Poradna

Využívání zanedbaných pozemků

Aktualizováno k právnímu stavu 1. 1. 2018

Listina
čl. 11 odst. 3

Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.

Zákon o obcích
§ 2 odst. 2

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

§ 38:
(1)   Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.
(2)  Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Zákon o krajích
§ 1 odst. 4

Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

§ 17
(1)  Majetek kraje musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Kraj je povinen pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem kraje, které sleduje jiný důležitý zájem kraje, který je řádně odůvodněn. Kraj vede účetnictví podle zákona o účetnictví.
(2) Majetek musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem kraj naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Nástroje jak dosáhnout legálního stavu

    • smlouvy – zejména formou výpůjčky a výprosy § 2193 a § 2189 občanského zákoníku), případně tzv. inominátní, nebo-li nepojmenovanou smlouvou (viz § 1746 OZ)
  • místní referendum (v případě obecního majetku)
  • podpůrně peticí, happeningy, medializací atp.
  • vyvlastnění

Zákon o vyvlastnění č. 184/2006 Sb. připouští, aby byl ve veřejném zájmu vyvlastněn pozemek za účelem stanoveným zákonem. Tento účel stanoví například z.č. 183/2006 Sb. stavební zákon v ustanovení § 170 odst. 1:

a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel,
b) veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví,
c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
d) asanaci (ozdravění) území

za předpokladu, že jsou vymezeny v územním plánu.

Osoba, v jejíž prospěch je vyvlastněno nemusí být stát, tudíž lze uvažovat i o tom, aby státní pozemek byl vyvlastněn ve prospěch obce nebo dokonce fyzické či jiné právnické osoby.

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta