Poradna

Může policista odebrat majiteli psa?

Může městský policista odebrat majiteli psa, o kterého je přitom řádně pečováno a nevykazuje žádné známky týrání?

Tento dotaz byl vyřešen dne 24. 8. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Nemůže, ledaže by pes ohrožoval zdraví jiných osob nebo znečišťoval veřejné prostranství.

Odebrat psa může majiteli obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud je opakovaně týrán nebo to vyžaduje jeho zdravotní stav. Pokud je o psa řádně pečováno, policista ho majiteli odebrat nesmí – ledaže by pes např. ohrožoval zdraví jiných osob nebo znečišťoval veřejné prostranství. (1)

Přečtěte si, jak lze zasáhnout proti týrání zvířat.

Policista může odebrat nebezpečného psa

Majitel nezajištěného psa, který např. ohrožuje zdraví a životy kolemjdoucích (pokud jde např. o velkého agresivního psa, který nemá náhubek) se dopouští přestupku. (2) Pokud majitel přes výzvy policisty odmítá psa zajistit, může městský policista psa majiteli i odebrat. (3)

Majiteli zároveň za nezajištění psa hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč a pes může posléze rozhodnutím obecního úřadu propadnout státu.

Po odebrání věci má strážník povinnost sepsat úřední záznam a osobě, které byla věc odebrána (nebo která věc dobrovolně odevzdala) vydat potvrzení. (4)

Jak se bránit proti neoprávněnému zásahu policisty?

Obecně platí, že občané jsou povinni podrobit se výkonu pravomoci úřední osoby (policisty) bez ohledu na vlastní soukromý názor. Neuposlechnutí příkazu policisty je samo o sobě přestupkem, za který je možné uložit pokutu až do výše 5 000 Kč. (5)

Proti nezákonnému postupu městského policisty se lze následně bránit především podáním stížnosti obecnímu úřadu (v Praze potom úřadu příslušné městské části).

Pokud nebudete spokojeni se způsobem, kterým bude stížnost vypořádána, můžete požádat o přešetření krajský úřad, v Praze potom Magistrát hl. města Prahy. (6)

Poznámky

  1. Ustanovení § 28a odst. 1 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a ustanovení § 47 odst. 1 písm. d) a ustanovení § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
  2. Ustanovení § 49 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích, rozhodnutí NSS ze dne 21. 12. 2007, č. j. 4 As 40/2007 – 53 a komentář k zákonu o přestupcích L. JEMELKA, P. VETEŠNÍK. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení, 2. vydání. Nakladatelství C. H. Beck, 2013, str. 292 („Přestupek podle § 49 odst. 1 písm. b) lze spáchat i jednáním, spočívajícím v nezajištění psa takovým způsobem, aby byla zabezpečena ochrana okolí, zejména ostatních osob.“)
  3. Zákon výslovně umožňuje pouze odebrání věci § 11 odst. 1 písm. d) a odst. 2 a ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona o přestupcích), nicméně za věc lze v tomto případě považovat i psa, viz L. JEMELKA, P. VETEŠNÍK. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení, 2. vydání. Nakladatelství C. H. Beck, 2013, str. 96.
  4. Ustanovení § 17 odst. 1 a 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
  5. Nález Ústavního soudu ze dne 6. ledna 1998, sp. zn. I. ÚS 263/97. a ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona o přestupcích.
  6. Ustanovení § 175 odst. 1 a 4 a 7 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a výklad Ministerstva vnitra

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta