podáním civilní, „sousedské” žaloby proti původci zdroje hluku. Podle § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se musí vlastník věci zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou místním poměrům obtěžoval jiného nebo čím by podstatně omezoval užívání pozemku. „Sousedskou“ žalobou je proto možné domáhat se, aby soud uložil původci hluku povinnost zdržet se obtěžování (ohrožování práv) hlukem nad určitou míru.

Nelze se tedy domáhat provedení konkrétních protihlukových opatření (výměna např. výměna oken aj.) nebo požadovat konkrétní finanční částku (např. ve formě zadostiučinění). Pokud soud uzná, že původce hluku obtěžuje žalobce nad míru přiměřenou poměrům (což by mělo být vždy, jestliže je překročen hygienický limit), nařídí mu, aby se zdržel nadměrného hluku a je na něm jako původci hluku, jakým způsobem soudní rozhodnutí v praxi provede. Takovouto žalobou je možné domáhat se povinnosti zdržet se obtěžování hlukem nebo vážného ohrožování výkonu práv i v případě, že jde o oblast, pro kterou platí vyšší hygienické limity z důvodu staré hlukové zátěže, nebo byla původci hluku udělena výjimka.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty