Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Kdo je odpovědný za peníze utracené obcí v rozporu s rozpočtem?

V naší obci došlo v průběhu roku k několika převodům finančních prostředků, aniž by takové převody byly předem schváleny v rozpočtu obce. Obec vše odůvodnila tak, že se na konci roku přijme rozpočtové opatření, kterým se schválí změna rozpočtu. Pokud by se podařilo prosadit, že rozpočtové opatření nebude schváleno, je možné částku nějak vymáhat na osobě, která dala pokyn k převodu? Nebo ji bude muset uhradit obec?

Tento dotaz byl vyřešen dne 1. 8. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Pokud obec nepřijme rozpočtové opatření, bude muset finanční prostředky vrátit. Může je pak zřejmě zpětně vymáhat po vedoucím orgánu veřejné správy nebo dalších zaměstnancích odpovědných za hospodaření dle rozpočtu.

Změny musí být schváleny rozpočtovým opatřením

Obec by měla primárně hospodařit podle schváleného rozpočtu (1). Pokud se od něj chce odchýlit, mělo by zastupitelstvo rozhodnout o tzv. rozpočtovém opatření (2). Zákon sice nestanoví, že rozhodnutí o rozpočtovém opatření musí předcházet použití finančních prostředků, takový postup bychom však v zájmu transparentnosti doporučovali.

Pokud obec rozhodne o rozpočtovém opatření až v závěru roku, vystavuje se však především riziku, že zastupitelé rozpočtové opatření neschválí, případně že na zastupitele bude vyvíjen nepřiměřený tlak, aby schválili i nevhodné rozpočtové opatření.

Změny neschválené rozpočtovým opatřením se musí vrátit

Jestliže obec čerpá rozpočet v rozporu s jeho schválenou podobou a o rozpočtovém opatření nerozhodne, lze takovou situaci označit jako porušení rozpočtové kázně (3). Za něj zákon stanoví odvody – vrácení neoprávněně použité částky do rozpočtu obce, příp. včetně penále (4). O uložení odvodu rozhoduje obecní úřad této obce, je tedy otázkou, nakolik je možné jej prosadit. Můžete mu však v tomto smyslu podat podnět.

Obec tedy může situaci řešit dvojím způsobem:

  1. schválit rozpočtové opatření
  2. rozhodnout o uložení odvodu a zařadit tuto položku do rozpočtu jako kompenzační vůči neoprávněně použitým finančním prostředkům.

Kdo nese odpovědnost

Jelikož každá účetní operace má podléhat tzv. předběžné veřejnosprávní kontrole (5), je možné, že by za neoprávněné utracení prostředků mohl být nějakým způsobem odpovědný ten, kdo vydal příkaz k této operaci, aniž by prověřil shodu s rozpočtem.

Vedoucí orgánu veřejné správy (6) je odpovědný za provedení finanční kontroly (7) (ze zákona však nevyplývá, zda jde o starostu nebo vedoucího daného odboru, který dal příkaz k uvolnění finančních prostředků).

Zaměstnanec odpovědný za správu rozpočtu obce a hlavní účetní jsou povinni informovat tohoto hlavního vedoucího, pokud zjistí, že neproběhla řádně předběžná kontrola, při níž se mimo jiné musí kontrolovat i soulad plánovaného výdaje se schváleným rozpočtem (8). Pokud tyto osoby hlavního vedoucího neinformují, lze uplatnit odpovědnost těchto osob a hlavního vedoucího. Pokud vedoucího informovali, je dána pouze odpovědnost hlavního vedoucího. Zákon sankce hlavnímu vedoucímu přímo nestanoví, určitou hmotnou odpovědnost lze tedy zajistit pouze uvedením v pracovní smlouvě (9).

Ministerstvo vnitra může provést kontrolu

V případě pochybností o zákonném postupu obce doporučujeme obrátit se na Ministerstvo vnitra, které vykonává dozor nad výkonem samostatné působnosti (10).

Poznámky

(1) § 15 odst. 1 zákona č. 2502000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
(2) § 16 odst. 2 téhož zákona
(3) § 22 odst. 2 téhož zákona
(4) § 22 odst. 4 a 6 téhož zákona
(5) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
(6) § 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
(7) § 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
(8) § 26 odst. 5 téhož zákona
(9) podle § 250 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“); výše škody, může být limitována nanejvýš trojnásobkem (zaměstnanec odpovědný za správu rozpočtu obce a hlavní účetní), resp. čtyřapůlnásobkem měsíční mzdy (vedoucí orgánu veřejné správy, omezení přitom neplatí, pokud byla škoda způsobena úmyslně)
(10) § 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta