Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Osobní zájem při souběžném výkonu funkce zastupitele a zaměstnance obecního úřadu

Vykonávám souběžně funkci neuvolněného zastupitele obce a zaměstnance obecního úřadu téže obce. Některá rozhodnutí zastupitelstva se zakládají na mých návrzích vytvořených v rámci mého zaměstnání. Může být mé hlasování v dané věci považováno za osobní zájem?

Tento dotaz byl vyřešen dne 6. 9. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ne, pokud nejste na realizaci připravovaného návrhu sami zainteresováni jinak, než že budete jako zaměstnanec obce připravovat podklady k jeho schválení a případně následné realizaci.

Střet zájmů

Poslanci, radní, vedoucí úředníci, ale i další veřejní funkcionáři jako například zastupitelé obcí se mohou dostat do situace, kdy rozhodují z pozice veřejné moci o věci, na níž mají svůj osobní zájem. Aby se případný střet zájmů omezil a rozhodování bylo objektivní (a ve veřejném zájmu), stanoví jim zákon určité povinnosti. Podle zákona je funkcionář obecně povinen zdržet se každého jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce.

Osobní zájem

Osobním zájmem se rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři, jeho osobě blízké či právnické osobě ovládané veřejným funkcionářem zvýšení majetku, majetkového nebo jiného prospěchu, zamezení vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu nebo jinou výhodu[1]. Jestliže tedy nejste na realizaci připravovaného návrhu sami zainteresováni jinak, než že budete jako zaměstnanec obce připravovat podklady k jeho schválení a případně následné realizaci, a nebudete mít z jejího uskutečnění žádný majetkový přínos, nejednalo by se o osobní zájem, jehož střet by bylo třeba oznamovat. Otázkou však může zůstávat, zdali byste i jako zaměstnanec nemohli mít na realizaci návrhu zájem, a to například s ohledem na možné osobní hodnocení či mimořádnou odměnu přislíbenou právě za úspěšné provedení takového projektu.

Funkcionáři musí podávat oznámení

Oznámení se podává formou čestného prohlášení[2] a týká se osobních zájmů funkcionáře, jiných vykonávaných činností, majetku, který vlastnil bezprostředně před výkonem funkce či ho v průběhu výkonu funkce nabyl a dále jeho a závazků[3]. Veřejný funkcionář musí nejpozději před hlasováním, předložením návrhu či vstupem do rozpravy ve „svém“ orgánu podat oznámení o svém poměru k projednávané věci, pokud by u něj mohlo dojít ke střetu zájmů. Oznámení je ústní a je součástí zápisu z jednání. Tato povinnost platí po celu dobu, kdy veřejný funkcionář zastává svou funkci, netýká se však situací, v nichž jde o prospěch nebo zájem obecně známý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů. Oznamuje se také, pokud funkcionář podniká nebo vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost. Dále se oznamuje i fakt, že je funkcionář provozovatelem (či společníkem provozovatele) rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku (či jeho společníkem).

Poznámky:

[1] § 3 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

[2]  § 7 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

[3] § 8 – 11 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta