Poradna

Jaké jsou právní náležitosti poskytování dotací?

Vytvořeno dne 18. 7. 2018.

Dotace jsou jako jeden z výdajů státního rozpočtu zakotveny v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtových pravidlech). Od 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela tohoto zákona, ze které následující text vychází.

O vypsání dotací se veřejnost dozvídá pomocí výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace. Tato výzva se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, lze ji tedy dohledat na internetu. Obsah výzvy musí být přístupný po dobu nejméně 30 dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti. Obsahem výzvy je její věcné zaměření, okruh oprávněných žadatelů o dotaci, lhůta pro podání žádosti, popřípadě další požadavky, které žadatel o dotaci musí naplnit, a informace o podkladech, které musí žadatel dodat. Výzva také může obsahovat informace o možnosti odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a úpravy žádosti. (1)

Co musí žádost obsahovat

 • u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresu trvalého pobytu, pokud je tato fyzická osoba podnikatelem, pak také identifikační číslo osoby; u právnické osoby název, adresu sídla a identifikační číslo osoby,
 • název a adresu poskytovatele,
 • požadovanou částku,
 • účel, na který chce žadatel o dotaci žádané prostředky použít,
 • lhůtu, v níž má být tohoto účelu dosaženo,
 • je-li žadatel právnická osoba, informaci o identifikaci:

a) osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo na základě udělené plné moci,

b) osob s podílem v této právnické osobě,

c) osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu,

 • další podklady nutné pro rozhodnutí poskytovatele, které jsou specifikovány ve výzvě,
 • identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána.

Žádost musí být podána písemně, nelze ji podat ústně do protokolu. (2)

Co když žádost všechny náležitosti neobsahuje?

Trpí-li žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci vadami, tedy neobsahuje všechny výše zmíněné náležitosti, může poskytovatel vyzvat, pokud to výslovně uvedl ve výzvě, žadatele o dotaci k odstranění vad. K tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu.

Pokud to výslovně uvedl ve výzvě, může také poskytovatel kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž žadateli o dotaci poskytne přiměřenou lhůtu.

Poskytovatel může také, pokud to výslovně uvedl ve výzvě, žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno. Vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost.

Rozhodnutí

Účastníkem řízení o udělení dotace je pouze žadatel o dotaci. (3)

Pokud žadatel se svou žádostí uspěje a poskytovatel mu vyhoví, vydá poskytovatel písemné rozhodnutí o poskytnutí dotace. Toto rozhodnutí pak mimo jiné obsahuje případné další podmínky, které musí příjemce v souvislosti s použitím dotace splnit.

Rozhodnutí, kterým se žádost o poskytnutí dotace zcela zamítá, poskytovatel vydá nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy vydal veškerá rozhodnutí, kterými jsou finanční prostředky na základě výzvy poskytnuty.

Proti rozhodnutí nejsou přípustné prakticky žádné opravné prostředky. Obecně totiž na dotaci není právní nárok, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. (4) Proti rozhodnutí poskytovatele tak není přípustné odvolání ani rozklad, nepřipouští se ani obnova řízení. Přezkumné řízení se také nepřipouští, s výjimkou situace, kdy se žalobce domáhá ve správním soudnictví zrušení rozhodnutí správního orgánu. Pak jej lze uspokojit změnou nebo zrušením tohoto rozhodnutí v přezkumném řízení. (5) (6)  

Musí být udělená dotace vždy vyplacena?

Pokud se poskytovatel na základě kontrolního zjištění důvodně domnívá, že příjemce dotace v přímé souvislosti s ní porušil podmínku, za které byla udělena a je možné v náhradní lhůtě sjednat nápravu, bez zbytečného odkladu písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě ve lhůtě, kterou poskytovatel dotace určí.

Pokud není sjednána náprava, poskytovatel nemusí vyplatit dotaci nebo její část. Dotace nebo její část nemusí být vyplacena ani tehdy, domnívá-li se poskytovatel dotace důvodně, že její příjemce v přímé souvislosti s ní porušil povinnosti stanovené právním předpisem nebo nedodržel účel dotace. Poskytovatel o nevyplacení dotace nebo její části bez zbytečného odkladu vhodným způsobem informuje příjemce. Příjemce může do 15 dnů ode dne, kdy tuto informaci obdržel, podat poskytovateli proti tomuto opatření námitky.

O námitkách rozhoduje ten, kdo stojí v čele poskytovatele. V rozhodnutí o námitkách se rozhodne o tom, zda opatření poskytovatele bylo plně oprávněné, částečně oprávněné nebo zda oprávněné nebylo. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat.

Bylo-li opatření poskytovatele v rozhodnutí o námitkách posouzeno jako plně oprávněné, poskytovatel dotaci nebo její část příjemci nevyplatí. Bylo-li posouzeno jako částečně oprávněné, poskytovatel vyplatí příjemci část dotace, kterou mu neoprávněně nevyplatil. Bylo-li posouzeno jako neoprávněné, poskytovatel příjemci vyplatí nevyplacenou dotaci nebo její část. Poskytovatel vyplatí příjemci dotaci nebo její část, kterou mu neoprávněně nevyplatil, do pěti pracovních dnů ode dne právní moci rozhodnutí o námitkách. (7)

Kontrola dotací, kontrolní a dozorové orgány

Dotace jsou čerpány z veřejného rozpočtu, proto lze o nich získat informace pomocí podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jak správně podat žádost o informaci a jak případně bránit proti jejímu nesprávnému vyřízení se můžete dočíst zde.

Při podezření na neoprávněné či podvodné využití dotace se můžete obrátit hned na několik subjektů.

 • poskytovatel dotace – zpravidla jím bývá regionální operační program (ROP) nebo ministerstvo; poskytovatel může na základě šetření dotaci i odejmout
 • finanční úřad – kontroluje dodržování povinností stanovených právními předpisy a poskytovatelem dotace; může rozhodnout např. o tom, že část dotace má být vrácena
 • Nejvyšší kontrolní úřad – vykonává nezávislou kontrolní činnost a v rámci kontroly dotací z fondů EU může poskytovat Evropskému úřadu proti podvodům (OLAF) schválené kontrolní závěry z kontrol zaměřených na hospodaření s prostředky poskytnutými z fondů EU (8)
 • Policie ČR – máte-li podezření, že v souvislosti s poskytnutou dotací došlo ke spáchání trestného činu, můžete se obrátit na místně příslušný orgán policie ČR nebo na Útvar odhalování korupce a finanční kriminality
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) – zaměřuje se na zadávání veřejných zakázek; podnět ÚOHS můžete podat v případě, že obec (jakožto zadavatel veřejné zakázky) při zadávání veřejných zakázek nepostupuje podle pravidel upravených zákonem o veřejných zakázkách (např. nevybrala dodavatele na základě veřejného výběrového řízení)
 • Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) – můžete se na něj obrátit s podezřením na podvod, korupci či jinou nesrovnalost v souvislosti s dotací poskytnutou ze strukturálních fondů EU (např. z Evropského fondu pro regionální rozvoj); vaše podání může být anonymní a v kterémkoliv unijním úředním jazyce (tedy i česky) (9)
 • Ministerstvo financí – vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obce vykonaný krajským úřadem nebo auditorem; cílem dozoru je zjištění, zda přezkoumání bylo vykonáno v souladu s příslušnými právními předpisy

Na zpracování manuálu se podílela stážistka Šárka Butulová.

Poznámky

(1) § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
(2) § 14 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech
(3) § 14i zákona o rozpočtových pravidlech
(4) § 14 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech
(5) § 14q odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech
(6) § 153 odst. 1 písm. a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
(7) §14e zákona o rozpočtových pravidlech
(8) § 3 odst. 1 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
(9) Podrobný návod k hlášení podvodů: https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_cs

 

Nadřazené kategorie:

Fungování obcí a úřadů

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta