Poradna

Oddělení obce, sloučení obcí

Co by se muselo stát, aby se kus katastru naší obce odtrhl a připojil k sousední obci?

Tento dotaz byl vyřešen dne 28. 9. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Pokud se část obce chce odtrhnout od stávající obce a stát se částí jiné obce, muselo by nejprve dojít k oddělení této části obce od obce stávající a vznik samostatné obce a poté připojení takto nově vzniklé obce k jiné obci.

Problematiku upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zejména v ustanoveních § 19 – 25.

Oddělení části obce

Nová obec může vzniknout oddělením části obce od stávající obce. Musí ale být splněno několik podmínek:

  1. část obce, která se chce oddělit, musí mít samostatné katastrální území sousedící nejméně se dvěma obcemi nebo jednou obcí a cizím státem a tvořící souvislý územní celek
  2. po oddělení musí mít nová obec alespoň 1 000 občanů
  3. rovněž zbylá část obce po oddělení části obce musí splňovat první 2 podmínky
  4. s oddělením musí v místním referendu souhlasit občané žijící na území té části obce, která se chce oddělit (více o místním referendu se dozvíte zde: Poznámky k přípravě místního referenda)
  5. o oddělení části obce musí rozhodnout krajský úřad na návrh obce, který podá obec na základě kladného výsledku místního referenda konaného v té části obce, která se chce oddělit[1]
  6. krajský úřad svým rozhodnutím schválí návrh obce na oddělení její části, jsou-li splněny všechny podmínky stanovené zákonem.
  7. po vyhlášení výsledků místního referenda musí obec požádat Ministerstvo vnitra o souhlas s názvem nově vznikající obce
  8. oddělení části obce lze provést jen k počátku kalendářního roku;, návrh na oddělení části obce musí být podán krajskému úřadu nejpozději do 30. června předchozího kalendářního roku (tj. dnes by mohlo dojít k oddělení části obce až k 1.1.2011).

Připojení obce k jiné obci

Existující obec se může připojit k jiné obci, se kterou sousedí, nebo se může obec s jinou sousedící obcí sloučit, a to na základě dohody mezi těmito obcemi.

Při sloučení vzniká nová obec jako právní nástupce původních dvou obcí, při připojení zaniká připojovaná obec a stává se součástí druhé obce, která nezaniká.

Dohodu o sloučení obcí nebo o připojení obce lze uzavřít na základě rozhodnutí zastupitelstev dotčených obcí, pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda o této věci. Jestliže by takový návrh podaný byl, je k uzavření dohody o sloučení obcí nebo o připojení obce nutné souhlasné rozhodnutí místního referenda konaného v obci, ve které byl podán návrh na jeho konání.

Dotčené obce poté oznámí krajskému úřadu rozhodnutí svých zastupitelstev, na jejichž základě má být uzavřena dohoda o sloučení obcí nebo o připojení obce. Pokud se konalo místní referendum o sloučení obcí nebo o připojení obce, oznámí dotčené obce i rozhodnutí přijaté v místním referendu.

[1] pokud by obec takový návrh nepodala do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledků místního referenda nebo pokud by v návrhu na oddělení části obce byly provedeny změny, které jsou v rozporu s rozhodnutím přijatým v místním referendu, může tak učinit kterýkoliv občan obce

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta