Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Dá se bránit nařízení objížďky?

Ve vedlejším městě probíhá oprava pozemní komunikace. Doprava byla svedena do naší malé obce, přes kterou nyní každý den proudí desítky mnohatunových kamionů. Krajský úřad tak rozhodl přes zamítavé stanovisko rady města a osadního výboru. V obci nemáme ani chodníky, po silnici chodí děti do školy. O objížďce jsme se dozvěděli jen několik dnů předem. Bylo mi vysvětleno, že objížďku nařídil odbor dopravy města a kraj ji jenom schválil. Dá se nějak bránit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 4. 10. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Aktualizováno 22. 1. 2015

Odpověď poradny

V úvodu bych si dovolila předestřit mechanismus povolování uzavírek a objížděk.

Tento mechanismus je upraven zejména v § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále ho budu označovat jako „ZPK“). Na základě tohoto úvodu bych ráda dospěla ke zjištění, kdo o uzavírce a objížďce rozhoduje, co musí vzít při rozhodování v úvahu, kdo je oprávněn se vyjádřit k podkladům a podle kterých ustanovení úřad postupuje (a zda existuje pravděpodobnost, že nějaké ustanovení porušil). 

Uzavírku a případnou objížďku povoluje na žádost toho, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti je uzavírka potřeba (zde patrně Krajské správy silnic) příslušný silniční správní úřad. Před vydáním rozhodnutí věc projedná s vlastníkem  uzavírané silnice i silnice, přes niž má vést objížďka, a s dotčenou obcí nebo obcemi (zákon však nestanoví, že jejich stanoviska jsou pro rozhodnutí úřadu závazná, o vyjádření osadního výboru dokonce nehovoří vůbec). Pro samotné rozhodnutí zákon v § 24 odst. 4 stanoví tato kritéria, která musí silniční správní úřad vzít v potaz.

Při rozhodování příslušný silniční správní úřad dbá, aby uzavírka byla vždy omezena na nejkratší možnou dobu, objížďka byla řádně technicky zabezpečena a byla z hlediska provozu vyhovující a aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.

Tato kritéria působí poněkud vágně, nedokážeme tedy s jistotou určit, zda povolením objížďky přes vaši obec mohl být porušen zákon.

Teoreticky si můžeme dopomoci ještě ustanoveními správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), který správní řízení upravuje v obecné rovině. Podle něj musí správní orgán rozhodovat v souladu s veřejným zájmem (§ 2 odst. 4 a § 50 odst. 3). To podle našeho názoru zahrnuje řádně zvážit všechny relevantní okolnosti, zejména přiměřenost navrhovaného opatření (objížďky) ve vztahu k obyvatelům dané lokality.

Pokud jde o malé vesnice s pozemními komunikacemi ve špatném stavu a vinou objížďky by přes ni projížděly těžké a hlučné kamiony, přičemž by připadalo v úvahu i jiné řešení, nebylo by takové rozhodnutí silničního úřadu v souladu s veřejným zájmem. Jde však pouze o náš právní názor, který by nejspíš bylo poměrně složité vyargumentovat.

Váš dotaz směřoval zejména k tomu, zda lze toto rozhodnutí napadnout. Jelikož jediným účastníkem řízení (tj. osoba s právem odvolání, případně žaloby) je žadatel, jako veřejnost pravděpodobně můžete pouze podat podnět k přezkumu podle § 94 a násl. správního řádu. Podnět není žádostí o zahájení řízení, záleží na úvaze úřadu, zda řízení zahájí. Podává se k nadřízenému orgánu vůči tomu, který o objížďce rozhodl. V přezkumném řízení může být rozhodnutí zrušeno, pokud je v rozporu se zákonem (viz možné argumenty výše).

Jak už jsem naznačila výše, zákon kritéria rozhodování příliš nespecifikuje a dává tak správnímu orgánu velmi široké pole správního uvážení, prokázat nezákonnost tak nejspíš bude poměrně obtížné (nedokazujete ji Vy, ale správní orgán, který rozhodnutí přezkoumává; můžete mu však některá možná porušení naznačit v podnětu).

Před podáním podnětu k přezkumu doporučujeme opatřit si text rozhodnutí, např. na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Pokud se Vám nepodaří objížďku odvrátit, můžete ještě řešit přímo její následky, tj. zejména hluk. V případě, že by došlo k překročení hlukových limitů (zjišťuje se měřením na žádost), může Krajská hygienická stanice uložit vlastníkovi silnice pokutu nebo dokonce přikázat omezení provozu. Bránit se proti hluku je také možné pomocí tzv. sousedské žaloby u soudu.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta