Poradna

Oddělení obce, sloučení obcí

Co by se muselo stát, aby se kus katastru naší obce odtrhl a připojil k sousední obci?

Tento dotaz byl vyřešen dne 28. 9. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Pokud se část obce chce odtrhnout od stávající obce a stát se částí jiné obce, muselo by nejprve dojít k oddělení této části obce od obce stávající a vznik samostatné obce a poté připojení takto nově vzniklé obce k jiné obci.

Problematiku upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zejména v ustanoveních § 19 – 25.

Oddělení části obce

Nová obec může vzniknout oddělením části obce od stávající obce. Musí ale být splněno několik podmínek:

  1. část obce, která se chce oddělit, musí mít samostatné katastrální území sousedící nejméně se dvěma obcemi nebo jednou obcí a cizím státem a tvořící souvislý územní celek
  2. po oddělení musí mít nová obec alespoň 1 000 občanů
  3. rovněž zbylá část obce po oddělení části obce musí splňovat první 2 podmínky
  4. s oddělením musí v místním referendu souhlasit občané žijící na území té části obce, která se chce oddělit (více o místním referendu se dozvíte zde: Poznámky k přípravě místního referenda)
  5. o oddělení části obce musí rozhodnout krajský úřad na návrh obce, který podá obec na základě kladného výsledku místního referenda konaného v té části obce, která se chce oddělit[1]
  6. krajský úřad svým rozhodnutím schválí návrh obce na oddělení její části, jsou-li splněny všechny podmínky stanovené zákonem.
  7. po vyhlášení výsledků místního referenda musí obec požádat Ministerstvo vnitra o souhlas s názvem nově vznikající obce
  8. oddělení části obce lze provést jen k počátku kalendářního roku;, návrh na oddělení části obce musí být podán krajskému úřadu nejpozději do 30. června předchozího kalendářního roku (tj. dnes by mohlo dojít k oddělení části obce až k 1.1.2011).

Připojení obce k jiné obci

Existující obec se může připojit k jiné obci, se kterou sousedí, nebo se může obec s jinou sousedící obcí sloučit, a to na základě dohody mezi těmito obcemi.

Při sloučení vzniká nová obec jako právní nástupce původních dvou obcí, při připojení zaniká připojovaná obec a stává se součástí druhé obce, která nezaniká.

Dohodu o sloučení obcí nebo o připojení obce lze uzavřít na základě rozhodnutí zastupitelstev dotčených obcí, pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda o této věci. Jestliže by takový návrh podaný byl, je k uzavření dohody o sloučení obcí nebo o připojení obce nutné souhlasné rozhodnutí místního referenda konaného v obci, ve které byl podán návrh na jeho konání.

Dotčené obce poté oznámí krajskému úřadu rozhodnutí svých zastupitelstev, na jejichž základě má být uzavřena dohoda o sloučení obcí nebo o připojení obce. Pokud se konalo místní referendum o sloučení obcí nebo o připojení obce, oznámí dotčené obce i rozhodnutí přijaté v místním referendu.

[1] pokud by obec takový návrh nepodala do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledků místního referenda nebo pokud by v návrhu na oddělení části obce byly provedeny změny, které jsou v rozporu s rozhodnutím přijatým v místním referendu, může tak učinit kterýkoliv občan obce

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta