Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Těžba lupku na soukromých pozemcích

České lupkové závody, a.s. chtějí mít dobývací prostor na našich pozemcích. Je už vydáno územní rozhodnutí, nyní se zakresluje. Poněvadž jsem zemědělec nechci přijít o svoji úrodnou půdu + půdu mých pronajimatelů. Zároveň nechci mít zničené životní prostředí.

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 8. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Vzhledem k delšímu časovému odstupu (z Vámi přiložených příloh vyplývá, že poslední rozhodnutí padlo již v květnu 2004) od posledního rozhodnutí ve věci stanovení příslušného dobývacího prostoru, nebude moct být toto rozhodnutí napadeno a zpochybněno.

Stanovení dobývacího prostoru ovšem není posledním krokem, který společnost, jež chce na těchto pozemcích těžit, musí učinit. Je třeba, aby těžaři bylo uděleno povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek.

To je udělováno na základě řízení prováděného obvodním báňským úřadem podle § 17 až 18 zák. 61/1988 Sb., o povolení hornické činnosti. Z ustanovení §  18 tohoto zákona vyplývá, že jako osoba, jejíž práva a právem chráněné zájmy mohou být rozhodnutím dotčeny, byste se měl stát účastníkem tohoto řízení a mohl tak uplatňovat námitky proti udělení povolení.

Zahájení řízení by Vám mělo být oznámeno nejméně deset dnů před místním šetřením nebo ústním projednáním. Námitky je  možné uplatnit pouze do ústního jednání (popř. místního šetření), k námitkám uplatněnými později již nebude přihlíženo. Proti tomuto rozhodnutí můžete jako účastník řízení opět podat odvolání. 

Z dostupných informací vyplývá, že lupek bude jako nerost spadající do kategorie keramických a žáruvzdorných jílů a jílovců vyhrazeným nerostem podle § 3 odst. 1 písm. k) zák. 44/1988 Sb., horního zákona, a tedy pro účely jeho dobývání může být přikročeno k vyvlastnění (srov. § 31 odst. 4 horního zákona).

Horní zákon  (srov. § 33 horního zákona) počítá s tím, že při vypracování plánu otvírky, přípravy a dobývání ložisek výhradních nerostů budou odstraněny střety zájmů vyplývající ze zamýšlené těžby a zájmů jiných fyzických a právnických osobě, případně střety se zájmy chráněnými zvláštními předpisy (tedy i zájmem na ochraně přírody a krajiny).

Vyřešení střetů těchto zájmů je pak  organizace povinna doložit obvodnímu báňskému úřadu při žádosti o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska.  Dojde-li ke střetu zájmu s vlastníky  dotčených pozemků, může být tento spor řešen i vyvlastněním, nedojde-li k dohodě (§ 33 odst. 4 a § 31 odst. 4 horního zákona).

Předpokladem toho, aby mohl být pozemek vyvlastnění je především převažující veřejný zájem na těžbě nad oprávněným zájmem vlastníka na uchování stávajícího stavu. Veřejný zájem při tom musí být ve vyvlastňovacím řízení prokázán (srov. § 3 odst. 2 zák. 184/2006 Sb., o vyvlastnění), bude tedy na těžařské společnosti, aby prokázala, že veřejnosti více prospěje těžební činnost než zachování Vašeho vlastnického práva.

Z judikatury pak plyne, že pojem "veřejný zájem" je třeba chápat vždy jako takový zájem, který je možno označit za obecně prospěšný  (rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 3. 1999, sp. zn. 31 Ca 71/98).  Obecnou prospěšnost těžby lze zpochybnit nejen ztrátou možnosti zemědělského využití pozemků, ale i  zásahem do jiného veřejného zájmu, za nějž je podle § 58 zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, považována i ochrana přírody a krajiny, zvláště když uvádíte, že těžbou ve Vaší blízkosti již tento zájem byl značně narušen.

Bude-li tedy k vyvlastnění přikročeno, můžete svými námitkami zájem na těžbě zpochybnit, a to jak v případě pozemků Vámi vlastněných tak i těch, které obhospodařujete jako nájemce, neboť i  v tomto případě jste podle zákona o vyvlastnění považován za účastníka řízení (srov. §  17 cit. zák.).

Zákon o vyvlastnění podmiňuje vyvlastnění snahou o dohodu, ta však nemusí obsahovat příznivější podmínky, než jaké by byly obsaženy v rozhodnutí o vyvlastnění, náhrada bývá často stanovena  vyšší ve vyvlastňovacím řízení než jaká je navrhována v dohodě a zároveň toto řízení umožňuje, aby byla posouzena otázka skutečného veřejného zájmu na realizaci uvedeného záměru.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta