Poradna

Kdo je oprávněným zmocněncem obce?

Je moje úvaha správná? Podá-li neoprávněný zmocněnec odvolání proti rozhodnutí o pokutě, je toto odvolání neplatné a tudíž rozhodnutí o pokutě nabylo právní moci? A je vykonatelné? Je-li to tak, kam podat tuto informaci, že rozhodnutí nabylo právní moci a je platné? Zastupitelstvem obce je stanovena právnička k zastupování v této věci a starostka si sama o své vůli určila jiného zmocněnce plnou mocí bez vědomí zastupitelstva, a ten podal odvolání proti rozhodnutí. Děkuji za vysvětlení.

Tento dotaz byl vyřešen dne 1. 3. 2011. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ve Vaší situaci mohly nastat dvě možnosti:

a) obec nemá radu a zastupitelstvo si nevyhradilo pravomoc rozhodovat o tom, koho zmocní k zastupování obce
b) ostatní případy.

V každé z těchto situací je přitom řešení odlišné; v prvním případě by mohlo být zmocnění starostou platné, ve druhém nikoliv.

Obecně je starosta oprávněn zastupovat obec navenek, tzn. vyjadřovat vůči externím subjektům vůli obce, nemůže ji však tvořit. Tuto vůli konkrétně v otázce možnosti zmocnit advokáta k zastupování obce může tvořit rada obce, případně – pokud si tak vyhradilo – zastupitelstvo (zastupitelstvo nemá pravomoc rozhodovat o tom, kdo bude obec zastupovat, ze zákona, viz výčet pravomocí zastupitelstva v § 84 odst. 2 zákona o obcích). Pokud si však zastupitelstvo tuto pravomoc nevyhradí, zůstává tato pravomoc radě.

V případě, že by obec neměla radu, spadá pravomoc rady (až na výjimky uvedené v § 102 odst. 4, které pro tento případ nejsou relevantní) na starostu. Za této situace by tedy starosta byl oprávněn vůli obce nejen vyjadřovat, ale i tvořit.  To by znamenalo, že by mohl rozhodnout o tom, kdo bude obec zastupovat, a platně jej zmocnit plnou mocí.

Pro úplnost přikládám znění ustanovení zákona o obcích:

§ 103 odst. 1: Starosta zastupuje obec navenek.
§ 102 odst. 3: Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce.
§ 99 odst. 2:  V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 102 odst. 4).

Nedostatek pravomoci starosty pověřovat zastupováním obce advokáta (za předpokladu, že obec má radu nebo si pravomoc rozhodovat o zastupování obce vyhradilo zastupitelstvo) dokládá i judikatura Nejvyššího soudu:

30 Cdo 3049/2007
"Starosta obce přitom nemá povahu statutárního orgánu, jakkoliv obec navenek zastupuje a na podkladě předchozího rozhodnutí orgánu obce vyjadřuje vůli obce navenek. Na druhé straně starosta obce podle dřívější ani současné úpravy nemohl a nemůže vytvářet sám vůli obce, ale pouze a mohl a může tuto vůli navenek sdělovat a projevovat."

30 Cdo 3130/2005
"Právní úkony starosty obce vyžadující schválení zastupitelstvem obce (případně obecní radou) učiněný bez takového předchozího schválení je od počátku neplatný."

Obdobně judikoval Nejvyšší soud ve sféře soukromého práva:

26 Cdo 1829/2002
"I. Rozhodování znamená vytváření vůle uvnitř (zda a jaký úkon učinit), zatímco právní jednání je projevení takto již vytvořené vůle navenek vůči třetím osobám s cílem založit, změnit nebo zrušit právní vztah."
"II. Jestliže starosta učiní právní úkon v majetkoprávní věci, jejíž rozhodnutí není vyhrazeno zastupitelstvu, bez nezbytného předchozího rozhodnutí obecní rady, jde o právní úkon, který byl učiněn v rozporu se zákonem, a je neplatný ve smyslu § 39 ObčZ."

Jestliže budeme předpokládat, že starostka zmocnila advokáta neoprávněně, souhlasíme s Vámi, že šlo o neplatně podané odvolání (subjektem, který nebyl aktivně legitimován, oprávněn k podání takového odvolání). Zákon (správní řád, z.č. 500/2004 Sb.) postup v případě neoprávněného podatele neřeší, domníváme se však, že to lze konstatovat obecně (vždy).

Právní moc a vykonatelnost správního rozhodnutí upravují ustanovení § 73 a § 74 správního řádu. Právní moci nabyde rozhodnutí ze zákona, automaticky, pokud uplyne lhůta k podání odvolání (15 dnů), za předpokladu, že rozhodnutí bylo řádně doručeno. Vykonatelné je dnem právní moci, popř. může být vykonatelnost o určitou dobu posunuta (to by muselo být uvedeno v rozhodnutí, např,. informace o tom, že rozhodnutí je vykonatelné do 30 dnů od právní moci).

Právní moc je jev vznikající ze zákona. Daný orgán, který vydal rozhodnutí, ji poznamená do spisu (§ 75 správního řádu) a na požádání příp. vyznačí na rozhodnutí účastníku řízení.

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta