Poradna

Může se obec dobrovolně vzdát podílu v městské společnosti?

Obec převedla část svého stoprocentního podílu na vlastnictví městské společnosti. V důsledku schválených změn se obec de facto vzdala možnosti ovládat městskou společnost a přenechala stěžejní postavení v dozorčí radě jiným subjektům. Je tento postup legální?

Tento dotaz byl vyřešen dne 16. 3. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Pokud se obec vzdala stoprocentního vlastnického podílu v městské společnosti a v důsledku toho se připravila o zásadní rozhodovací pravomoc, mohla tím porušit princip hospodárného zacházení s veřejným majetkem. V takovém případě lze podat podnět k prošetření Ministerstvu vnitra.

Prodej části podílu a změna společenské smlouvy

Prodejem části vlastnického podílu v městské společnosti na jiné subjekty se obec de facto vzdává možnosti ovládat městskou společnost. Pokud se obec změnou společenské smlouvy vzdává absolutní kontroly v městské společnosti a v důsledku toho se připraví o možnost rozhodovat o činnosti městské společnosti, může tím porušovat princip hospodárného zacházení s veřejným majetkem. (1) Ztrátou většiny v dozorčí rady je pozice obce pochopitelně oslabena, za klíčové kritérium ovšem považujeme spíše aktuální množství hlasovacích práv na valné hromadě. Situaci může prověřit Ministerstvo vnitra, které dohlíží nad činností obce v samostatné působnosti. Ministerstvu vnitra může každý adresovat podnět k prošetření.

Hospodaření v městské společnosti

Dle zákona o obcích musí obec svůj majetek využívat účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly. Současně je obec povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.(2) Pokud by se společnost nesnažila nehospodárnému nakládání s majetkem zabránit, dopouštěla by se porušení zákona o obcích, neboť by tím snižovala hodnotu svého majetku (výše obchodního podílu, podílů na zisku a do budoucna též likvidačního zůstatku). V zájmu obce je tak zajistit, aby obchodní společnost, ve které má podíl, hospodařila co nejefektivněji.

O převodu majetku přísluší rozhodovat valné hromadě městské společnosti.(3) Obec je jedním ze společníků městské společnosti a má tak na valné hromadě hlasovací práva. Pokud zástupci obce na valné hromadě hlasovali pro převod majetku, lze dovodit, že obec může být uznána odpovědnou za nehospodárné rozhodování o veřejných finančních prostředcích. Obci totiž plynou z činnosti městské společnosti zisky, je tedy v jejím zájmu o finanční růst městské společnosti (obdobně jako o jiný svůj majetek) pečovat.

Poznámky

(1) Dle ustanovení § 38 a § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
(2) Ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
(3) Ustanovení § 190 odst. 2 písm. i) zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta