Poradna

Jak napadnout nesprávné použití dotace?

Vytvořeno dne 18. 7. 2018.

Dozvěděli jste se o dotaci, která byla použita na něco jiného, než by měla, nebo že její příjemce nesplňuje podmínky pro přidělení dotace? Přečtěte si, co můžete udělat, pokud se dozvíte o nesprávném použití dotace.

Najděte na internetu výzvu

Obecnou informaci o tom, komu, v jaké výši a na jaký typ projektu (účel) je možné dotaci poskytnout, obsahuje výzva k podávání projektů. Měla by být běžně dohledatelná na internetu. Z výzvy zjistíte především kdo je poskytovatelem dotace a můžete si také udělat předběžnou představu o možném obsahu smlouvy nebo rozhodnutí a posoudit, zda mohou být podmínky dotace porušovány. Výzva však sama o sobě závazná pro příjemce není. Rozhodující jsou až podmínky ve smlouvě nebo rozhodnutí.

Opatřete si smlouvu nebo rozhodnutí

Dotace se poskytuje na základě

  • smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem
  • nebo rozhodnutí

V těchto dokumentech jsou stanoveny podmínky čerpání dotace. Můžete si je vyžádat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Někteří poskytovatelé (např. Ministerstvo vnitra) zveřejňují tyto smlouvy na internetu.

Zjistěte pravidla poskytování dotací daného poskytovatele

Poskytovatelů dotací je celá řada, může jít o Evropskou unii, státní fondy (např. SFŽP- Státní fond životního prostředí), ministerstva, obce nebo kraje. Každý poskytovatel může mít svá vlastní podrobná pravidla.

Pokud zjistíte, že příjemce používá dotaci v rozporu se smlouvou nebo rozhodnutím, můžete:

  1. podat stížnost poskytovateli dotace
  2. podat podnět finančnímu úřadu (u státních a evropských dotací)
  3. podat podnět Úřadu na ochranu hospodářské soutěže
  4. podat trestní oznámení policii nebo státnímu zástupci
  5. oznámit podvod Evropskému úřadu pro boj proti podvodům/OLAF (u evropských dotací)

Stížnost poskytovali dotace

Podejte stížnost poskytovateli dotace. Poskytovatel může provést šetření a dotaci odejmout nebo vyzvat příjemce k nápravě. (1)

Podnět finančnímu úřadu

Podejte podnět finančnímu úřadu na porušení rozpočtové kázně (2). Ten může rozhodnout o vrácení části dotace.

Podnět ÚOHS

Pokud byla dotace poskytnuta na veřejnou zakázku, je možné podat podnět také Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. (3) Ten může přezkoumat průběh zadávacího řízení a uložit nápravná opatření.

Trestní oznámení

Závažné zneužití dotace může být kvalifikováno jako trestný čin:

  • zneužití pravomoci úřední osoby (4) – pokud ten, kdo rozhodne o přidělení dotace poruší zákon a způsobí tím úmyslně příjemci neoprávněný prospěch
  • dotační podvod (5) – pokud příjemce dotace záměrně uvede v žádosti o dotaci nepravdivé nebo neúplné informace, nějaké podstatné údaje zamlčí nebo pokud dotaci použije k jinému účelu, než k jakému mu byla poskytnuta

Pokud máte podezření ze spáchání těchto trestných činů, podejte trestní oznámení policii nebo státnímu zástupci.

Ohlášení podvodu OLAF

Na Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) se můžete obrátit s podezřením na podvod, korupci či jinou nesrovnalost, pokud se podezření týká dotace poskytnuté ze strukturálních fondů EU (např. z Evropského fondu pro regionální rozvoj). Na OLAF se můžete obrátit anonymně, a to v kterémkoliv unijním úředním jazyce (tedy i česky). 

Poznámky

(1) Podmínky, kdy může poskytovatel dotaci odejmout, a jakým způsobem má při tom postupovat, stanoví zpravidla smlouva nebo rozhodnutí. Pokud je poskytovatelem dotace obec, kraj, svazek obcí nebo Regionální rada soudržnosti, může rozhodnout o odvodu přímo na základě zákona (§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). 
(2) Porušení podmínek stanovených pro příjemce dotace je považováno za porušení rozpočtové kázně, které postihuje správce daně – viz ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) a § 44a odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
(3) § 248 a § 263 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(4) § 329 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
(5) § 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

 

Nadřazené kategorie:

Korupce a transparentnost

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta