Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Povinnost obce zřídit parkoviště pro kamiony

Starosta zamýšlí budovat v intravilánu města parkoviště pro kamiony. Argumentuje zákonnou povinností měst. Sdělte mi prosím zda se toto jeho tvzení zakládá na pravdě.

Tento dotaz byl vyřešen dne 16. 9. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Není nám známo nic o zákonné povinnosti budovat v intravilánu města parkoviště pro kamiony; přičemž jsme se pokusili najít odpověď na Vaši otázku i v  zákoně o silniční dopravě (č. 111/1994 Sb.), zákoně o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.), zákoně o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) a v zákoně o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.).

Toliko zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 35 odst. 2 stanoví mj., že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, přičemž jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Z uvedeného ustanovení však konkrétní povinnost typu budovat parkoviště pro kamiony nevyplývá.

Dovolujeme si Vám doporučit, abyste se na obec obrátil se žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na základě čeho obec v tomto konkrétním případě postupuje, tj. z jakých ustanovení právních předpisů vychází, je-li názoru, že má zákonnou povinnost toto parkoviště vybudovat.

Státní orgány totiž mohou postupovat vždy pouze v intencích a na základě konkrétní ustanovení zákona. 

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta